» مقالات انگلیسی » Reconstruction of right ventricular outflow tract in neonates and infants using valved cryopreserved femoral vein homografts

Reconstruction of right ventricular outflow tract in neonates and infants using valved cryopreserved femoral vein homograftsشناسه مقاله
10.1016/j.jtcvs.2013.11.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Reconstruction of right ventricular outflow tract in neonates and infants using valved cryopreserved femoral vein homografts

Authors: Ofer Schiller and Pranava Sinha and David Zurakowski and Richard A. Jonas

Journal: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Year: 2014

Abstract:

Objectives Aortic or pulmonary homografts (A/PHs) are common biomaterials used for restoration of right ventricle to pulmonary artery continuity for repair of various congenital heart defects. The smaller sized homografts required for early primary repair in neonates and infants are prone to early failure and are in short supply. Due to these limitations, since 2008 it has been our preference to use valved segments of cryopreserved femoral vein homograft (cFVH) for right ventricle to pulmonary artery reconstruction. This study was undertaken to assess the performance of cFVH compared with A/PH in neonates and infants. Methods A retrospective review of all infants and neonates who underwent biventricular early primary repair with right ventricle to pulmonary artery reconstruction using homograft conduits at a single center was conducted. Patients who received cFVH constituted the study group, whereas all other patients received A/PH and formed the control group. Patients with pulmonary atresia, ventricular septal defect, and major aortopulmonary collaterals who had conduits placed to promote pulmonary artery growth or to unifocalized pulmonary vasculature were excluded from the study because they have different clinical indications for reoperation and reintervention. Demographic, anatomical, perioperative, and follow-up variables were compared between the groups using univariate and multivariable Cox regression analyses. Kaplan-Meier analysis and log-rank tests were used to identify intergroup differences in freedom from catheter intervention, reoperation, or overall freedom from reintervention (catheter and/or surgical). Results A total of 36 patients (20 cFVH and 16 A/PH) were included in the study. There were no intergroup differences in the demographic, anatomic, and perioperative variables, except for significantly shorter aortic crossclamp time in the cFVH group. Univariate analysis revealed a higher catheter reintervention rate as well as higher reoperation rate in the A/PH group. Multivariate Cox regression correcting for the intergroup differences in the length of follow-up revealed comparable freedom from catheter intervention, freedom from reoperation, or freedom from either intervention in the cFVH and the A/PH groups. Conclusions Valved femoral vein homografts have comparable short- and intermediate-term performance to A/PHs for right ventricular outflow tract reconstruction and are an attractive alternative to other small conduits for use in neonates and infants.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بازسازی بطن راست مجرای خروجی در نوزادان و کودکان با استفاده از valved انجماد homografts ورید فمورال

نویسندگان: Ofer Schiller and Pranava Sinha and David Zurakowski and Richard A. Jonas

ژورنال: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
اهداف آئورت یا homografts ریوی (A / PHS) بیومتریال رایج مورد استفاده برای ترمیم بطن راست به تداوم شریان ریوی برای تعمیر نقص های مختلف قلب مادرزادی homografts با اندازه کوچکتر مورد نیاز برای ترمیم اولیه اولیه در نوزادان و کودکان مستعد ابتلا به شکست زودرس هستند و هستند در تامین کوتاه مدت با توجه به این محدودیت ها، از سال ۲۰۰۸ آن را به همه ما را به استفاده از بخش valved از انجماد هوموگرافت ورید فمورال (cFVH) برای بطن راست به بازسازی شریان ریوی بوده است. این مطالعه به منظور بررسی عملکرد cFVH در مقایسه با A / PH در انجام شد بیماران نوزادان و کودکان روش بررسی گذشته نگر از همه نوزادان و شیرخواران که با بطن راست به بازسازی شریان ریوی با استفاده از خط لوله هوموگرافت در یک مرکز واحد تحت ترمیم اولیه اوایل دو طرفه انجام شد که دریافت cFVH گروه مطالعه تشکیل می دهند، در حالی که همه بیماران دیگر دریافت / PH و تشکیل بیماران گروه کنترل با آترزی ریوی، نقص دیواره بین بطنی، و وثیقه عمده aortopulmonary که خط لوله بود قرار داده شده برای ارتقاء رشد شریان ریوی یا به unifocalized عروق ریوی از مطالعه خارج شدند زیرا آنها نشانه های بالینی مختلف برای عمل مجدد و reintervention دموگرافیک، تشریحی، بعد از عمل، و پیگیری متغیرها بین گروه با استفاده از رگرسیون کاکس تک متغیره و چند متغیره مقایسه شد تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل Kaplan-Meier و آزمون لگ رتبه برای شناسایی تفاوت بین گروهی در آزادی از مداخله کاتتر، عمل مجدد، و یا آزادی کلی از reintervention مورد استفاده قرار گرفت ( کاتتر و / یا جراحی) نمایش نتایج: در مجموع ۳۶ نفر (۲۰ cFVH و ۱۶ A / PH) در مطالعه وارد شدند هیچ تفاوت های بین گروهی در متغیرهای جمعیت شناختی، آناتومیک، و بعد از عمل وجود دارد، به جز زمان crossclamp آئورت قابل توجهی کوتاه تر در گروه cFVHتحلیل تک متغیره نشان داد که نرخ reintervention کاتتر بالاتر و همچنین نرخ بازگشت به اتاق عمل بالاتر در یک گروه / PH چند متغیره کاکس رگرسیون اصلاح برای تفاوت های بین گروهی در طول پیگیری آزادی مقایسه از مداخله کاتتر، آزادی از عمل مجدد، و یا آزادی از نشان یا مداخله در cFVH و A / PH گروه نتیجه گیری Valved homografts ورید فمورال دارند کوتاه مقایسه و عملکرد میان مدت به A / PHS برای بازسازی بطن راست مجرای خروجی و یک گزینه جذاب برای دیگر خط لوله کوچک برای استفاده در نوزادان و شیرخواران
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله