» مقالات انگلیسی » Public health impact of Infanrix hexa™ (DTPa-HBV-IPV/Hib) reimbursement: A study programme in France. Part 1: Evolution of hepatitis B vaccine coverage rates in infants aged less than 27 months, in the general population – the PopCorn study

Public health impact of Infanrix hexa™ (DTPa-HBV-IPV/Hib) reimbursement: A study programme in France. Part 1: Evolution of hepatitis B vaccine coverage rates in infants aged less than 27 months, in the general population – the PopCorn studyشناسه مقاله
10.1016/j.respe.2015.11.007
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Public health impact of Infanrix hexa™ (DTPa-HBV-IPV/Hib) reimbursement: A study programme in France. Part 1: Evolution of hepatitis B vaccine coverage rates in infants aged less than 27 months, in the general population – the PopCorn study

Authors: J. Gaudelus and F. Vié le Sage and V. Dufour and F. Lert and N. Texier and M. Pouriel and B. Tehard and G. Bréart

Journal: Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Reimbursement of the hexavalent vaccine (Infanrix hexa™) comprising the DTPa-IPV-Hib components and the hepatitis B valence in a single vaccine was decided in March 2008 in France. The impact of its reimbursement on the hepatitis B vaccine coverage rate was assessed in a study conducted in the general population prior to and after implementation of the reimbursement policy. Methods The PopCorn study (NCT01782794) was a national, cross-sectional and repeated study, with four assessment periods over 3 years, from 2009 to 2012, to assess the hepatitis B vaccine coverage in 12- to 15- and 24- to 27-month-old children, vaccinated between 2007 and 2011 and selected by the quota sampling method. Face-to-face interviews were conducted at their homes and vaccination status was collected using their child’s health record. Parents were also interviewed on their perceptions and acceptance of hepatitis B vaccination. Three indicators were calculated to assess hepatitis B vaccination coverage: proportions of infants with at least one dose before 6 months of age, with at least two doses before 6 months of age and with a complete schedule at 24 months of age. Results A total of 4903 children were enrolled in the study. An overall significant increase (P-value [P < 0.05]) of the three indicators of interest over the four periods of time was observed for both age groups. The proportion of children receiving hepatitis B vaccination before 6 months increased from 21% at baseline (before vaccine reimbursement) to almost 75% at the last assessment period in 2012. More than 60% of 24- to 27-month-old children received a complete schedule in 2012 compared to 33% at baseline. No significant increases in the proportions of parents “favourable” and “moderately in favour” of hepatitis B vaccination were observed across the four evaluation periods (respectively, 17–۲۲% and 48–۵۰%, P = 0.09). Conclusion The rapid increase of hepatitis B vaccination coverage suggests a significant change in hepatitis B vaccination practice related to the hexavalent vaccine’s reimbursement. This change was observed in a context of stability regarding parents’ perceptions and acceptance of hepatitis B vaccination and of coverage rates for other infant vaccinations.

Keywords: Hepatitis B, Reimbursement, Vaccine coverage, General population, Children, France, Public Healthés, Hépatite B, Remboursement, Couverture vaccinale, Population générale, Enfants, France, Santé publique

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: تاثیر سلامت عمومی Infanrix هگزا ™ (DTPA-HBV-IPV / Hib و) بازپرداخت: برنامه مطالعه در فرانسه است. قسمت ۱: تکامل نرخ پوشش واکسن هپاتیت B در نوزادان با سن کمتر از ۲۷ ماه، در جمعیت عمومی – مطالعه پاپ کورن

نویسندگان: J. Gaudelus and F. Vié le Sage and V. Dufour and F. Lert and N. Texier and M. Pouriel and B. Tehard and G. Bréart

ژورنال: Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه بازپرداخت واکسن شش (به Infanrix هگزا ™) متشکل از اجزای DTPA-IPV-Hib و ظرفیت هپاتیت B در یک واکسن تنها در ماه مارس ۲۰۰۸ در فرانسه تصمیم گرفته شد تاثیر بازپرداخت آن بر هپاتیت B میزان پوشش واکسن در مورد ارزیابی قرار گرفت یک مطالعه قبل و بعد از اجرای روش سیاست بازپرداخت انجام در جمعیت عمومی مطالعه ذرت بو داده (NCT01782794) یک مطالعه ملی، مقطعی و تکرار بیش از ۳ سال بود، با چهار دوره ارزیابی، از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، به منظور بررسی پوشش واکسن هپاتیت B در ۱۲- به ۱۵- و کودکان ۲۴- تا ۲۷ ماهه، بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ واکسینه شده و انتخاب شده توسط روش نمونه گیری سهمیه مصاحبه چهره به چهره در خانه های خود انجام شد و وضعیت واکسیناسیون با استفاده از جمع آوری شد نسبت نوزادان با حداقل یک دوز قبل از ۶ ماهگی قبل از ۶ ماه، با حداقل دو دوز: پدر و مادر پرونده سلامت فرزند خود را نیز در برداشت و پذیرش واکسن هپاتیت B را مورد مصاحبه قرار گرفتند سه شاخص هپاتیت B پوشش واکسیناسیون محاسبه شد سن و با یک برنامه کامل در ۲۴ ماهگی در مجموع ۴۹۰۳ کودکان در مطالعه وارد شدند افزایش کلی معنی دار بود (P-عبارت P به u0026 lt؛ ۰۰۵) از سه شاخص مورد علاقه در طول چهار دوره از زمان برای هر دو گروه سنی مشاهده شد نسبت کودکان دریافت واکسن هپاتیت B قبل از ۶ ماه از ۲۱٪ در ابتدا (قبل از بازپرداخت واکسن) به تقریبا ۷۵٪ در گذشته افزایش یافته است دوره ارزیابی در سال ۲۰۱۲ بیش از ۶۰ درصد از ۲۴- به کودکان ۲۷ ماهه یک برنامه کامل در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با ۳۳٪ در ابتدا دریافتبدون افزایش قابل توجهی در نسبت به پدر و مادر «مطلوب» و «متوسط ​​به نفع No significant increases in the proportions of parents “favourable” and “moderately in favour” of hepatitis B vaccination were observed across the four evaluation periods (respectively, 17–۲۲% and 48–۵۰%, P = 009) Conclusion The rapid increase of پوشش واکسیناسیون هپاتیت B نشان می دهد یک تغییر مهم در عمل واکسن هپاتیت B مربوط به بازپرداخت واکسن شش در این تغییر در یک زمینه ثبات در خصوص درک و پذیرش واکسن هپاتیت B و نرخ پوشش برای دیگر واکسیناسیون نوزاد پدر و مادر مشاهده شد
کلمات کلیدی:   هپاتیت B، بازپرداخت، پوشش واکسن، جمعیت عمومی، کودکان، فرانسه، Healthés عمومی، هپاتیت و B، Remboursement، vaccinale Couverture، از Générale جمعیت، ENFANTS، فرانسه، سانته PUBLIQUE

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله