» مقالات انگلیسی » Quality of life of mothers at the sixth week and sixth month post partum and type of infant feeding

Quality of life of mothers at the sixth week and sixth month post partum and type of infant feedingشناسه مقاله
10.1016/j.midw.2015.11.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Quality of life of mothers at the sixth week and sixth month post partum and type of infant feeding

Authors: José Matías Triviño-Juárez and Beatriz Nieto-Pereda and Dulce Romero-Ayuso and Begoña Arruti-Sevilla and Beatriz Avilés-Gámez and Maria João Forjaz and Cristina Oliver-Barrecheguren and Sonia Mellizo-Díaz and Consuelo Soto-Lucía and Rosa Plá-Mestre

Journal: Midwifery

Year: 2016

Abstract:

AbstractIntroduction there is little scientific evidence on the relationship between maternal quality of life and type of infant feeding. The purpose of this study was to determine if there were differences in mother’s quality of life by type of infant feeding. Material and methods longitudinal prospective study with 364 women who gave birth at a public hospital at Madrid, Spain, between February and October 2013. To be included, the participants had to be a healthy primigravida aged 18–۴۵ years who gave birth to a healthy newborn with a gestational age between 36 and 42 completed weeks, regardless of birth type. The hospital interviews were performed between 36 and 48 hours post partum in women who had case of vaginal/instrumental births and 60–۷۲ hours post partum for women who had a caesarean birth. Telephone interviews were conducted at the sixth week and sixth month post partum, and included the SF-36 to measure quality of life. SF-36 scores were compared between breast feeding and artificial milk feeding. We also analysed the longitudinal change in SF-36 scores in both groups. Results at the sixth week post partum, regardless of the infant feeding modality, an increased mental health score was recorded for mothers who reported that their children ate and slept well and for those who did not go to the emergency hospital service because of concern over their baby’s health. No significant differences in quality of life were found between the two groups at six months post partum. Between the sixth week and sixth month post partum, quality of life improved significantly in both groups. Discussion at the sixth week post partum, the proportion of children who ate and slept well and did not have to attend in an emergency hospital service was higher in the breast feeding group. This observation was associated with greater maternal quality of life. This positive indirect relationship between breast feeding and quality of life should be considered an additional maternal health benefit in the short term.

Keywords: Breast feeding, Quality of life, SF-36, Longitudinal study

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کیفیت زندگی مادران در هفته ششم و ششم ماه بعد از زایمان و نوع تغذیه نوزاد

نویسندگان: José Matías Triviño-Juárez and Beatriz Nieto-Pereda and Dulce Romero-Ayuso and Begoña Arruti-Sevilla and Beatriz Avilés-Gámez and Maria João Forjaz and Cristina Oliver-Barrecheguren and Sonia Mellizo-Díaz and Consuelo Soto-Lucía and Rosa Plá-Mestre

ژورنال: Midwifery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مقدمه شواهد علمی کمی در مورد رابطه بین کیفیت مادر زندگی و نوع تغذیه اطفال هدف از این مطالعه وجود داشت برای تعیین اینکه آیا تفاوت در کیفیت مادر زندگی بر اساس نوع مواد تغذیه نوزاد و روش مطالعه آینده نگر طولی با ۳۶۴ زن وجود دارد که در یک بیمارستان عمومی در مادرید، اسپانیا، بین ماه های فوریه و اکتبر ۲۰۱۳ به هنگام تولد به گنجانده شود، شرکت کنندگان به حال به یک زن نخست زا سالم، با سن ۱۸-۴۵ سال که به هنگام تولد به نوزاد سالم با حاملگی بین ۳۶ و ۴۲ به پایان داد هفته، صرف نظر از نوع تولد مصاحبه بیمارستان بین ۳۶ و ۴۸ ساعت بعد از زایمان در زنانی که مورد / تولد ابزاری واژن و ۶۰-۷۲ ساعت بعد از زایمان برای زنان که تا به حال یک تولد سزارین مصاحبه تلفن در هفته ششم انجام شد حال انجام شد و ششم ماه بعد از زایمان، و شامل SF-36 برای اندازه گیری کیفیت زندگی SF-36 نمرات بین تغذیه با شیر مادر و تغذیه شیر مصنوعی مقایسه شد ما همچنین تغییر طولی در نمرات SF-36 در هر دو گروه نتایج در پست هفته ششم تجزیه و تحلیل پس از زایمان، بدون در نظر گرفتن نوزاد روش تغذیه، افزایش نمره سلامت روان برای مادرانی که گزارش داد که فرزندان خود را می خوردند و خوب خوابیدم و برای کسانی که به دلیل نگرانی از سلامت نوزاد خود را به خدمات بیمارستان اورژانس نیست ثبت شد تفاوت معنیداری در کیفیت زندگی بین دو گروه در شش ماه پس از زایمان بین هفته ششم و ششم ماه بعد از زایمان یافت شد، کیفیت زندگی در هر دو گروه بحث در ششم هفته پس از زایمان بهبود یافته است، تعداد کودکان مبتلا به خورد و خواب به خوبی و مجبور به حضور در یک سرویس بیمارستان اورژانس در گروه تغذیه با شیر مادر بالاتر این مشاهده با کیفیت مادر بیشتری از زندگی همراه بوداین رابطه غیر مستقیم مثبت بین تغذیه با شیر مادر و کیفیت زندگی در نظر گرفته شود به نفع سلامت مادر اضافی در کوتاه مدت
کلمات کلیدی:   تغذیه با شیر مادر، کیفیت زندگی، SF-36، مطالعه طولی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله