» مقالات انگلیسی » Prenatal exposure to multiple pesticides is associated with auditory brainstem response at 9 months in a cohort study of Chinese infants

Prenatal exposure to multiple pesticides is associated with auditory brainstem response at 9 months in a cohort study of Chinese infantsشناسه مقاله
10.1016/j.envint.2016.04.035
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Prenatal exposure to multiple pesticides is associated with auditory brainstem response at 9 months in a cohort study of Chinese infants

Authors: Julie Sturza and Monica K. Silver and Lin Xu and Mingyan Li and Xiaoqin Mai and Yankai Xia and Jie Shao and Betsy Lozoff and John Meeker

Journal: Environment International

Year: 2016

Abstract:

AbstractBackground Pesticides are associated with poorer neurodevelopmental outcomes, but little is known about the effects on sensory functioning. Methods Auditory brainstem response (ABR) and pesticide data were available for 27 healthy, full-term 9-month-old infants participating in a larger study of early iron deficiency and neurodevelopment. Cord blood was analyzed by gas chromatography–mass spectrometry for levels of 20 common pesticides. The {ABR} forward-masking condition consisted of a click stimulus (masker) delivered via ear canal transducers followed by an identical stimulus delayed by 8, 16, or 64 milliseconds (ms). {ABR} peak latencies were evaluated as a function of masker-stimulus time interval. Shorter wave latencies reflect faster neural conduction, more mature auditory pathways, and greater degree of myelination. Linear regression models were used to evaluate associations between total number of pesticides detected and {ABR} outcomes. We considered an additive or synergistic effect of poor iron status by stratifying our analysis by newborn ferritin (based on median split). Results Infants in the sample were highly exposed to pesticides; a mean of 4.1 pesticides were detected (range 0–۹). {ABR} Wave V latency and central conduction time (CCT) were associated with the number of pesticides detected in cord blood for the 64 ms and non-masker conditions. A similar pattern seen for {CCT} from the 8 ms and 16 ms conditions, although statistical significance was not reached. Increased pesticide exposure was associated with longer latency. The relation between number of pesticides detected in cord blood and {CCT} depended on the infant’s cord blood ferritin level. Specifically, the relation was present in the lower cord blood ferritin group but not the higher cord blood ferritin group. Conclusions {ABR} processing was slower in infants with greater prenatal pesticide exposure, indicating impaired neuromaturation. Infants with lower cord blood ferritin appeared to be more sensitive to the effects of prenatal pesticide exposure on {ABR} latency delay, suggesting an additive or multiplicative effect.

Keywords: Pesticides, Infancy, Auditory brainstem response, Sensory function

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: قرار گرفتن در معرض آفت کش ها قبل از تولد به متعدد با پاسخ شنوایی ساقه مغز در ۹ ماه در یک مطالعه کوهورت نوزادان چینی مرتبط

نویسندگان: Julie Sturza and Monica K. Silver and Lin Xu and Mingyan Li and Xiaoqin Mai and Yankai Xia and Jie Shao and Betsy Lozoff and John Meeker

ژورنال: Environment International

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
آفت کش ها سابقه با نتایج عصبی تکاملی ضعیفتر است، اما کمی در مورد اثرات آن بر عملکرد حسی روش شنوایی پاسخ ساقه مغز (ABR) و داده های آفت کش در دسترس برای ۲۷ سالم، ترم نوزادان ۹ ماهه شرکت در این پژوهش بزرگتر از شناخته شده کمبود آهن در اوایل و بند ناف عصبی خون با گاز کروماتوگرافی اسپکترومتری جرمی برای سطوح ۲۰ آفت کش مشترک {ABR} رو به جلو، پوشش شرایط استفاده شد شامل محرک کلیک (ماسک دار) تحویل از طریق مبدل کانال گوش به دنبال آن یک محرک یکسان تاخیر ۸ ، ۱۶، یا ۶۴ میلی ثانیه (MS) {ABR} تاخیرهای اوج به عنوان یک تابع از زمان ماسک دار محرک فاصله مورد بررسی قرار گرفت زمان شروع موج کوتاه منعکس انتقال سریعتر عصبی، راه های شنوایی بالغ، و درجه بیشتر از میلین مدل های رگرسیون خطی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت ارتباط بین تعداد کل آفت کش ها تشخیص داده و {ABR} نتایج ما یک افزودنی و یا اثر هم افزایی وضعیت آهن فقیر طبقهبندی تحلیل ما توسط فریتین نوزاد در نظر گرفته (بر اساس تقسیم متوسط) نمایش نتایج: از نوزادان در نمونه بسیار به آفت کش ها قرار گرفتند. متوسط ​​۴۱ آفت کش ها تشخیص داده شد (محدوده ۰-۹) {} ABR موج V تاخیر و زمان هدایت مرکزی (CCT) با تعدادی از آفت کش ها در خون بند ناف برای ۶۴ میلی ثانیه و شرایط غیر ماسک دار شناسایی همراه بود الگوی مشابهی دیده می شود برای {CCT} از ۸ میلی ثانیه و ۱۶ میلی ثانیه شرایط، اگر چه از نظر آماری معنیدار بود نمی رسید افزایش قرار گرفتن در معرض آفت کش ها با تاخیر دیگر رابطه بین تعداد از آفت کش ها تشخیص داده شده در خون بند ناف و {CCT} وابسته به سطح فریتین خون بند ناف نوزاد را به طور خاص در ارتباط بود ، رابطه در حال حاضر در بند ناف کمتر گروه فریتین خون بند ناف اما نه گروه فریتین خون بالاتر بودنتیجه گیری {ABR} پردازش در نوزادان با قرار گرفتن در معرض آفت کش ها قبل از تولد بیشتر کندتر بود، نشان می دهد نوزادان neuromaturation مشکل با پایین فریتین خون بند ناف به نظر می رسد به اثرات قرار گرفتن در معرض آفت کش ها قبل از تولد در {} ABR تاخیر تاخیر حساس تر باشد، نشان می دهد یک افزودنی و یا اثر افزاینده
کلمات کلیدی:   آفت کش ها، دوران کودکی، پاسخ شنوایی ساقه مغز، عملکرد حسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله