» مقالات انگلیسی » Prediction of frequency-specific hearing threshold using chirp auditory brainstem response in infants with hearing losses

Prediction of frequency-specific hearing threshold using chirp auditory brainstem response in infants with hearing lossesشناسه مقاله
10.1016/j.ijporl.2014.02.020
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Prediction of frequency-specific hearing threshold using chirp auditory brainstem response in infants with hearing losses

Authors: Zheng-min Xu and Wen-xia Cheng and Zhi-hong Yao

Journal: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjectives To investigate the clinical usefulness of the LS-chirp auditory brainstem response for estimation of behavioral thresholds in young children with mild to severe hearing losses. Methods 68 infants (136 ears) aged 6–۱۲ months (mean age = 9.2 months) with bilateral mild to severe hearing losses were studied at Children’s Hospital of Fudan University. In all cases, the children were referred for LS-chirp {ABR} and visual reinforcement audiometric (VRA) measurements. The low-frequency band chirp (LF-chirp) thresholds (frequency band = 0.1–۰٫۸۵ kHz) were compared to the average {VRA} thresholds (frequency band = 0.25–۰٫۵ kHz), whereas the high-frequency band chirp (HF-chirp) thresholds (frequency band = 1–۱۰ kHz) were compared to the average {VRA} thresholds (frequency band = 1–۴ kHz) using statistical correlation coefficient values. Results The LS-chirp {ABR} thresholds are very close to behavioral hearing levels. The mean differences between chirp-ABR and {VRA} thresholds were within 5 dB {HL} for all measurements. The smallest mean threshold difference (<3 dB HL) was obtained for the severe hearing loss group. The correlation coefficient values (r) were 0.97 at low-frequency and high-frequency bands. For each carrier frequency, the best correlations between chirp-ABR thresholds and {VRA} thresholds were obtained at {VRA} frequency of 0.25 kHz/LF-chirp (r = 0.98) and {VRA} frequency of 1 kHz/HF-chirp (r = 0.98). Conclusions This study demonstrates the effectiveness using chirp-ABR predicted frequency-specific thresholds, especially of low and middle frequencies. LS-chirp {ABR} thresholds determined behavioral thresholds in patients with severe hearing losses were better than for mild hearing losses. The use of a chirp-ABR testing ensures higher sensitivity and accuracy than that of auditory stead-state evoked response (ASSR) for measuring frequency-specific thresholds in young children.

Keywords: Chirp-ABR threshold, VRA threshold, Infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پیش بینی فرکانس خاص، با استفاده از آستانه شنوایی جیر جیر پاسخ شنوایی ساقه مغز در نوزادان با کم شنوایی

نویسندگان: Zheng-min Xu and Wen-xia Cheng and Zhi-hong Yao

ژورنال: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
AbstractObjectives برای بررسی کارایی بالینی LS-جیر جیر پاسخ شنوایی ساقه مغز در برآورد آستانه رفتاری در کودکان جوان با خفیف تا شدید شنوایی روش ۶۸ نوزاد (۱۳۶ گوش) سن ۶-۱۲ ماه (متوسط ​​سن = ۹۲ ماه) با دو جانبه خفیف به کم شنوایی های شدید در بیمارستان کودکان از دانشگاه فودان مورد مطالعه قرار گرفتند در تمام موارد، کودکان برای LS-جیر جیر {ABR} و بصری تقویت ادیومتری (VRA) اندازه گیری فرکانس پایین باند جیر جیر (LF-جیر جیر) آستانه (باند فرکانس ارجاع داده شدند = ۰۱-۰۸۵ کیلو هرتز) به طور متوسط ​​{VRA} آستانه (فرکانس باند = ۰۲۵-۰۵ کیلو هرتز) مورد مقایسه قرار گرفت، در حالی که جیک جیک باند فرکانس بالا (HF-جیر جیر) آستانه (فرکانس باند = ۱/۱۰ کیلو هرتز) به مقایسه شدند به طور متوسط ​​{VRA} آستانه (فرکانس باند = ۱/۴ کیلو هرتز) با استفاده از مقادیر ضریب همبستگی آماری نتایج LS-جیر جیر {ABR} آستانه بسیار نزدیک به سطح شنوایی رفتاری اختلاف بین جیر جیر-ABR و {VRA} آستانه در بودند ۵ دسی بل {HL} برای تمام اندازه گیری میانگین کوچکترین تفاوت آستانه (به u0026 lt؛ ۳ دسی بل HL) برای گروه افت شنوایی شدید ارزش ضریب همبستگی (R) به دست آمد ۰۹۷ در فرکانس پایین و فرکانس بالا نوار در هر فرکانس حامل شد ، بهترین ارتباط بین آستانه جیر جیر-ABR و {VRA} آستانه در {VRA} فرکانس ۰۲۵ کیلوهرتز / LF-جیر جیر به دست آمد (R = 098) و {VRA} فرکانس ۱ کیلوهرتز / HF-جیر جیر (R = 098) نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد اثر با استفاده از جیر جیر-ABR پیش بینی آستانه فرکانس خاص، به ویژه از فرکانس پایین و متوسط ​​LS-جیر جیر {ABR} آستانه آستانه رفتاری تعیین شده در بیماران مبتلا به کم شنوایی های شدید بهتر از برای کم شنوایی های خفیفاستفاده از یک تست جیر جیر-ABR ضامن حساسیت بالاتر و دقت نسبت به شنوایی جای دولت برانگیخته پاسخ (ASSR) برای اندازه گیری آستانه فرکانس خاص در کودکان
کلمات کلیدی:   آستانه جیر جیر-ABR، آستانه VRA، نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله