» مقالات انگلیسی » Primary Cardiac Tumors in Infants and Children: Surgical Strategy and Long-Term Outcome

Primary Cardiac Tumors in Infants and Children: Surgical Strategy and Long-Term Outcomeشناسه مقاله
10.1016/j.athoracsur.2016.04.057
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Primary Cardiac Tumors in Infants and Children: Surgical Strategy and Long-Term Outcome

Authors: Eva Maria Delmo Walter and Mariano Francisco Javier and Frank Sander and Bernd Hartmann and Axel Ekkernkamp and Roland Hetzer

Journal: The Annals of Thoracic Surgery

Year: 2016

Abstract:

Background Primary cardiac tumors in infants and children are extremely rare; hence, there is very little literature available, and most knowledge is based on collections of case reports. This report is a comprehensive review of our 26-year experience with primary cardiac tumors in children with emphasis on surgical indications, strategies, and long-term outcome. Methods Between 1986 and 2012, 47 children (mean age 5.9 ± ۲٫۴ months; range, 1 day to 17 years) underwent either subtotal or total resection of cardiac tumors (rhabdomyoma, 13; fibroma, 12; teratoma, 9; myxoma, 8; hemangioma, 2; rhabdomyosarcoma, 1; non-Hodgkin’s lymphoma, 1; lymphangioma, 1). The majority were diagnosed by echocardiography (n = ۳۳). Clinical patterns were varied: 40 had an atypical heart murmur and 6 were asymptomatic. Outflow tract obstruction of more than 30 mm Hg was present in 11 children. Three patients had abnormal coronary arteries secondary to pressure from tumor bulk. Indications of resection were hemodynamic/respiratory compromise, severe arrhythmia, and a significant embolization risk. Strategy of resection varied according to location and hemodynamic status without damage to adjacent structures. Results Morbidity included bleeding in a patient and a transient low output state in another. A 5-month-old infant with left ventricular fibroma underwent left ventricular assist device implantation secondary to failure from weaning off cardiopulmonary bypass, and she eventually underwent heart transplantation 17 days later. Early mortality (n = ۲, ۴٫۲%) included a 5-month-old infant who underwent complete resection of rhabdomyoma located in the left ventricle, with concomitant pulmonary valve replacement; unfortunately, he underwent left ventricular assist device implantation for postoperative heart failure and died on the 13th postoperative day. An ۸-month-old child with 3 cm × ۴ cm fibroma obstructing the right ventricular outflow tract compressing the right coronary artery died of severe right-side heart failure on the 13th postoperative day. One late death (2.1%) occurred; a 16-year-old with non-Hodgkin’s lymphoma died 7 months after the surgery. Mean duration of follow-up is 11.6 ± ۳٫۵ years. All survivors (93.4%) are well, free of tumor-related symptoms and tumor recurrence/progression, even when resection was incomplete. Conclusions This study illustrates that although primary cardiac tumors in infants and children have a wide and unusual spectrum of clinical presentation, an individualized approach to tumor resection allows restoration of an adequate hemodynamic function and satisfactory long-term, tumor-free outcome.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: قلبی تومورهای اولیه در نوزادان و کودکان: استراتژی جراحی و نتایج طولانی مدت

نویسندگان: Eva Maria Delmo Walter and Mariano Francisco Javier and Frank Sander and Bernd Hartmann and Axel Ekkernkamp and Roland Hetzer

ژورنال: The Annals of Thoracic Surgery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و هدف اولیه تومورهای قلبی در نوزادان و کودکان بسیار نادر است. از این رو، وجود دارد ادبیات بسیار کمی در دسترس است، و بسیاری از دانش است که در مجموعه ای از گزارشات مورد بر اساس این گزارش یک بررسی جامع از تجربه ۲۶ ساله ما با تومورهای قلبی در کودکان با تاکید بر نشانه های جراحی، استراتژی، و نتایج طولانی مدت است مواد و روش ها بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۲، ۴۷ کودک (سن متوسط ​​۲۴ ± ۵۹ ماه، دامنه ۱ روز تا ۱۷ سال)؛ فیبروم، ۱۲؛ تراتوم، ۹؛ میگزوم، ۸ یا برداشتن ساب توتال و یا کل تومورهای قلبی (rhabdomyoma، ۱۳ قرار گرفتند. همانژیوم، ۲؛ رابدومیوسارکوم، ۱؛ لنفوم غیر هوچکین، ۱؛ لنفانژیوم، ۱) اکثریت توسط اکوکاردیوگرافی تشخیص داده شدند (n = 33) الگوهای بالینی متفاوت بود: ۴۰ یک سوفل قلبی غیر معمول و ۶ بدون علامت انسداد مجرای خروجی از تر بودند از ۳۰ میلی متر جیوه در ۱۱ کودک حاضر بود سه بیماران عروق کرونر غیر طبیعی ثانویه به فشار از موارد مصرف فله تومور برداشتن همودینامیک شد / سازش تنفسی، آریتمی شدید، و یک استراتژی ریسک آمبولیزاسیون قابل توجهی از برداشتن با توجه به محل و وضعیت همودینامیک بدون آسیب متنوع به سازه های مجاور نمایش نتایج: از عوارض شامل خونریزی در یک بیمار و حالت خروجی کم گذرا در دیگر. یک نوزاد ۵ ماهه با فیبروم بطن چپ چپ قرار گرفت بطن کمک لانه گزینی دستگاه های ثانویه به شکست از شیر گرفتن خاموش بای پس قلبی ریوی، و او در نهایت تحت پیوند قلب ۱۷ روز بعد زود مرگ و میر (n = 2 باشد، ۴۲٪) شامل یک نوزاد ۵ ماهه که تحت برداشتن کامل rhabdomyoma واقع در بطن چپ، با همزمان تعویض دریچه ریوی. متاسفانه، او چپ قرار گرفت بطن کمک لانه گزینی دستگاه برای نارسایی قلبی پس از عمل و بعد از عمل در روز ۱۳TH درگذشتیک کودک ۸ ماهه با ۳ سانتی متر × ۴ سانتی متر فیبروم مانع حق مجرای خروجی بطن فشرده سازی عروق کرونر راست نارسایی قلبی شدید سمت راست در روز بعد از عمل ۱۳TH یک مرگ اواخر (۲۱٪) رخ داد، درگذشت. ۱۶ ساله با لنفوم غیر هوچکین درگذشت ۷ ماه بعد از عمل متوسط ​​مدت زمان پیگیری ۳۵ ± ۱۱۶ سال است همه بازماندگان (۹۳۴٪) به خوبی، از علائم مربوط به تومور و تومور عود / پیشرفت، حتی برداشتن نتیجه گیری ناقص بود این مطالعه نشان می دهد که اگر چه تومورها قلبی در نوزادان و کودکان یک طیف گسترده ای و غیر معمول از تظاهرات بالینی، یک رویکرد فردی به برداشتن تومور اجازه می دهد تا بازسازی یک تابع همودینامیک کافی و رضایت بخش طولانی مدت، نتیجه رایگان تومور
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله