» مقالات انگلیسی » Repeated Courses of Oral Ibuprofen in Premature Infants with Patent Ductus Arteriosus: Efficacy and Safety

Repeated Courses of Oral Ibuprofen in Premature Infants with Patent Ductus Arteriosus: Efficacy and Safetyشناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2015.04.017
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Repeated Courses of Oral Ibuprofen in Premature Infants with Patent Ductus Arteriosus: Efficacy and Safety

Authors: Haşim Olgun and Naci Ceviz and İbrahim Kartal and İbrahim Caner and Mehmet Karacan and Ayhan Taştekin and Necip Becit

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2016

Abstract:

Background There are limited data about the results of repeated oral ibuprofen (OIBU) treatment. This study aimed to describe patent ductus arteriosus (PDA) closure rates and adverse events after repeated courses of {OIBU} in premature infants with PDA. Methods Preterm infants with hemodynamically significant (hs)PDA were enrolled in the study. If the first course of {OIBU} treatment failed, a second and, if required, third course was administered. Results A total of 100 patients received OIBU. In six patients, treatment could not be completed due to death (n = 3) and side effects (n = 3). In three patients, adverse effects related to {OIBU} (thrombocytopenia and impairment of renal function) developed during the first course. During the second and third courses, no new adverse event occurred. After all courses, the {PDA} closure rate was determined as 88%. The rate was 71% after the first course, 40% after the second course, and 35% after the third course. Although the second course resulted in a significant increase in the closure rate (p < 0.05), the rate did not increase significantly with the third course (p > 0.05). The mean postnatal age at the start of the first dose of {OIBU} was not significantly different among the responders and non-responders to the first course (p > 0.05). Clinical characteristics did not affect the closure rate significantly. The number of courses did not have a significant effect on death, when gestational age and birth weight were used as covariates [p = 0.867, Exp(B) = 0.901, 95% confidence interval = 0.264–۳٫۱]. Conclusion A second course of {OIBU} seems effective and safe for use in preterm infants with hsPDA. Although a third course of {OIBU} results in {PDA} closure in some additional patients, the difference is not significant. Thus, surgical ligation should be considered after the second course, especially in patients with signs of severe heart failure.

Keywords: ibuprofen, multiple course, patent ductus arteriosus, preterm infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: دوره های مکرر ایبوپروفن دهان و دندان در نوزادان نارس با ثبت اختراع مجرای شریانی: اثربخشی

نویسندگان: Haşim Olgun and Naci Ceviz and İbrahim Kartal and İbrahim Caner and Mehmet Karacan and Ayhan Taştekin and Necip Becit

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
پس زمینه داده های محدود در مورد نتایج ایبوپروفن دهان تکرار (OIBU) درمان هدف از این مطالعه توصیف مجرای شریانی (PDA) نرخ بسته شدن و عوارض جانبی بعد از دوره که {OIBU} در نوزادان نارس با نوزادان روش PDA زودرس با همودینامیک معنادار وجود دارد (HS) PDA در مطالعه وارد شدند اگر از دوره اول {OIBU} درمان شکست خورده، دوم و، در صورت لزوم نتایج، دوره سوم اجرا شد در مجموع ۱۰۰ بیمار دریافت OIBU در شش بیماران، درمان نمی تواند با توجه به پایان خواهد رسید مرگ (۳) و عوارض جانبی (۳) در سه بیمار، عوارض جانبی مربوط به {OIBU} (ترومبوسیتوپنی و اختلال در عملکرد کلیه) در طول دوره اول توسعه یافته در طول دوره های دوم و سوم، هیچ عوارض جانبی جدید رخ داده است پس از همه دوره ها، {PDA} نرخ بسته شدن ۸۸٪ تعیین شد نرخ ۷۱٪ پس از دوره اول، ۴۰٪ پس از دوره دوم، و ۳۵٪ پس از دوره سوم اگر چه این دوره دوم منجر به افزایش قابل توجهی در نرخ بسته شدن (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۵)، نرخ با دوره سوم (P u0026 GT را افزایش نمی دهد به طور قابل توجهی؛ ۰۰۵) متوسط ​​سن بعد از تولد در آغاز اولین دوز {OIBU} بود در میان پاسخ دهندگان و عدم پاسخ به دوره اول تفاوت معنیداری نداشت ( P u0026 gt؛ به ۰۰۵) ویژگی های بالینی را تحت تاثیر قرار نمی نرخ بسته شدن به طور قابل توجهی تعداد دوره، اثر قابل توجهی در مرگ ندارد، زمانی که وزن سن و تولد حاملگی به عنوان متغیرهای کمکی P = 0867، واردات، (B) = 0901، ۹۵ مورد استفاده قرار گرفت فاصله اطمینان٪ = ۰۲۶۴-۳۱ نتیجه یک دوره دوم {OIBU} موثر و ایمن برای استفاده در نوزادان نارس با HSPDA به نظر می رسد اگر چه یک دوره سوم از {} ​​OIBU نتایج در {} PDA بسته شدن در برخی از بیماران اضافی، تفاوت است قابل توجهبنابراین، بستن جراحی باید پس از دوره دوم با نشانه هایی از نارسایی شدید قلب در نظر گرفته، به ویژه در بیماران
کلمات کلیدی:   ایبوپروفن، البته متعدد، ثبت اختراع مجرای شریانی، نوزادان نارس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله