» مقالات انگلیسی » Pulsioximetría frente al monitor de electrocardiograma para la determinación de la frecuencia cardíaca durante la reanimación del recién nacido pretérmino

Pulsioximetría frente al monitor de electrocardiograma para la determinación de la frecuencia cardíaca durante la reanimación del recién nacido pretérminoشناسه مقاله
10.1016/j.anpedi.2015.08.012
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Pulsioximetría frente al monitor de electrocardiograma para la determinación de la frecuencia cardíaca durante la reanimación del recién nacido pretérmino

Authors: B. Iglesias and M.J. Rodríguez and E. Aleo and E. Criado and G. Herranz and M. Moro and J. Martínez Orgado and L. Arruza

Journal: Anales de Pediatría

Year: 2016

Abstract:

ResumenIntroducción La medición de frecuencia cardíaca (FC) es esencial durante la reanimación neonatal y se realiza habitualmente mediante auscultación o pulsioximetría (PO). El objetivo de este estudio es analizar si durante la reanimación del recién nacido prematuro la medición de la {FC} mediante {ECG} es tan precoz y fiable como la PO. Material y métodos Se realizó video-grabación de la reanimación de 39 recién nacidos prematuros (<32 semanas o <1.500 g), registrando medidas de {FC} simultáneamente mediante {ECG} y {PO} cada 5 s desde el nacimiento hasta los 10 min de vida. Se determinó el tiempo necesario para colocación, obtención de lectura fiable y pérdida de señal de ambos dispositivos, así como la proporción de medida fiable de {FC} al inicio de cada maniobra de reanimación. Resultados El tiempo de colocación fue menor en {ECG} que en {PO} (17,10 ± ۱,۲۸ s vs. 26,64 ± ۳,۰۱ s; p < 0,05). Igualmente, el tiempo desde el fin de la colocación hasta la obtención de una lectura fiable fue menor para {ECG} que para {PO} (26,38 ± ۳,۴۱ s vs. 87,28 ± ۱۲,۱۱ s; p < 0,05). La proporción de medidas fiables de la {FC} al inicio de la reanimación fue menor en {PO} (PO vs. {ECG} para ventilación con presión positiva: 10,52 vs. 57,89%; p < 0,05; intubación: 33,33 vs. 91,66%; p < 0,05). La {PO} subestimó la {FC} con medidas inferiores a las del {ECG} durante los primeros 6 min de vida (p < 0,05 entre los 150 y 300 s). Conclusiones En la reanimación del prematuro la obtención de la {FC} fiable es más tardía con la {PO} que con ECG; además, la {PO} subestima la {FC} en los primeros momentos de la reanimación. AbstractBackground Heart rate (HR) assessment is essential during neonatal resuscitation, and it is usually done by auscultation or pulse oximetry (PO). The aim of the present study was to determine whether {HR} assessment with {ECG} is as fast and reliable as {PO} during preterm resuscitation. Material and methods Thirty-nine preterm (<32 weeks of gestational age and/or < 1.500 g of birth weight) newborn resuscitations were video-recorded. Simultaneous determinations of {HR} using {ECG} and {PO} were registered every 5 s for the first 10 min after birth. Time needed to place both devices and to obtain reliable readings, as well as total time of signal loss was registered. The proportion of reliable {HR} readings available at the beginning of different resuscitation manoeuvres was also determined. Results Time needed to connect the {ECG} was shorter compared with the {PO} (26.64 ± ۳٫۰۱ vs. 17.10 ± ۱٫۲۸ s, for {PO} and ECG, respectively, P<.05). Similarly, time to obtain reliable readings was shorter for the {ECG} (87.28 ± ۱۲٫۱۱ vs. 26.38 ± ۳٫۴۱ s, for {PO} and ECG, respectively, P<.05). Availability of reliable {HR} readings at initiation of different resuscitation manoeuvres was lower with the {PO} (PO vs. {ECG} for positive pressure ventilation: 10.52 vs. 57.89% P<.05; intubation: 33.33 vs. 91.66%, P<.05). {PO} displayed lower {HR} values during the first 6 min after birth (P<.05, between 150 and 300 s). Conclusions Reliable {HR} is obtained later with the {PO} than with the {ECG} during preterm resuscitation. {PO} underestimates {HR} in the first minutes of resuscitation.

Keywords: Neonato, Pretérmino, Reanimación, Pulsioximetría, Electrocardiograma, Frecuencia cardíaca, Newborn, Preterm, Resuscitation, Pulse oximeter, Electrocardiogram, Heart rate

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Pulsioximetría فرنته AL نظارت د electrocardiograma برای لا determinación د لا frecuencia cardíaca Durante به لا reanimación دل recién nacido pretérmino

نویسندگان: B. Iglesias and M.J. Rodríguez and E. Aleo and E. Criado and G. Herranz and M. Moro and J. Martínez Orgado and L. Arruza

ژورنال: Anales de Pediatría

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
۳۲ هفته سن و / یا u0026 lt حاملگی؛ هدف از مطالعه حاضر برای تعیین اینکه آیا {HR} ارزیابی با {ECG} به عنوان سریع و قابل اعتماد به عنوان {PO} در طول زودرس احیا مواد و روش سی و نه زودرس (به u0026 lt بود ۱۵۰۰ گرم وزن تولد) نوزاد resuscitations-فیلم ضبط شده تعیین همزمان {HR} با استفاده از {ECG} و {PO} هر ۵ ثانیه برای اولین ۱۰ دقیقه ثبت شد پس از تولد زمان مورد نیاز برای هر دو دستگاه و برای به دست آوردن قرائت قابل اطمینان بودند، و همچنین زمان کل از دست دادن سیگنال ثبت شده نسبت قابل اعتماد {HR} قرائت موجود در آغاز مانورهای احیا مختلف نیز مشخص شد نتایج زمان مورد نیاز برای اتصال {ECG} در مقایسه با {PO} (2664 ± ۳۰۱ کوتاه تر بود در مقابل ۱۷۱۰ ± ۱۲۸ S، برای {PO} و ECG، به ترتیب، P به u0026 lt؛ ۰۵) به طور مشابه، زمان برای به دست آوردن قرائت قابل اعتماد برای {ECG} (8728 1211 ± مقابل ۲۶۳۸ ± ۳۴۱ S، برای {PO} و ECG کوتاه تر بود، ؛ به ترتیب، P u0026 LT 05) در دسترس بودن قابل اعتماد {HR} قرائت در شروع مانور احیا متفاوت پایین تر از {} ​​PO (PO در مقابل {ECG} برای تهویه با فشار مثبت بود؛ ۰۵ ۱۰۵۲ در مقابل ۵۷۸۹٪ P به u0026 lt؛ لوله گذاری: ۳،۳۳۳ در مقابل ۹۱۶۶٪، P به u0026 lt؛ ۰۵) {PO} پایین {HR} ارزش در اولین ۶ دقیقه پس از تولد (P u0026 LT نمایش داده شود؛ ۰۵، بین ۱۵۰ و ۳۰۰ بازدید کنندگان) نتیجه گیری قابل اطمینان {HR} است بعد از آن با {PO به دست آمده } از {با ECG} در طول احیا زودرس {PO} {اهمیت جلوه HR} در اولین دقیقه از احیا
کلمات کلیدی:   Neonato، Pretérmino، Reanimación، Pulsioximetría، Electrocardiograma، Frecuencia cardíaca، نوزاد، نارس، احیا، پالس اکسی متر، برق، ضربان قلب

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله