» مقالات انگلیسی » Reliability and Validity of the Peabody Developmental Motor Scales-Second Edition for Assessing Motor Development of Low Birth Weight Preterm Infants

Reliability and Validity of the Peabody Developmental Motor Scales-Second Edition for Assessing Motor Development of Low Birth Weight Preterm Infantsشناسه مقاله
10.1016/j.pediatrneurol.2014.06.010
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Reliability and Validity of the Peabody Developmental Motor Scales-Second Edition for Assessing Motor Development of Low Birth Weight Preterm Infants

Authors: Azita Tavasoli and Parisa Azimi and Ali Montazari

Journal: Pediatric Neurology

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground Motor developmental impairment is a common symptom in low birth weight neonates. The Peabody Developmental Motor Scales-second edition is an instrument for measuring motor abilities in these infants. This study aimed to validate the Peabody Developmental Motor Scales-second edition in Iran. Methods This was a prospective clinical validation study. The reliability and validity of the original measure were performed in accordance with published guidelines. To collect data, a total of 88 infants including 58 {LBW} infants and 30 normal birth weight control patients were included in the study, and the measure was completed for them. The Bayley Scales of Infant Development, second edition, and the Motor Scale (Psychomotor Development Index) also were completed for the study samples. To test reliability, the internal consistency was assessed by Cronbach alpha coefficient. Test-retest reliability was performed using Intraclass Correlation Coefficient at 1-week interval. Validity was evaluated using known groups comparison and criterion validity (convergent validity). Results The Cronbach alpha coefficient for the Peabody Developmental Motor Scales-second edition was 0.92. Further analysis also indicated that test-retest reliability was excellent (Intraclass Correlation Coefficient = .۹۸). Validity as performed by known groups comparison indicated satisfactory result. The instrument well discriminated among subgroups of the study samples that differed in birth weight. The Psychomotor Development Index score correlated strongly with the Peabody Developmental Motor Scales-second edition (r for Fine Motor Scale = .۹۱, P < ۰٫۰۰۱ and r for the Peabody Developmental Motor Scales-second edition Gross Motor Scale = .۹۳, P < ۰٫۰۰۱). Conclusions The findings suggest that the Iranian version of Peabody Developmental Motor Scales-second edition is a reliable and valid measure. It can now be used in clinical settings for assessing motor development in low birth weight infants.

Keywords: validity, Peabody Developmental Motor Scale {II} (PDMS-2), motor development, preterm, low birth weight, Iran

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: قابلیت اطمینان و اعتبار پیبادی رشد موتور فلس-ویرایش دوم برای ارزیابی رشد حرکتی کم وزن نوزادان نارس

نویسندگان: Azita Tavasoli and Parisa Azimi and Ali Montazari

ژورنال: Pediatric Neurology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
دچار اختلال رشد سابقه موتور است یک علامت شایع در وزن کم هنگام تولد نوزادان پی بادی رشد موتور نسخه فلس دوم ابزار برای اندازه گیری توانایی های حرکتی در این نوزادان این مطالعه با هدف به اعتبار پیبادی رشد موتور نسخه فلس دوم در روش ایران این بود آینده نگر مطالعه اعتبار بالینی قابلیت اطمینان و اعتبار از اندازه گیری اصلی مطابق با دستورالعمل منتشر شده برای جمع آوری داده ها انجام شد، در مجموع ۸۸ نوزاد از جمله ۵۸ {LBW} نوزادان و ۳۰ نفر کنترل وزن تولد طبیعی در مطالعه وارد شدند، و اندازه گیری برای آنها فلس بیلی توسعه نوزاد، چاپ دوم، و مقیاس موتور (شاخص توسعه روانی) نیز برای نمونه پژوهش برای تست قابلیت اطمینان تکمیل شد تکمیل شد، همسانی درونی توسط کرونباخ ضریب آلفای مرحله تست مجدد انجام شد با استفاده از انجام شد ضریب همبستگی درون در ۱ هفته اعتبار فاصله با استفاده از مقایسه گروه های شناخته شده و اعتبار معیار (اعتبار همگرا) نمایش نتایج: از ضریب آلفای کرونباخ برای پی بادی رشد موتور نسخه فلس دوم ۰۹۲ تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که آزمون و بازآزمون بسیار عالی بود (مورد بررسی قرار گرفت ضریب همبستگی درون = ۹۸) اعتبار در مقایسه با گروه های شناخته شده انجام نشان داد نتیجه رضایت بخش ابزار به خوبی در میان زیر گروه از نمونه پژوهش که در وزن تولد متفاوت شاخص توسعه روانی نمره شدت با پیبادی رشد موتور نسخه فلس-دوم به نسبت تبعیض (R برای مقیاس حرکتی خوب = ۹۱، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱ و r برای پی بادی رشد موتور نسخه فلس دوم مقیاس حرکتی درشت = ۹۳، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) نتیجه گیری یافته نشان می دهد که نسخه ایرانی پیبادی رشد موتور نسخه فلس ثانیه اندازه گیری قابل اعتماد و معتبر استهم اکنون می توانید در تنظیمات بالینی برای ارزیابی رشد حرکتی در تولد نوزاد کم وزن استفاده می شود
کلمات کلیدی:   اعتبار، مقیاس پیبادی رشد موتور {II} (PDMS-2)، توسعه موتور، زودرس، وزن کم هنگام تولد، ایران

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله