» مقالات انگلیسی » Red Blood Cell Transfusion and Clinical Outcomes in Extremely Low Birth Weight Preterm Infants

Red Blood Cell Transfusion and Clinical Outcomes in Extremely Low Birth Weight Preterm Infantsشناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2016.03.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Red Blood Cell Transfusion and Clinical Outcomes in Extremely Low Birth Weight Preterm Infants

Authors: Yu-Cheng Wang and Oi-Wa Chan and Ming-Chou Chiang and Peng-Hong Yang and Shih-Ming Chu and Jen-Fu Hsu and Ren-Huei Fu and Reyin Lien

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground /Purpose: Red blood cell transfusion is often considered a life-saving measure in critically-ill neonates. The smallest and least mature infants tend to receive the largest amount of transfusion. {RBC} transfusion itself has also been suggested as an independent risk factor of poor clinical outcome in critical patients. Our aim is to study if there are associations between {RBC} transfusion and in-hospital mortality, short-term morbidities, and late neurodevelopmental outcome in extremely-low-birth-weight (ELBW) preterm infants. Methods A cohort of {ELBW} preterm infants admitted to our {NICU} from January 2009 to December 2010 was recruited. The number of {RBC} transfusions within 7, 30 and 60 days of life were recorded. Clinical outcomes including in-hospital mortality, development of retinopathy of prematurity, necrotizing enterocolitis, chronic lung disease, and later neurodevelopmental outcome were assessed with follow-up of up to 2 years of age. Multivariable logistic regression was used to estimate the associations between {RBC} transfusion and clinical outcomes. Results A total of 98 {ELBW} preterm infants survived at the time of discharge. Of these survivors, the mean number of {RBC} transfusions were 2.5 ± ۱٫۷, ۷٫۴ ± ۳٫۱, and 11.3 ± ۴٫۵ times within 7, 30, and 60 days after birth, respectively. The number of transfusions within 7 days of life was correlated with risk of death before 1 month of age (OR: 1.54, 95% CI: 1.04–۲٫۲۷, p = 0.03) and the number of transfusions within 30 days was correlated with risk of developing threshold {ROP} (OR: 1.27, 95% {CI} 1.04–۱٫۵۵, p = 0.02). The number of transfusions within 7 days of life was positively correlated with cognitive performance (Mental Developmental Index score) at 18–۲۴ months of corrected age. Conclusions {RBC} transfusion has a negative impact on survival in {ELBW} infants. It increases the risk of developing {ROP} and affects late neurodevelopment. Decisions of blood transfusion in these very immature infants should be made cautiously taking these deleterious results into consideration.

Keywords: {RBC} transfusion, extremely low birth weight, preterm infants, mortality, neurodevelopmental outcome

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: قرمز انتقال سلول های خونی و نتایج بالینی در بسیار کم وزن نوزادان نارس

نویسندگان: Yu-Cheng Wang and Oi-Wa Chan and Ming-Chou Chiang and Peng-Hong Yang and Shih-Ming Chu and Jen-Fu Hsu and Ren-Huei Fu and Reyin Lien

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه / هدف: انتقال گلبول قرمز است که اغلب به عنوان یک صرفه جویی در زندگی اندازه گیری در نوزادان به شدت بیمار کوچکترین و کم نوزادان بالغ تمایل به دریافت بزرگترین مقدار از انتقال {RBC} انتقال خود را نیز به عنوان یک عامل خطر مستقل از پیشنهاد شده است نتایج بالینی ضعیف در بیماران بحرانی هدف ما این است به مطالعه اگر ارتباط بین {RBC} انتقال خون و مرگ و میر در بیمارستان، عوارض کوتاه مدت، و نتیجه عصبی در اواخر بسیار کم وزن تولد (ELBW) نوزادان نارس روشها وجود دارد گروهی از {ELBW} نوزادان نارس از ژانویه ۲۰۰۹ تا ما {NICU} بستری دسامبر ۲۰۱۰ تعداد {RBC} انتقال در نتایج بالینی ۷، ۳۰ و ۶۰ روز از زندگی ثبت شد استخدام شد از جمله در بیمارستان مرگ و میر، توسعه رتینوپاتی از نارس بودن، آنتروکولیت نکروزان، بیماری ریوی مزمن، و نتیجه عصبی بعد از آن با پیگیری تا ۲ سال سن رگرسیون لجستیک چند متغیره برآورد ارتباط بین استفاده شد مورد بررسی قرار گرفت {RBC} انتقال خون و پیامدهای بالینی در مجموع ۹۸ { ELBW} نوزادان نارس در زمان تخلیه این بازماندگان جان سالم به در، متوسط ​​تعداد {RBC} انتقال ۱۷ ± ۲۵، ۳۱ ± ۷۴ و ۴۵ ± ۱۱۳ بار در ۷، ۳۰ و ۶۰ روز پس از تولد، به ترتیب تعداد از انتقال ظرف مدت ۷ روز از زندگی با خطر مرگ قبل از ۱ ماه سن ارتباط بود (OR: 154، ۹۵٪ CI: 104-227، P = 003) و تعداد انتقال ظرف مدت ۳۰ روز با خطر ابتلا به آستانه در حال توسعه در ارتباط بود {ROP} (یا: ۱۲۷، ۹۵٪ CI {} 104-155، ص ۰۰۲ =) تعداد انتقال ظرف مدت ۷ روز از زندگی با عملکرد شناختی (نمره روان شاخص رشد) در ۱۸-۲۴ ماهگی اصلاح همبستگی مثبت داشت نتیجه گیری {RBC} انتقال است تاثیر منفی بر بقا در {} ELBW نوزاداناین خطر ابتلا به ROP {} را افزایش می دهد و تحت تاثیر قرار تصمیمات عصبی اواخر به انتقال خون در این نوزادان بسیار نارس باید ساخته شده با احتیاط مصرف این نتایج مخرب را در نظر
کلمات کلیدی:   {RBC} انتقال خون، وزن بسیار کم هنگام تولد، نوزادان نارس، مرگ و میر، نتیجه عصبی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله