» مقالات انگلیسی » Predictive Value of Intraoperative Thromboelastometry for the Risk of Perioperative Excessive Blood Loss in Infants and Children Undergoing Congenital Cardiac Surgery: A Retrospective Analysis

Predictive Value of Intraoperative Thromboelastometry for the Risk of Perioperative Excessive Blood Loss in Infants and Children Undergoing Congenital Cardiac Surgery: A Retrospective Analysisشناسه مقاله
10.1053/j.jvca.2016.03.132
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Predictive Value of Intraoperative Thromboelastometry for the Risk of Perioperative Excessive Blood Loss in Infants and Children Undergoing Congenital Cardiac Surgery: A Retrospective Analysis

Authors: Eunhee Kim and Haeng Seon Shim and Won Ho Kim and Sue-Young Lee and Sun-Kyung Park and Ji-Hyuk Yang and Tae-Gook Jun and Chung Su Kim

Journal: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

Year: 2016

Abstract:

Objective Laboratory hemostatic variables and parameters of rotational thromboelastometry (ROTEM) were evaluated for their ability to predict perioperative excessive blood loss (PEBL) after congenital cardiac surgery. Design Retrospective and observational. Setting Single, large university hospital. Participants The study comprised 119 children younger than 10 years old undergoing congenital cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB). Measurements and Main Results Intraoperative excessive blood loss was defined as estimated blood loss≥۵۰% of estimated blood volume (EBV). Postoperative excessive blood loss was defined as measured postoperative chest tube and Jackson-Pratt drainage≥۳۰% of {EBV} over 12 hours or≥۵۰% of {EBV} over 24 hours in the intensive care unit. {PEBL} was defined as either intraoperative or postoperative excessive blood loss. External temogram (EXTEM) and fibrinogen temogram (FIBTEM) were analyzed before and after {CPB} with {ROTEM} and laboratory hemostatic variables. Multivariate logistic regression was performed. Incidence of {PEBL} was 19.3% (n = 23). Independent risk factors for {PEBL} were {CPB} time>120 minutes, post-CPB {FIBTEM} alpha-angle, clot firmness after 10 minutes<5 mm, post-CPB {EXTEM} alpha-angle, clot firmness after 10 minutes<30 mm, and post-CPB {EXTEM} maximal lysis>20%. Laboratory hemostatic variables were not significant in multivariate analysis. The risk prediction model was developed from the results of multivariate analysis. The area under the receiver operating characteristic curve was 0.94 (95% confidence interval: 0.90-0.99). Conclusions Post-CPB {ROTEM} may be useful for predicting both intraoperative and postoperative excessive blood loss in congenital cardiac surgery. This study provided an accurate prediction model for {PEBL} and supported intraoperative transfusion guidance using post-CPB FIBTEM-A10 and EXTEM-A10.

Keywords: blood loss, risk factor, congenital heart disease, cardiac surgery, coagulation, thromboelastometry

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ارزش اخباری حین عمل Thromboelastometry برای خطر بعد از عمل بیش از حد از دست دادن خون در جراحی نوزادان و کودکان تحت مادرزادی قلبی: تجزیه و تحلیل گذشته نگر

نویسندگان: Eunhee Kim and Haeng Seon Shim and Won Ho Kim and Sue-Young Lee and Sun-Kyung Park and Ji-Hyuk Yang and Tae-Gook Jun and Chung Su Kim

ژورنال: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
متغیرهای شریان بند آزمایشگاه هدف و پارامترهای thromboelastometry چرخشی (روتم) برای توانایی خود را برای پیش بینی بعد از عمل از دست دادن خون بیش از حد (PEBL) بعد از عمل جراحی قلبی مادرزادی گذشته نگر و مشاهده محیط تک مورد بررسی قرار گرفت، دانشگاه بزرگ شرکت کنندگان بیمارستان پژوهش شامل ۱۱۹ کودک کمتر از ۱۰ سال قدیمی تحت عمل جراحی قلب مادرزادی با بای پس قلبی ریوی (CPB) اندازه گیری و اصلی نمایش نتایج: از دست دادن خون بیش از حد حین عمل به عنوان برآورد loss≥۵۰ خون٪ حجم خون برآورد تعریف شد (EBV) بعد از عمل از دست دادن خون بیش از حد به عنوان لوله سینه بعد از عمل اندازه گیری و جکسون-پرات تعریف شد drainage≥۳۰٪ از {} ​​EBV بیش از ۱۲ ساعت or≥۵۰٪ از {} ​​EBV بیش از ۲۴ ساعت در واحد مراقبت های ویژه {PEBL} به صورت عمل جراحی یا بعد از عمل از دست دادن خون بیش از حد temogram خارجی (EXTEM) و temogram فیبرینوژن (FIBTEM تعریف شد ۱۲۰ دقیقه؛) قبل و بعد از {CPB} با {روتم} تجزیه و تحلیل شد و رگرسیون لجستیک متغیر شریان بند آزمایشگاهی چند متغیره بروز {PEBL} انجام شد ۱۹۳ درصد (n = 23) عوامل خطر مستقل برای {PEBL} بود {CPB} زمان ها u0026 gt بود ، پس از CPB {FIBTEM} آلفا زاویه، استحکام لخته پس از ۱۰ دقیقه به u0026 lt؛ ۵ میلی متر، پس از CPB {EXTEM} آلفا زاویه، استحکام لخته پس از ۱۰ دقیقه به u0026 lt؛ ۳۰ میلی متر، و بعد از CPB {EXTEM} حداکثر لیز u0026 gt؛ به ۲۰ ٪ آزمایشگاهی متغیر شریان بند بودند در تجزیه و تحلیل چند متغیره معنی دار نبود مدل پیش بینی خطر از نتایج تجزیه و تحلیل چند متغیره منطقه تحت گیرنده عامل منحنی مشخصه ۰۹۴ بود توسعه داده شد (فاصله اطمینان ۹۵٪: ۰۹۰-۰۹۹) نتیجه گیری پس از CPB {روتم} ممکن است برای پیش بینی هر دو از دست دادن خون بیش از حد حین عمل و پس از عمل قلبی مادرزادی مفید این مطالعه یک مدل پیش بینی دقیق برای {PEBL} ارائه و راهنمایی انتقال حین عمل با استفاده از امکان پس از CPB FIBTEM-A10 و EXTEM-A10 شود
کلمات کلیدی:   از دست دادن خون، عوامل خطر، بیماری مادرزادی قلبی، جراحی قلب، انعقاد، thromboelastometry

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله