» مقالات انگلیسی » Randomized single-blinded clinical trial on effects of nursery songs for infants and young children’s anxiety before and during head computed tomography

Randomized single-blinded clinical trial on effects of nursery songs for infants and young children’s anxiety before and during head computed tomographyشناسه مقاله
10.1016/j.ajem.2015.07.045
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Randomized single-blinded clinical trial on effects of nursery songs for infants and young children’s anxiety before and during head computed tomography

Authors: Grace Park and Steven J. Weiss and Patricia Repar

Journal: The American Journal of Emergency Medicine

Year: 2015

Abstract:

AbstractObjective The objective of this clinical trial was to determine if an intervention of listening to nursery songs with integrated heartbeat sounds resulted in changes in anxiety levels in infants and children younger than 4 years in an emergent setting. Methods This is a randomized single-blinded controlled trial. The study included 62 children younger than 4 years who were deemed by the emergency physician to need a computed tomographic (CT) scan. The experimental group (Exp) (n = 30) listened to recorded children’s songs with integrated heartbeat sounds (Baby Go To Sleep compact disc) before and during the head CT. The controls (Con) (n = 32) had no music. Two scales to measure agitation were completed by a trained research associate: (1) a 10-cm visual analog scale (VAS) and (2) the Modified Ramsay Sedation Scale (MRSS). The research associate wore headphones blocking out all music. The research associate recorded agitation levels preintervention and postintervention on the 2 scales, whether there was successful completion of the head {CT} without pharmacologic intervention, and the frequency of medication use. Mann-Whitney U, t test, and logistic regression were used for analysis, and P < .05 was considered significant. Results There were no differences between groups in the age, sex, initial vital signs, diagnostic category, ethnicity, insurance status, rate of completion of head CT, rate of medication use, hospital admissions, or initial {VAS} or {MRSS} score. There was improvement on the {VAS} score in 53% of the Exp group subjects and 25% of the Con group subjects. The {VAS} score in the Exp group improved by 1.6 cm, whereas the Con group worsened by 0.8 cm after the intervention (difference = 2.4 cm, P = .03). There were no significant changes in {MRSS} scores. Accounting for age, sex, and admission status, the adjusted odds of having an improved sedation score were 3.2 (1.0-9.7) in the Exp group. Conclusion Measured on a VAS, there was a significant decrease in agitation in children undergoing a head {CT} when children’s songs with integrated heartbeat sounds were played before and during the procedure.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی بر روی اثرات ترانه های مهد کودک برای نوزادان و اضطراب کودکان جوان قبل و در طول سی تی اسکن سر محاسبه

نویسندگان: Grace Park and Steven J. Weiss and Patricia Repar

ژورنال: The American Journal of Emergency Medicine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
خلاصههدف هدف از این کارآزمایی بالینی بود برای تعیین اینکه آیا مداخله گوش دادن به ترانه های مهد کودک با صداهای ضربان قلب یکپارچه منجر به تغییراتی در سطح اضطراب در نوزادان و کودکان کمتر از ۴ سال در اورژانس روش های تنظیم این یک کارآزمایی تصادفی تک کور کنترل شده است در این مطالعه ۶۲ کودک کمتر از ۴ سال که توسط پزشک تلقی می شد به نیاز به یک توموگرافی کامپیوتری (CT) اسکن گروه (تجربی) (۳۰ نفر) با تلفن های موبایل ضربان قلب یکپارچه (بچه به خواب رفتن به آهنگ های کودکان ثبت گوش لوح فشرده) قبل و در طول CT اسکن سر کنترل (باهم) (۳۲ نفر) بدون موسیقی به حال دو مقیاس برای اندازه گیری تحریک شده توسط دانشیار پژوهشی آموزش دیده تکمیل شد: (۱) مقیاس آنالوگ بصری ۱۰ سانتی متر (VAS) و ( ۲) مقیاس آرامبخشی رامسی اصلاح (MRSS) دانشیار تحقیقاتی عینک هدفون مسدود کردن تمام موسیقی دانشیار پژوهشی ثبت سطح تحریک preintervention و postintervention در ۲ فلس، که آیا از اتمام موفقیت آمیز سر {CT} بدون دخالت دارویی وجود دارد، و فرکانس دارو و Mann-Whitney U، آزمون t و رگرسیون لجستیک برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و P به u0026 lt؛ ۰۵ نتایج قابل توجهی در نظر گرفته شد هیچ تفاوتی بین دو گروه در سن، جنس، علائم حیاتی اولیه، دسته تشخیصی، قومیت، وضعیت بیمه، نرخ تکمیل CT اسکن سر، نرخ استفاده از دارو، بستری شدن در بیمارستان، و یا اولیه {VAS} و {MRSS} نمره بهبود در {VAS} نمره در ۵۳٪ از افراد مورد گروه تجربی و ۲۵٪ از گروه باهم وجود داشت افراد مورد مطالعه از {VAS} نمره در گروه تجربی بهبود ۱۶ سانتی متر، در حالی که گروه باهم بدتر شده توسط ۰۸ سانتی متر بعد از مداخله (تفاوت = ۲۴ سانتی متر، = ۰۳ P) هیچ تغییر قابل توجهی در {} MRSS نمرات وجود داردحسابداری برای سن، جنس و وضعیت پذیرش، شانس تنظیم از داشتن یک نمره آرام بخش بهبود یافته ۳۲ (۱۰-۹۷) در گروه نتیجه گیری پیشرفته اندازه گیری در VAS بود، در کودکان تحت سر کاهش قابل توجهی در تحریک {CT وجود دارد } که ترانه های کودکان با تلفن های موبایل ضربان قلب یکپارچه قبل و در طی عمل بازی می کردند
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله