» مقالات انگلیسی » Probabilistic maps of the white matter tracts with known associated functions on the neonatal brain atlas: Application to evaluate longitudinal developmental trajectories in term-born and preterm-born infants

Probabilistic maps of the white matter tracts with known associated functions on the neonatal brain atlas: Application to evaluate longitudinal developmental trajectories in term-born and preterm-born infantsشناسه مقاله
10.1016/j.neuroimage.2015.12.026
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Probabilistic maps of the white matter tracts with known associated functions on the neonatal brain atlas: Application to evaluate longitudinal developmental trajectories in term-born and preterm-born infants

Authors: Kentaro Akazawa and Linda Chang and Robyn Yamakawa and Sara Hayama and Steven Buchthal and Daniel Alicata and Tamara Andres and Deborrah Castillo and Kumiko Oishi and Jon Skranes and Thomas Ernst and Kenichi Oishi

Journal: NeuroImage

Year: 2016

Abstract:

Abstract Diffusion tensor imaging (DTI) has been widely used to investigate the development of the neonatal and infant brain, and deviations related to various diseases or medical conditions like preterm birth. In this study, we created a probabilistic map of fiber pathways with known associated functions, on a published neonatal multimodal atlas. The pathways-of-interest include the superficial white matter (SWM) fibers just beneath the specific cytoarchitectonically defined cortical areas, which were difficult to evaluate with existing {DTI} analysis methods. The Jülich cytoarchitectonic atlas was applied to define cortical areas related to specific brain functions, and the Dynamic Programming (DP) method was applied to delineate the white matter pathways traversing through the SWM. Probabilistic maps were created for pathways related to motor, somatosensory, auditory, visual, and limbic functions, as well as major white matter tracts, such as the corpus callosum, the inferior fronto-occipital fasciculus, and the middle cerebellar peduncle, by delineating these structures in eleven healthy term-born neonates. In order to characterize maturation-related changes in diffusivity measures of these pathways, the probabilistic maps were then applied to {DTIs} of 49 healthy infants who were longitudinally scanned at three time-points, approximately five weeks apart. First, we investigated the normal developmental pattern based on 19 term-born infants. Next, we analyzed 30 preterm-born infants to identify developmental patterns related to preterm birth. Last, we investigated the difference in diffusion measures between these groups to evaluate the effects of preterm birth on the development of these functional pathways. Term-born and preterm-born infants both demonstrated a time-dependent decrease in diffusivity, indicating postnatal maturation in these pathways, with laterality seen in the corticospinal tract and the optic radiation. The comparison between term- and preterm-born infants indicated higher diffusivity in the preterm-born infants than in the term-born infants in three of these pathways: the body of the corpus callosum; the left inferior longitudinal fasciculus; and the pathway connecting the left primary/secondary visual cortices and the motion-sensitive area in the occipitotemporal visual cortex (V5/MT+). Probabilistic maps provided an opportunity to investigate developmental changes of each white matter pathway. Whether alterations in white matter pathways can predict functional outcomes will be further investigated in a follow-up study.

Keywords: Diffusion tensor imaging, Functional pathway, Tractography, Probabilistic map, Neonate, Preterm birth

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نقشه احتمالاتی از ماده سفید با توابع مرتبط شناخته شده در اطلس مغز نوزادان: نرم افزار به منظور بررسی مدار رشد طولی در نوزادان مدت متولد و زودرس به دنیا

نویسندگان: Kentaro Akazawa and Linda Chang and Robyn Yamakawa and Sara Hayama and Steven Buchthal and Daniel Alicata and Tamara Andres and Deborrah Castillo and Kumiko Oishi and Jon Skranes and Thomas Ernst and Kenichi Oishi

ژورنال: NeuroImage

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده تصویربرداری کشیدگی عضله (DTI) به طور گسترده ای به منظور بررسی رشد مغز نوزاد و نوزاد استفاده می شود، و انحراف مربوط به بیماری های مختلف و یا شرایط پزشکی مانند تولد زودرس در این مطالعه، ما یک نقشه احتمالاتی مسیر فیبر با توابع مرتبط شناخته شده ، در چاپ اطلس ملتمدل نوزادان مسیرهای مورد علاقه عبارتند از: ماده سفید سطحی (SWM) الیاف در زیر نواحی قشری cytoarchitectonically تعریف خاص، که برای ارزیابی با {DTI} روش تجزیه و تحلیل های موجود اطلس cytoarchitectonic زوریخ به کار گرفته شد دشوار بود تعریف نواحی قشری مربوط به توابع خاص مغز، و برنامه نویسی پویا روش (DP) به ترسیم مسیرهای ماده سفید تراورس از طریق SWM نقشه احتمالاتی استفاده شد برای مسیرهای مربوط به موتور، حسی تنی شنوایی، بینایی، و توابع لیمبیک ایجاد شد، به عنوان همچنین دستگاه عمده ماده سفید، مانند جسم پینه، تحتانی fasciculus فرونتو اکسیپیتال و ساقه مخچه میانه، با مشخص این ساختارها در یازده نوزاد سالم مدت متولد به منظور مشخص تغییرات وابسته به بلوغ در اقدامات نفوذ از این مسیر، نقشه احتمالاتی سپس به {DTIs} از ۴۹ نوزاد سالم که طولی در سه نقطه اسکن شدند، حدود پنج هفته استفاده شد از هم جدا اول، ما الگوی طبیعی رشد مورد بررسی قرار بر اساس ۱۹ نوزاد ترم متولد بعد، ما تجزیه و تحلیل ۳۰ نوزادان زودرس متولد برای شناسایی الگوهای توسعه مربوط به تولد زودرس گذشته، ما بررسی تفاوت اقدامات نفوذ بین این گروه ها به منظور بررسی اثر زایمان زودرس در توسعه این مسیر کاربردیمدت متولد و نوزادان زودرس متولد هر دو نشان داده کاهش وابسته به زمان در نفوذ، نشان می دهد بلوغ پس از زایمان در این مسیر، با سمت دیده می شود در دستگاه کورتیکواسپاینال و تابش نوری مقایسه بین term- و شیرخواران-زودرس متولد نشان داد نفوذ عالی در نوزادان زودرس متولد-نسبت به نوزادان ترم متولد شده در سه تا از این مسیر: بدن از جسم پینه ای؛ سمت چپ fasciculus طولی تحتانی؛ و مسیر اتصال اولیه چپ / قشر بصری ثانویه و منطقه حساس به حرکت در قشر بینایی occipitotemporal (V5 / MT +) نقشه احتمالاتی فرصتی برای بررسی تغییرات رشدی از هر مسیر ماده سفید که آیا تغییرات در مسیرهای ماده سفید می تواند پیش بینی عملکرد ارائه نتایج خواهد شد بیشتر در یک مطالعه پیگیری بررسی
کلمات کلیدی:   انتشار تصویربرداری تانسور، مسیر کاربردی، Tractography، نقشه احتمالاتی، نوزاد، تولد نارس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله