» مقالات انگلیسی » Pooled-sera hSBA titres predict individual seroprotection in infants and toddlers vaccinated with 4CMenB

Pooled-sera hSBA titres predict individual seroprotection in infants and toddlers vaccinated with 4CMenBشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2016.04.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Pooled-sera hSBA titres predict individual seroprotection in infants and toddlers vaccinated with 4CMenB

Authors: Sonia Budroni and Annett Kleinschmidt and Philip Boucher and Duccio Medini

Journal: Vaccine

Year: 2016

Abstract:

Abstract The Serum Bactericidal Antibody assay with human complement (hSBA) using individual immune sera is a surrogate of protection for meningococcal vaccines. Strain coverage of 4CMenB, a licensed vaccine against serogroup B meningococcal (MenB) disease, has been extensively assessed in hSBA using pooled sera, directly or through the Meningococcal Antigen Typing System (MATS). The extent to which pooled-sera hSBA titres reflect individual protection is not yet fully understood. We analysed more than 17000 individual hSBA titres from infants and toddlers vaccinated with 4CMenB, pooled-serum hSBA titres from subsets therein and {MATS} data from a 40 strain panel representative of invasive MenB disease in England and Wales. Individual hSBA titres segregated in two normal distributions, respectively from responding and non-responding subjects (fit_model-data: r = 0.996, p-values <0.05). No individual subject showed abnormally high titres compared to the distributions. Also, when sera from the same subjects were tested individually and in pool, pooled-sera titre and average of individual titres from the same group were substantially indistinguishable (r = 0.97, p-value <<0.001). We identified a robust mathematical relationship between the mean of individual hSBA titres and the proportion of subjects achieving a protective titre (seroprotection rate, r = 0.95, p-value <<0.001). Using this relation, the seroprotection rate in 15 groups of vaccinees tested against 11 diverse meningococcal isolates was accurately predicted by the hSBA titre of the respective pooled sera (average prediction error 9%). Finally, strains defined covered by {MATS} had on average 77% predicted seroprotection rate (interquartile range, IQR: 66–۱۰۰%) and 39% for non-covered strains (IQR: 19–۴۶%). We conclude that seroprotection rates in infants and toddlers vaccinated with 4CMenB can be accurately predicted by pooled-serum hSBA, and that strain coverage defined by {MATS} is associated with high seroprotection rates. Summary The Serum Bactericidal Antibody assay (SBA) from individual sera is a surrogate of protection for meningococcal vaccines. We show that {SBA} performed on pooled sera predicts individual protection.

Keywords: Surrogate of protection, Serum Bactericidal Antibody Assay with human complement hSBA, Pooled sera, Meningococcal disease, 4CMenB Vaccine

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مخلوط سرم نوشتن شرح تصاویر و hSBA پیش بینی seroprotection فردی در نوزادان و کودکان نوپا واکسینه شده با ۴CMenB

نویسندگان: Sonia Budroni and Annett Kleinschmidt and Philip Boucher and Duccio Medini

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
روش چکیده سرم ضد باکتری آنتی بادی با مکمل انسان (hSBA) با استفاده از سرم ایمنی بدن فرد یک جانشین برای حفاظت از واکسن مننگوکوک فشار پوشش ۴CMenB، یک واکسن ضد مننژیت سروگروپ B بیماری (MenB)، به طور گسترده در hSBA با استفاده از مخلوط سرم مورد ارزیابی قرار است ، به طور مستقیم و یا از طریق مننژیت آنتی ژن سیستم تایپ (تشک) که تا چه حد مخلوط سرم نوشتن شرح تصاویر و hSBA منعکس محافظ شخصی هنوز به طور کامل درک نشده است ما بیش از ۱۷،۰۰۰ فردی hSBA تیتر نوزادان و کودکان نوپا واکسینه شده با ۴CMenB، مخلوط سرم نوشتن شرح تصاویر و hSBA تجزیه و تحلیل از زیر مجموعه های آن و {تشک} داده ها را از یک نماینده پانل ۴۰ سویه از بیماری MenB تهاجمی در انگلستان و ولز فردی hSBA نوشتن شرح تصاویر و تفکیک در دو توزیع نرمال، به ترتیب از پاسخ و فاقد پاسخ نفر (fit_model داده: R = 0996، P- ارزش به u0026 lt؛ ۰۰۵) بدون موضوع فردی نوشتن شرح تصاویر و غیر طبیعی بالا نسبت به توزیع همچنین، هنگامی که سرم افراد مشابه به صورت جداگانه و در استخر مورد آزمایش قرار گرفتند نشان داد، تیتر مخلوط سرم و متوسط ​​نوشتن شرح تصاویر و فردی از همان گروه غیر قابل تشخیص شد (r = 097، ​​مقدار P-value به u0026 lt؛ به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) ما را شناسایی روابط ریاضی قوی بین میانگین نوشتن شرح تصاویر و hSBA فرد و نسبت افراد رسیدن به یک تیتر محافظ (نرخ seroprotection، R = 095، مقدار P-value به u0026 lt؛ به u0026 lt؛ ۰۰۰۱) با استفاده از این رابطه، نرخ seroprotection در ۱۵ گروه vaccinees تست شده در برابر ۱۱ جدایه های مختلف مننگوکوک دقت توسط تیتر hSBA از مخلوط سرم مربوطه (به طور متوسط ​​خطای پیش بینی ۹٪) در نهایت، گونه تعریف تحت پوشش {تشک} پیش بینی شده بود به حال به طور متوسط ​​۷۷ و ۳۹٪ برای سویه غیر تحت پوشش (IQR: 19-46٪):٪ نرخ seroprotection (66-100٪ دامنه بین چارکی، IQR) پیش بینینتیجه می گیریم که نرخ seroprotection در نوزادان و کودکان نوپا واکسینه شده با ۴CMenB می توان با دقت توسط hSBA مخلوط سرم پیش بینی، و پوشش فشار تعریف شده توسط {تشک} با نرخ seroprotection بالا خلاصه در ارتباط سرم ضد باکتری فلورسنت آنتیبادی (SBA) از سرم فرد است یک جانشین برای حفاظت از واکسن مننگوکوک ما نشان می دهد که {SBA} در مخلوط سرم انجام پیش بینی محافظ شخصی
کلمات کلیدی:   رحم جایگزین از حفاظت، سرم ضد باکتری فلورسنت آنتیبادی با مکمل انسان hSBA، مخلوط سرم، بیماری مننگوکوکی، ۴CMenB واکسن

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله