» مقالات انگلیسی » Primary and booster vaccination with an inactivated poliovirus vaccine (IPV) is immunogenic and well-tolerated in infants and toddlers in China

Primary and booster vaccination with an inactivated poliovirus vaccine (IPV) is immunogenic and well-tolerated in infants and toddlers in Chinaشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2016.02.010
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Primary and booster vaccination with an inactivated poliovirus vaccine (IPV) is immunogenic and well-tolerated in infants and toddlers in China

Authors: Rongcheng Li and Chang Gui Li and Yanping Li and Youping Liu and Hong Zhao and Xiaoling Chen and Sherine Kuriyakose and Olivier Van Der Meeren and Karin Hardt and Marjan Hezareh and Sumita Roy-Ghanta

Journal: Vaccine

Year: 2016

Abstract:

AbstractIntroduction Replacing live-attenuated oral poliovirus vaccines (OPV) with inactivated poliovirus vaccines (IPV) is part of the global strategy to eradicate poliomyelitis. China was declared polio-free in 2000 but continues to record cases of vaccine-associated-poliomyelitis and vaccine-derived-poliovirus outbreaks. Two pilot safety studies and two larger immunogenicity trials evaluated the non-inferiority of {IPV} (Poliorix™, {GSK} Vaccines, Belgium) versus {OPV} in infants and booster vaccination in toddlers primed with either {IPV} or {OPV} in China. Methods In pilot safety studies, 25 infants received 3-dose {IPV} primary vaccination (Study A, www.clinicaltrial.gov NCT00937404) and 25 received an {IPV} booster after priming with three {OPV} doses (Study B, NCT01021293). In the randomised, controlled immunogenicity and safety trial (Study C, NCT00920439), infants received 3-dose primary vaccination with {IPV} (N = 541) or {OPV} (N = 535) at 2,3,4 months of age, and a booster {IPV} dose at 18-24 months (N = 470, Study D, NCT01323647: extension of study C). Blood samples were collected before and one month post-dose-3 and booster. Reactogenicity was assessed using diary cards. Serious adverse events (SAEs) were captured throughout each study. Results Study A and B showed that {IPV} priming and {IPV} boosting (after OPV) was safe. Study C: One month post-dose-3, all {IPV} and ≥۹۸٫۳% {OPV} recipients had seroprotective antibody titres towards each poliovirus type. The immune response elicited by {IPV} was non-inferior to Chinese OPV. Seroprotective antibody titres persisted in ≥۹۴٫۷% {IPV} and ≥۹۶٫۱% {OPV} recipients at 18–۲۴ months (Study D). {IPV} had a clinically acceptable safety profile in all studies. Grade 3 local and systemic reactions were uncommon. No {SAEs} were related to {IPV} administration. Conclusion Trivalent {IPV} is non-inferior to {OPV} in terms of seroprotection (in the Chinese vaccination schedule) in infant and toddlers, with a clinically acceptable safety profile.

Keywords: Poliomyelitis, Poliovirus, Vaccine, Oral poliovirus vaccine, Inactivated poliovirus vaccine, Booster, China, Eradication

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: واکسیناسیون اولیه و تقویت کننده با یک واکسن فلج اطفال غیر فعال (IPV) ایمنی و قابل تحمل در نوزادان و کودکان نوپا در چین است

نویسندگان: Rongcheng Li and Chang Gui Li and Yanping Li and Youping Liu and Hong Zhao and Xiaoling Chen and Sherine Kuriyakose and Olivier Van Der Meeren and Karin Hardt and Marjan Hezareh and Sumita Roy-Ghanta

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
مقدمه جایگزینی واکسن های زنده-ضعیف دهان و دندان ویروس فلج اطفال (OPV) با واکسن فلج اطفال غیر فعال (IPV) بخشی از استراتژی جهانی برای ریشه کن کردن فلج اطفال چین در سال ۲۰۰۰ عاری از فلج اطفال اعلام شد اما همچنان به ضبط موارد واکسن مرتبط-فلج اطفال و واکسن مشتق شیوع -poliovirus دو مطالعه ایمنی خلبان و دو کارآزمایی ایمنی بزرگتر غیر حقارت {IPV} (Poliorix ™، {} GSK واکسن، بلژیک) در مقابل {OPV} در نوزادان و واکسیناسیون تقویت کننده در کودکان نو پا در ابتدا با هر دو {} IPV ارزیابی و یا {OPV} در روش چین در مطالعات ایمنی خلبان، ۲۵ نوزاد ۳ دوز {IPV} واکسیناسیون اولیه (مطالعه A، wwwclinicaltrialgov NCT00937404) دریافت کرد و ۲۵ عنوان {IPV} تقویت کننده بعد از بتونه کاری با سه {OPV} دوز دریافت (مطالعه B، NCT01021293 ) در تصادفی، کنترل ایمنی و ایمنی محاکمه (مطالعه C، NCT00920439)، نوزادان ۳ دوز واکسن اولیه با {} IPV دریافت (N = 541) یا {} OPV (N = 535) در ۲،۳،۴ ماه سن، و یک تقویت کننده {IPV} دوز در ۱۸-۲۴ ماه (N = 470، مطالعه D، NCT01323647: گسترش مطالعه C) نمونه خون قبل و یک ماه پس از مصرف دوز-۳ و تقویت کننده Reactogenicity استفاده از کارت های دفتر خاطرات مورد بررسی قرار گرفت عوارض جانبی جدی (SAES) دستگیر شدند در طول هر مطالعه نتایج مطالعه A و B نشان داد که {IPV} چیدن برگ رسیده تنباکو و {IPV} تقویت (پس از OPV) امن مطالعه C بود: یک ماه پس از مصرف دوز-۳، همه {IPV} و ≥ ۹۸۳٪ {} OPV دریافت کنندگان بود تیتر آنتی بادی seroprotective نسبت به یکدیگر ویروس فلج اطفال نوع پاسخ ایمنی بدست آمده {IPV} غیر پایین تر از چینی OPV تیتر آنتی بادی Seroprotective در ≥۹۴۷٪ {} IPV و ≥۹۶۱٪ {} OPV دریافت کنندگان همچنان ادامه داشت در ۱۸ -۲۴ ماه (مطالعه D) {} IPV پروفایل ایمنی قابل قبول در تمام مطالعات درجه ۳ واکنش موضعی و سیستمیک غیر معمول بدون {SAES} مربوط بود به {} IPV دولت بودنتیجه گیری سه ظرفیتی {IPV} غیر پایین تر از {} ​​OPV از نظر seroprotection (در برنامه واکسیناسیون چینی) در نوزادان و کودکان نوپا است، با یک پروفایل ایمنی قابل قبول
کلمات کلیدی:   فلج اطفال، فلج اطفال، واکسن، واکسن فلج اطفال خوراکی، واکسن فلج اطفال غیر فعال، تقویت کننده، چین، ریشه کنی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله