» مقالات انگلیسی » Rate of increase in serum lactate level risk-stratifies infants after surgery for congenital heart disease

Rate of increase in serum lactate level risk-stratifies infants after surgery for congenital heart diseaseشناسه مقاله
10.1016/j.jtcvs.2013.09.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Rate of increase in serum lactate level risk-stratifies infants after surgery for congenital heart disease

Authors: Kurt R. Schumacher and Rebecca A. Reichel and Jeffrey R. Vlasic and Sunkyung Yu and Janet Donohue and Robert J. Gajarski and John R. Charpie

Journal: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Year: 2014

Abstract:

Objective Increased blood lactate levels reflect tissue oxygen debt and might be indicative of low cardiac output. We hypothesized that the rate of increase in serum lactate would be an ideal marker to discriminate between infants at high and low risk of a poor outcome after surgical repair of congenital heart disease using cardiopulmonary bypass. Methods In the present prospective, observational study in a pediatric cardiac intensive care unit, infants (aged <12 months) undergoing cardiac surgery had serial whole blood lactate levels measured with every arterial blood gas drawn for the first 24 postoperative hours. The composite poor outcome included death, the need for extracorporeal support, and dialysis. Results The lactate levels were measured in 231 infants; 19 infants (8.2%) had a poor outcome. A lactate increase rate of 0.6 mmol/L/h had very good discriminatory ability (area under the curve [AUC], 0.89) with a sensitivity of 90%, specificity of 84%, positive predictive value (PPV) of 34%, and negative predictive value (NPV) of 99%. Similar results were obtained for subgroups stratified by 1- or 2-ventricle heart disease and risk adjustment for congenital heart surgery (RACHS-1) score. In neonates (age <30 days) with single-ventricle physiology (n = ۴۳, poor outcome = ۸), a lactate increase of 0.6 mmol/L/h had near perfect discriminatory ability (AUC 0.99) with a sensitivity of 100%, specificity of 51%, {PPV} of 32%, and {NPV} of 100%. In ۲-ventricle neonates (n = ۴۳, poor outcome = ۵), a lactate increase of 0.6 mmol/L/h also had near perfect discriminatory ability (AUC, 0.99), with a sensitivity of 100%, specificity of 90%, {PPV} of 56%, and {NPV} of ۱۰۰%. Conclusions The postoperative lactate increase rate allows discrimination between infants at high and low risk of morbidity and mortality after congenital heart disease surgery, and the lactate level can be followed serially for the treatment response.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: میزان افزایش در سطح لاکتات سرم ریسک طبقهبندی نوزادان پس از عمل جراحی برای بیماری های قلبی مادرزادی

نویسندگان: Kurt R. Schumacher and Rebecca A. Reichel and Jeffrey R. Vlasic and Sunkyung Yu and Janet Donohue and Robert J. Gajarski and John R. Charpie

ژورنال: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف افزایش سطح لاکتات خون منعکس بافت بدهی اکسیژن و ممکن است نشان دهنده برون ده قلبی پایین ما فرض کردیم که نرخ افزایش در لاکتات سرم می تواند یک نشانگر ایده آل برای تمایز قائل شدن میان نوزادان در معرض خطر بالا و پایین یک نتیجه ضعیف پس از جراحی مادرزادی بیماری های قلبی با استفاده از روش بای پس قلبی ریوی در آینده نگر، مطالعه حاضر در یک واحد کودکان مراقبت های ویژه قلبی، نوزادان (سن به u0026 lt؛ ۱۲ ماه) تحت عمل جراحی قلب بود سریال تمام سطوح لاکتات خون اندازه گیری شده با هر گاز خون شریانی کشیده شده برای ۲۴ بعد از عمل اول ساعت نتایج ضعیف کامپوزیت شامل مرگ، نیاز به حمایت خارج، و دیالیز نتایج سطح لاکتات در ۲۳۱ نوزاد اندازه گیری شد. ۱۹ نوزاد (۸۲٪) نتیجه ضعیف نرخ افزایش لاکتات از ۰۶ میلی مول / L / ساعت توانایی تبعیض آمیز بسیار خوب (سطح زیر منحنی AUC، ۰۸۹) با حساسیت ۹۰٪ بود، ویژگی ۸۴٪، مثبت بود ارزش اخباری (PPV) از ۳۴٪ و ارزش اخباری منفی (NPV) 99٪ نتایج مشابهی برای زیرگروههای طبقه بندی شده توسط بیماری ۱- یا ۲ بطن قلب و تنظیم خطر جراحی قلب مادرزادی (RACHS-1) نمره در نوزادان به دست آمد (سن به u0026 lt؛ ۳۰ روز) با فیزیولوژی تک بطن (۴۳ نفر، نتیجه ضعیف = ۸)، افزایش لاکتات از ۰۶ میلی مول / L / ساعت توانایی تبعیض آمیز در نزدیکی کامل (AUC 099) با حساسیت ۱۰۰٪، ویژگی از ۵۱٪، {PPV} از ۳۲ درصد و {NPV} 100٪ در نوزادان ۲-بطن (۴۳ نفر، نتیجه ضعیف = ۵)، افزایش لاکتات از ۰۶ میلی مول / L / ساعت نیز تا به حال توانایی نزدیکی کامل تبعیض آمیز (AUC، ۰۹۹)، با حساسیت ۱۰۰٪، ویژگی ۹۰٪، {PPV} از ۵۶٪، و {NPV} 100٪نتیجه گیری میزان افزایش لاکتات بعد از عمل اجازه می دهد تا تبعیض بین نوزادان در معرض خطر بالا و پایین مرگ و میر بعد از عمل جراحی بیماری مادرزادی قلبی، و لاکتات می تواند سریال برای پاسخ به درمان به دنبال
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله