» مقالات انگلیسی » Population response to change in infant feeding guidelines for allergy prevention

Population response to change in infant feeding guidelines for allergy preventionشناسه مقاله
10.1016/j.jaci.2013.11.019
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Population response to change in infant feeding guidelines for allergy prevention

Authors: Dean Tey and Katrina J. Allen and Rachel L. Peters and Jennifer J. Koplin and Mimi L.K. Tang and Lyle C. Gurrin and Anne-Louise Ponsonby and Adrian J. Lowe and Melissa Wake and Shyamali C. Dharmage

Journal: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Year: 2014

Abstract:

Background It is unknown whether population infant feeding practices have changed since recently revised Australian allergy guidelines removed recommendations to delay allergenic solids. Objectives We sought to determine whether updated 2008 guidelines were associated with changes in feeding practice and to determine whether sociodemographic factors influenced this response. Methods In a population-based, cross-sectional study (HealthNuts) of 5276 infants recruited between 2007 and 2011 in Melbourne, Australia, parents reported on infant feeding practices. Multinomial logistic regression was used to investigate the associations between recruitment year and feeding practices and whether these associations were modified by sociodemographic factors. Results Compared with participants recruited in 2007-2009, those recruited in 2009-2011 were more likely to introduce solids at age 4 months (adjusted multinomial odds ratio [aMOR], 1.21; 95% CI, 1.02-1.45; P = .۰۳۲) and less likely to introduce solids at age 6 months (aMOR, 0.80; 95% CI, 0.69-0.92; P = .۰۰۲), egg after 6 months (aMOR, 0.82; 95% CI, 0.71-0.94; P = .۰۰۴), and peanut after 12 months (aMOR, 0.70; 95% CI, 0.49-0.98; P = .۰۳۷). Although parents recruited in 2009-2011 were less likely to formula feed (aMOR, 0.84; 95% CI, 0.72-0.98; P = .۰۲۳), formula-fed infants were more likely to be given a partially hydrolyzed formula (aMOR, 1.37; 95% CI, 1.12-1.70; P = .۰۰۳). These changes were significantly stronger among families with a higher socioeconomic status and those without a family history of allergies. Conclusion Updated national allergy guidelines are associated with reduced delay in introduction of solids, egg, and peanut and an increase in partially hydrolyzed formula use among formula-fed infants. Higher socioeconomic status and absence of family history of allergies were associated with better uptake of feeding guidelines.

Keywords: Food allergy, infant feeding, solids, egg, peanut, formula, weaning, family history, guidelines

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پاسخ جمعیت به تغییر در دستورالعمل تغذیه نوزاد برای پیشگیری از آلرژی

نویسندگان: Dean Tey and Katrina J. Allen and Rachel L. Peters and Jennifer J. Koplin and Mimi L.K. Tang and Lyle C. Gurrin and Anne-Louise Ponsonby and Adrian J. Lowe and Melissa Wake and Shyamali C. Dharmage

ژورنال: Journal of Allergy and Clinical Immunology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه و هدف معلوم نیست که آیا شیوه تغذیه نوزاد جمعیت را تغییر داده اند از آنجا که اخیرا تجدید نظر دستورالعمل آلرژی استرالیا توصیه برای به تاخیر انداختن مواد جامد آلرژی زا اهداف ما به دنبال برای تعیین اینکه آیا به روز ۲۰۰۸ دستورالعمل با تغییرات در عمل تغذیه در ارتباط بودند و به منظور تعیین حذف آیا عوامل اجتماعی جمعیتی تحت تاثیر این روش پاسخ در یک مطالعه مبتنی بر جمعیت مقطعی (HealthNuts) از ۵۲۷۶ نوزاد بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ در ملبورن، استرالیا استخدام، پدر و مادر منتشر شده در شیوه تغذیه نوزاد رگرسیون لجستیک به منظور بررسی ارتباط بین سال و تغذیه شیوه استخدام مورد استفاده قرار گرفت و این که آیا این انجمن عوامل اجتماعی جمعیتی نتایج اصلاح شد در مقایسه با شرکت کنندگان استخدام در ۲۰۰۷-۲۰۰۹، کسانی استخدام در ۲۰۰۹-۲۰۱۱ به احتمال زیاد به معرفی مواد جامد در سن ۴ ماه (بود تنظیم چندگانه نسبت شانس آمور، ۱۲۱؛ ۹۵٪ CI، ۱۰۲-۱۴۵؛ = ۰۳۲ P) و کمتر احتمال دارد به معرفی مواد جامد در سن ۶ ماه (آمور، ۰۸۰؛ ۹۵٪ CI، ۰۶۹-۰۹۲؛ = ۰۰۲ P)، تخم مرغ بعد از ۶ ماه (آمور، ۰۸۲؛ ۹۵٪ CI، ۰۷۱-۰۹۴؛ P = 004)، و بادام زمینی پس از ۱۲ ماه (آمور، ۰۷۰؛ ۹۵٪ CI، ۰۴۹-۰۹۸؛ P = 037) اگر چه (۹۵٪ CI، ۰۷۲-۰۹۸؛ آمور، ۰۸۴ P = 023) پدر و مادر استخدام در ۲۰۰۹-۲۰۱۱، کمتر احتمال دارد به خوراک فرمول بودند، نوزادان فرمول تغذیه بیشتر احتمال داده می شود یک فرمول نیمه هیدرولیز بود (آمور، ۱۳۷؛ ۹۵ ٪ CI، ۱۱۲-۱۷۰؛ ۰۰۳ = P) این تغییرات بدون سابقه خانوادگی آلرژی نتیجه گیری به روز رسانی دستورالعمل آلرژی ملی با کاهش تاخیر در معرفی مواد جامد، تخم مرغ و بادام زمینی در ارتباط میان خانواده با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتر و کسانی که به طور قابل توجهی قوی تر بودند و افزایش استفاده از فرمول نیمه هیدرولیز در نوزادان با شیر خشک تغذیه عالی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و عدم وجود سابقه خانوادگی آلرژی با جذب بهتر از دستورالعمل تغذیه همراه بود
کلمات کلیدی:   آلرژی غذایی، تغذیه نوزاد، مواد جامد، تخم مرغ، بادام زمینی، فرمول، از شیر گرفتن، سابقه خانوادگی، دستورالعمل

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله