» مقالات انگلیسی » Predicting Risk of Chronic Kidney Disease in Infants and Young Children at Diagnosis of Posterior Urethral Valves: Initial Ultrasound Kidney Characteristics and Validation of Parenchymal Area as Forecasters of Renal Reserve

Predicting Risk of Chronic Kidney Disease in Infants and Young Children at Diagnosis of Posterior Urethral Valves: Initial Ultrasound Kidney Characteristics and Validation of Parenchymal Area as Forecasters of Renal Reserveشناسه مقاله
10.1016/j.juro.2016.03.137
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Predicting Risk of Chronic Kidney Disease in Infants and Young Children at Diagnosis of Posterior Urethral Valves: Initial Ultrasound Kidney Characteristics and Validation of Parenchymal Area as Forecasters of Renal Reserve

Authors: Rakan Odeh and Damien Noone and Paul R. Bowlin and Luis H.P. Braga and Armando J. Lorenzo

Journal: The Journal of Urology

Year: 2016

Abstract:

Purpose There is paucity of validated objective early imaging markers to help predict future renal deterioration in infants with posterior urethral valves. We evaluated the prognostic value of total renal parenchymal area, renal echogenicity and corticomedullary differentiation regarding future development of chronic kidney disease. Materials and Methods We analyzed initial postnatal ultrasonographic images from serial posterior urethral valve cases seen at a single tertiary referral center using National Institutes of Health sponsored image processing software. Echogenicity and corticomedullary differentiation were objectively measured as ratios relative to the adjacent liver or spleen and between cortex and medulla. The primary study outcome, renal function at last followup, was dichotomized based on glomerular filtration rate and/or need for renal replacement therapy (dialysis or renal transplantation, stage 5 chronic kidney disease). Results A total of 75 patients were evaluated, of whom 16 had progression to stage 5 chronic kidney disease after a mean ± {SD} followup of 64.2 ± ۳۸٫۹ months. Mean renal parenchymal area was 21.41 cm2 in patients without and 16 cm2 in patients with stage 5 chronic kidney disease (p <0.001), and mean corticomedullary differentiation was 1.77 and 1.21, respectively (p <0.001). Bilateral echogenic kidneys were significantly associated with development of stage 5 chronic kidney disease (p = 0.004). The performance of corticomedullary differentiation in predicting stage 5 chronic kidney disease was statistically significant (AUROC 0.881, 95% {CI} 0.776–۰٫۹۸۷, p <0.001). Conclusions Estimates of renal parenchyma quantity (total renal parenchymal area) and quality (corticomedullary differentiation and renal echogenicity) measured on initial postnatal ultrasound carry prognostic value in determining future risk of stage 5 chronic kidney disease in patients with posterior urethral valves. These data are promising for developing tools to risk stratify patients, counsel parents and customize monitoring protocols.

Keywords: kidney cortex, kidney medulla, renal insufficiency, chronic, renal replacement therapy, urethra

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پیش بینی خطر بیماری مزمن کلیه در نوزادان و کودکان جوان در تشخیص خلفی مجرای ادرار سوپاپ: اولیه سونوگرافی ویژگی های کلیه و اعتبار سنجی از پارانشیم منطقه به عنوان پیش بینی از رزرو کلیه

نویسندگان: Rakan Odeh and Damien Noone and Paul R. Bowlin and Luis H.P. Braga and Armando J. Lorenzo

ژورنال: The Journal of Urology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
هدف این است که وجود دارد کمبود نشانگر تصویربرداری اوایل هدف اعتبار برای کمک به پیش بینی زوال کلیه آینده در نوزادان با دریچه های مجرای ادرار خلفی ما ارزش پیش آگهی از مساحت کل پارانشیم کلیه، اکوی کلیه و تمایز corticomedullary در مورد توسعه آینده کلیه مواد بیماری مزمن و روش ما تجزیه و تحلیل ارزیابی اولیه تصاویر سونوگرافی بعد از تولد از مجرای ادرار خلفی موارد دریچه سریال در یک مرکز ارجاع سوم تنها با استفاده از موسسه ملی بهداشت حمایت نرم افزار پردازش تصویر اکوژنیسیتی و تمایز corticomedullary دیده عینی به عنوان نسبت نسبت به کبد مجاور و یا طحال و بین قشر و مدولا مطالعه اولیه اندازه گیری شد نتیجه، عملکرد کلیوی در آخرین پیگیری، بر اساس میزان فیلتراسیون گلومرولی و / یا نیاز به درمان کلیه جایگزینی (دیالیز و یا پیوند کلیه، مرحله ۵ بیماری مزمن کلیه) دو بخش تقسیم شد در مجموع ۷۵ نفر، ارزیابی از آنها ۱۶ پیشرفت تا به حال به شد مرحله ۵ بیماری مزمن کلیوی پس از پیگیری میانگین ± {SD} از ۶۴۲ ۳۸۹ ± ماه سطح متوسط ​​پارانشیم کلیوی ۲۱۴۱ cm2 در بیماران بدون و ۱۶ cm2 در بیماران مبتلا به مرحله ۵ بیماری مزمن کلیوی (ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) بود، و به معنای تمایز corticomedullary به ترتیب ۱۷۷ و ۱۲۱، بود (P u0026 lt؛ بدون ۰،۰۰۱) دو طرفه کلیه اکوژن به طور قابل توجهی با توسعه مرحله ۵ بیماری مزمن کلیه (P = 0004) عملکرد تمایز corticomedullary در پیش بینی مرحله ۵ بیماری مزمن کلیه آماری معنیدار بود (AUROC 0881 همراه بود، ۹۵٪ {} CI 0776-0987، ص به u0026 lt؛ ۰۰۰۱)نتیجه گیری برآورد مقدار کلیوی پارانشیم (مساحت کل پارانشیم کلیوی) و کیفیت (تمایز corticomedullary و اکوژنیسیتی کلیوی) اندازه گیری در سونوگرافی بعد از تولد اولیه حمل ارزش پیش آگهی در تعیین خطر آینده مرحله ۵ بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به مجرای ادرار خلفی دریچه این داده ها وعده برای ابزار در حال توسعه به خطر بیماران طبقه طبقه، پدر و مادر مشورت و سفارشی پروتکل نظارت
کلمات کلیدی:   قشر کلیه، مدولا کلیه، نارسایی کلیه، مزمن، درمان جایگزینی کلیه، مجرای خروجی مثانه

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله