» مقالات انگلیسی » Prenatal and infant exposure to acetaminophen and ibuprofen and the risk for wheeze and asthma in children

Prenatal and infant exposure to acetaminophen and ibuprofen and the risk for wheeze and asthma in childrenشناسه مقاله
10.1016/j.jaci.2014.07.065
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Prenatal and infant exposure to acetaminophen and ibuprofen and the risk for wheeze and asthma in children

Authors: Joanne E. Sordillo and Christina V. Scirica and Sheryl L. Rifas-Shiman and Matthew W. Gillman and Supinda Bunyavanich and Carlos A. Camargo Jr. and Scott T. Weiss and Diane R. Gold and Augusto A. Litonjua

Journal: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Year: 2015

Abstract:

Background Several studies have reported an association between use of over-the-counter antipyretics during pregnancy or infancy and increased asthma risk. An important potential limitation of these observational studies is confounding by indication. Objectives We investigated the association of antipyretic intake during pregnancy and during the first year of life (infancy) with asthma-related outcomes before and after controlling for early-life respiratory tract infections. Methods We included 1490 mother-child pairs in Project Viva, a longitudinal prebirth cohort study. We categorized prenatal acetaminophen exposure as the maximum intake (never, 1-9 times, or ≥۱۰ times) in early pregnancy or midpregnancy and ibuprofen intake as presence or absence in early pregnancy. We expressed intake of antipyretics in infancy as never, 1 to 5 times, 6 to 10 times, or more than 10 times. We examined the associations of acetaminophen and ibuprofen (per unit increase in exposure category) during pregnancy and infancy with wheeze, asthma, and allergen sensitization in early childhood (3-5 years of age, n = ۱۴۱۹) and midchildhood (7-10 years of age, n = ۱۲۲۰). Results Unadjusted models showed an increased asthma risk in early childhood for higher infant acetaminophen (odds ratio [OR], 1.21; 95% {CI} 1.04-1.41) and ibuprofen (OR, 1.35; 95% CI, 1.19-1.52) intake. Controlling for respiratory tract infections attenuated estimates for acetaminophen (OR, 1.03; 95% CI, 0.88-1.22) and ibuprofen (OR, 1.19; 95% CI, 1.05-1.36). Prenatal acetaminophen was associated with increased asthma (OR, 1.26; 95% CI, 1.02-1.58) in early childhood but not midchildhood. Conclusions Adjustment for respiratory tract infections in early life substantially diminished associations between infant antipyretic use and early childhood asthma. Respiratory tract infections should be accounted for in studies of antipyretics and asthma to mitigate bias caused by confounding by indication.

Keywords: Asthma, antipyretic, analgesic, respiratory infection

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: دوران بارداری و قرار گرفتن در معرض نوزاد به استامینوفن و ایبوپروفن و خطر خس خس و آسم در کودکان

نویسندگان: Joanne E. Sordillo and Christina V. Scirica and Sheryl L. Rifas-Shiman and Matthew W. Gillman and Supinda Bunyavanich and Carlos A. Camargo Jr. and Scott T. Weiss and Diane R. Gold and Augusto A. Litonjua

ژورنال: Journal of Allergy and Clinical Immunology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
پس زمینه مطالعات متعددی ارتباط بین مصرف بیش از حد ضد تب در دوران بارداری یا دوران کودکی و افزایش خطر ابتلا به آسم را گزارش کرده اند محدودیت بالقوه مهمی از این مطالعات مشاهده مخدوش با هدف نشانه است ما در ارتباط مصرف ضد تب در دوران بارداری مورد بررسی و در اولین سال از زندگی (نوزادی) با نتایج مربوط به آسم مقاوم قبل و بعد از کنترل اولیه زندگی تنفسی عفونت های دستگاه روش ما شامل ۱۴۹۰ جفت مادر و کودک در پروژه ویوا، یک مطالعه prebirth کوهورت طولی ما قرار گرفتن در معرض استامینوفن در دوران بارداری به عنوان حداکثر مصرف طبقه بندی (هرگز ، ۱-۹ بار، و یا ≥۱۰ بار) در اوایل حاملگی و یا midpregnancy و مصرف ایبوپروفن به عنوان حضور یا عدم حضور در اوایل حاملگی ما مصرف تب برها در مراحل ابتدایی به عنوان بیان شده هرگز، ۱ تا ۵ برابر، ۶ تا ۱۰ بار، و یا بیش از ۱۰ بار ما در انجمن استامینوفن و ایبوپروفن (به ازای هر واحد افزایش در دسته قرار گرفتن در معرض) در دوران بارداری و دوران کودکی با خس خس، آسم و حساسیت آلرژی زا در دوران کودکی مورد بررسی قرار (۳-۵ سال سن، نفر ۱۴۱۹) و midchildhood (7-10 سال سن، N = 1220) نمایش نتایج: از مدل تعدیل نشده خطر آسم را افزایش در اوایل دوران کودکی برای استامینوفن بالاتر نوزادان نشان داد (نسبت شانس OR، ۱۲۱؛ ۹۵٪ {} CI 104-141) و ایبوپروفن (OR، ۱۳۵؛ ۹۵٪ CI، ۱۱۹-۱۵۲) مصرف کنترل برای عفونت های دستگاه تنفسی تخمین ضعیف برای استامینوفن (OR، ۱۰۳؛ ۹۵٪ CI، ۰۸۸-۱۲۲) و ایبوپروفن ( OR، ۱۱۹؛ ۹۵٪ CI، ۱۰۵-۱۳۶) استامینوفن در دوران بارداری با افزایش آسم (OR، ۱۲۶ همراه بود؛ ۹۵٪ CI، انجمن های ۱۰۲-۱۵۸) در اوایل دوران کودکی اما نه نتیجه گیری midchildhood تنظیم برای عفونت دستگاه تنفسی در اوایل زندگی قابل توجهی کاهش یافت بین استفاده از تب نوزاد و آسم در دوران کودکیعفونت های دستگاه تنفسی باید برای در مطالعات ضد تب و آسم به کاهش تعصب ناشی از مخدوش شده توسط نشانه اختصاص
کلمات کلیدی:   آسم، تب بر، ضد درد، عفونت تنفسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله