» مقالات انگلیسی » Public health impact of Infanrix hexa™ (DTPa-HBV-IPV/Hib) reimbursement: A study programme in France. Part 2: Evolution of the acceptability of infants’ vaccination against hepatitis B in general and pediatric practices – the {PRALINE} study

Public health impact of Infanrix hexa™ (DTPa-HBV-IPV/Hib) reimbursement: A study programme in France. Part 2: Evolution of the acceptability of infants’ vaccination against hepatitis B in general and pediatric practices – the {PRALINE} studyشناسه مقاله
10.1016/j.respe.2015.12.019
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Public health impact of Infanrix hexa™ (DTPa-HBV-IPV/Hib) reimbursement: A study programme in France. Part 2: Evolution of the acceptability of infants’ vaccination against hepatitis B in general and pediatric practices – the {PRALINE} study

Authors: F. Vié le Sage and J. Gaudelus and F. Lert and V. Dufour and N. Texier and M. Pouriel and S. Schück and B. Tehard and G. Bréart

Journal: Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground The reimbursement of the hexavalent vaccine (Infanrix hexa™), comprising the DTPa-IPV-Hib components and the hepatitis B recombinant in a single vaccine, was approved in France in March of 2008. The impact of its reimbursement on physicians’ decisions to vaccinate infants against hepatitis B was assessed in a study conducted with general practitioners and pediatricians. Methods The {PRALINE} study (NCT01777074) was a national, cross-sectional, repeated study with two measurement periods (T1 and T2) that measured the changes in physicians’ acceptance of hepatitis B vaccination of infants before and for the 3 years after the approval of the hexavalent vaccine reimbursement. Two patient registers were created for each measurement period to enroll the first 15 12- to 15-month-old infants and the first 15 24- to 27-month-old children seen by the practitioners. The proportion of eligible children receiving a hepatitis B vaccine for each physician’s practice was calculated. Practitioners also answered a vaccination practice questionnaire via telephone interviews. Results Across the two study periods, 418 general practitioners and 463 pediatricians were recruited and responded to the telephone interview on their vaccination practices. The overall number of children included in the study in both study periods reached almost 20,000. In the general practitioners group, there was a significant increase in the proportion of physicians “practicing hepatitis B vaccination” (i.e., at least 50% of eligible children receiving the initial hepatitis B vaccination) in children 24–۲۷ months old (79% {T2} versus 47% T1, P-value [P] < 0.001). Similarly, the proportion of pediatricians initiating hepatitis B vaccination increased from 51% (T1) to 94% (T2) (P < 0.0001). General practitioners offered hepatitis B vaccination to infants more systematically in the second study period (87% {T2} versus 73% T1, P < 0.001) and also suggested the use of the hexavalent vaccine to more patients after reimbursement (92% {T2} versus 78% T1, P < 0.0001). The proportion of pediatricians offering vaccination to every infant was high at {T1} (94%) and remained steady (97%) with a high use of the hexavalent vaccine (94% {T1} and 96% T2). Conclusion The {PRALINE} study shows a significant and immediate change in the hepatitis B vaccination practices of general practitioners and pediatricians following hexavalent vaccine reimbursement with a significant increase in hepatitis B vaccine coverage in infants.

Keywords: Hepatitis B, Reimbursement, Acceptability, Physician, Vaccine coverage, France, Public healthés, Hépatite B, Remboursement, Acceptabilité, Médecin, Couverture vaccinale, France, Santé publique

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تاثیر سلامت عمومی Infanrix هگزا ™ (DTPA-HBV-IPV / Hib و) بازپرداخت: برنامه مطالعه در فرانسه است. قسمت ۲: تکامل از قابل قبول بودن واکسیناسیون نوزادان در برابر هپاتیت B در شیوه های عمومی و اطفال – از {} ​​بادام سوخته مطالعه

نویسندگان: F. Vié le Sage and J. Gaudelus and F. Lert and V. Dufour and N. Texier and M. Pouriel and S. Schück and B. Tehard and G. Bréart

ژورنال: Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و شد پرداخت واکسن شش (به Infanrix هگزا ™)، متشکل از اجزای DTPA-IPV-Hib و و نوترکیب هپاتیت B در یک واکسن واحد، در فرانسه در ماه مارس ۲۰۰۸ تاثیر بازپرداخت آن در تصمیم گیری های پزشکان برای واکسن زدن به تصویب رسید نوزادان در برابر هپاتیت B در یک مطالعه انجام شده با پزشکان عمومی و متخصصان اطفال روش {بادام سوخته} مطالعه (NCT01777074) یک مقطعی، مطالعه تکرار ملی با دو دوره اندازه گیری (T1 و T2) که تغییرات در پزشکان اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفت بود پذیرش واکسیناسیون هپاتیت B در نوزادان قبل و برای ۳ سال پس از تصویب بازپرداخت واکسن شش دو ثبات بیمار برای هر دوره اندازه گیری برای ثبت نام نوزادان برای اولین بار ۱۵ ۱۲- تا ۱۵ ماهه و اولین ۱۵ ۲۴- ایجاد شد به کودکان ۲۷ ماهه دیده شده توسط پزشکان نسبت کودکان واجد شرایط دریافت واکسن هپاتیت B برای تمرین هر پزشک پزشکان محاسبه شد همچنین پرسشنامه عمل واکسیناسیون از طریق مصاحبه های تلفنی نتایج در میان دو مرحله مطالعه، ۴۱۸ پزشک عمومی و ۴۶۳ پزشک اطفال پاسخ انتخاب شدند و به مصاحبه تلفنی در شیوه واکسیناسیون خود تعداد کلی کودکان در مطالعه در هر دو دوره مطالعه به تقریبا ۲۰،۰۰۰ در گروه پزشکان عمومی پاسخ بود، افزایش قابل توجهی در نسبت پزشکان وجود دارد (به عنوان مثال، حداقل ۵۰ درصد از کودکان واجد شرایط دریافت واکسن اولیه هپاتیت B) در کودکان ۲۴-۲۷ ماهه (۷۹٪ {} T2 در مقابل ۴۷٪ T1، مقدار P P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) به طور مشابه، نسبت متخصصان اطفال آغاز واکسیناسیون هپاتیت B از ۵۱ درصد (T1) تا ۹۴٪ (T2) افزایش یافت (P u0026 lt؛ بدون ۰۰،۰۰۱)پزشکان عمومی سیستماتیک تر در دوره مطالعه دوم ارائه واکسن هپاتیت B به نوزادان (۸۷٪ {T2} در مقابل ۷۳٪ T1، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) و همچنین پیشنهاد استفاده از واکسن شش به بیشتر بیماران پس از بازپرداخت (۹۲٪ {T2 } در مقابل ۷۸٪ T1، P به u0026 lt؛ ۰۰۰۰۱) نسبت متخصصان اطفال ارائه واکسیناسیون به هر نوزاد بالا در {T1} (94٪) بود و با استفاده از بالا واکسن شش ثابت باقی مانده است (۹۷٪) (۹۴٪ {T1 } و ۹۶٪ T2) نتیجه گیری بادام سوخته} {مطالعه نشان می دهد یک تغییر مهم و فوری در شیوه واکسیناسیون هپاتیت B پزشکان عمومی و متخصصان اطفال زیر بازپرداخت واکسن شش با افزایش قابل توجهی در پوشش واکسن هپاتیت B در نوزادان
کلمات کلیدی:   هپاتیت B، بازپرداخت، مقبولیت، پزشک، پوشش واکسن، فرانسه، healthés عمومی، هپاتیت و B، Remboursement، Acceptabilité، Médecin، vaccinale Couverture، فرانسه، سانته PUBLIQUE

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله