» مقالات انگلیسی » Proteomic MALDI-TOF/TOF-IMS examination of peptide expression in the formalin fixed brainstem and changes in sudden infant death syndrome infants

Proteomic MALDI-TOF/TOF-IMS examination of peptide expression in the formalin fixed brainstem and changes in sudden infant death syndrome infantsشناسه مقاله
10.1016/j.jprot.2016.02.022
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Proteomic MALDI-TOF/TOF-IMS examination of peptide expression in the formalin fixed brainstem and changes in sudden infant death syndrome infants

Authors: Nicholas J. Hunt and Leo Phillips and Karen A. Waters and Rita Machaalani

Journal: Journal of Proteomics

Year: 2016

Abstract:

Abstract Matrix assisted laser desorption/ionisation imaging mass spectrometry (MALDI-IMS) has not previously been utilised to examine sudden infant death syndrome (SIDS). This study aimed to optimise {MALDI} {IMS} for use on archived formalin-fixed-paraffin-embedded human infant medulla tissue (n = 6, controls; n = 6, SIDS) to evaluate differences between multiple nuclei of the medulla by using high resolution IMS. Profiles were compared between {SIDS} and age/sex matched controls. LC-MALDI identified 55 proteins based on 321 peptides across all samples; 286 peaks were found using IMS, corresponding to these 55 proteins that were directly compared between controls and SIDS. Control samples were used to identify common peptides for neuronal/non-neuronal structures allowing identification of medullary regions. In SIDS, abnormal expression patterns of 41 peptides (p ≤ ۰٫۰۵) corresponding to 9 proteins were observed; these changes were confirmed with immunohistochemistry. The protein abnormalities varied amongst nuclei, with the majority of variations in the raphe nuclei, hypoglossal and pyramids. The abnormal proteins are not related to a previously identified neurological disease pathway but consist of developmental neuronal/glial/axonal growth, cell metabolism, cyto-architecture and apoptosis components. This suggests that {SIDS} infants have abnormal neurological development in the raphe nuclei, hypoglossal and pyramids of the brainstem, which may contribute to the pathogenesis of SIDS. Biological significance This study is the first to perform an imaging mass spectrometry investigation in the human brainstem and also within sudden infant death syndrome (SIDS). {LC} {MALDI} and {MALDI} {IMS} identified 55 proteins based on 285 peptides in both control and {SIDS} tissue; with abnormal expression patterns present for 41/285 and 9/55 proteins in {SIDS} using IMS. The abnormal proteins are critical for neurological development; with the impairment supporting the hypothesis that {SIDS} may be due to delayed neurological maturation. The brainstem regions mostly affected included the raphe nuclei, hypoglossal and pyramids. This study highlights that basic cyto-architectural proteins are affected in {SIDS} and that abnormal expression of these proteins in other {CNS} disorders should be examined. Key sentences {LC} {MALDI} and {MALDI} {IMS} identified 55 proteins based on 285 peptides in both control and {SIDS} tissue. Abnormal expression patterns were present for 41/285 and 9/55 proteins in {SIDS} using IMS. Brainstem regions mostly affected included the raphe nuclei, hypoglossal and pyramids.

Keywords: Paraffin-embedded, Brain, Imaging mass spectrometry, Immunohistochemistry, SIDS, Human

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: بررسی پروتئوم MALDI-TOF / TOF-IMS بیان پپتید در فرمالین ساقه مغز ثابت و تغییرات در ناگهانی نوزاد نوزادان سندرم مرگ

نویسندگان: Nicholas J. Hunt and Leo Phillips and Karen A. Waters and Rita Machaalani

ژورنال: Journal of Proteomics

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده ماتریس دفع به کمک لیزر / طیف سنجی جرمی تصویربرداری یونیزاسیون (MALDI-IMS) است که قبلا استفاده شده است به بررسی سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) هدف از این مطالعه به منظور بهینه سازی {MALDI} {} IMS برای استفاده در آرشیو فرمالین ثابت paraffin- جاسازی شده نوزاد انسان بافت مدولا (۶، کنترل N = 6، SIDS) برای ارزیابی تفاوت بین هسته های متعدد از النخاع با استفاده از وضوح بالا IMS پروفایل بین {SIDS} و سن مقایسه شد / جنس LC-MALDI شناسایی ۵۵ پروتئین بر اساس ۳۲۱ پپتید در تمام نمونه؛ ۲۸۶ قله با استفاده از IMS پیدا شد، مربوط به این ۵۵ پروتئین است که به طور مستقیم بین کنترلها و نمونه SIDS کنترل مقایسه شد به شناسایی پپتیدهای مشترک برای سازه های عصبی / غیر عصبی اجازه می دهد شناسایی مناطق مدولاری در SIDS، الگوهای بیان غیر طبیعی ۴۱ پپتیدهای (استفاده شد P ≤ ۰۰۵) مربوط به ۹ پروتئین مشاهده شد. این تغییرات با ایمونوهیستوشیمی اختلالات پروتئین در میان هسته متنوع، با اکثریت از تغییرات در هسته رافی، زبانی تایید شد و اهرام پروتئین غیر طبیعی به یک مسیر بیماری عصبی قبلا شناسایی شده مربوط نیست، بلکه شامل نورون توسعه / گلیال / رشد آکسون، متابولیسم سلولی، انواع معماری و آپوپتوز اجزای این نشان می دهد که {SIDS} نوزادان توسعه عصبی غیر طبیعی در هستهها، به زبانی و اهرام از ساقه مغز، که ممکن است در پاتوژنز اهمیت بیولوژیکی SIDS کمک این مطالعه برای اولین بار انجام است تصویربرداری بررسی طیف سنجی جرمی در ساقه مغز انسان و نیز در سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) {} {LC MALDI} و {} {MALDI IMS} شناسایی ۵۵ پروتئین بر اساس ۲۸۵ پپتید در هر دو کنترل و {SIDS} بافت؛ با الگوهای بیان غیر طبیعی در حال حاضر برای ۴۱/۲۸۵ و ۹/۵۵ پروتئین در {} SIDS با استفاده از IMSپروتئین غیر طبیعی برای توسعه عصبی حیاتی است. با اختلال حمایت از این فرضیه که {SIDS} ممکن است به دلیل بلوغ عصبی تاخیر در ساقه مغز مناطق عمدتا تحت تاثیر قرار شامل هستهها، زبانی و اهرام این مطالعه نشان می دهد که پروتئین اساسی انواع معماری در {SIDS} تحت تاثیر و که بیان غیر طبیعی این پروتئین ها در دیگر {CNS} اختلالات باید مورد بررسی قرار جملات کلیدی {LC} {MALDI} و {} {MALDI IMS} شناسایی ۵۵ پروتئین بر اساس ۲۸۵ پپتید در هر دو کنترل و {SIDS} بافت غیر طبیعی الگوهای بیان حال حاضر برای ۴۱/۲۸۵ بود و ۹/۵۵ پروتئین در {} SIDS با استفاده از مناطق IMS ساقه مغز عمدتا تحت تاثیر قرار شامل هستهها، به زبانی و اهرام
کلمات کلیدی:   پارافینیکیست، مغز، طیف سنجی جرمی تصویربرداری، ایمونوهیستوشیمی، SIDS، بشر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله