» مقالات انگلیسی » Pneumococcal acute otitis media in infants and children in central Romania, 2009–۲۰۱۱: microbiological characteristics and potential coverage by pneumococcal conjugate vaccines

Pneumococcal acute otitis media in infants and children in central Romania, 2009–۲۰۱۱: microbiological characteristics and potential coverage by pneumococcal conjugate vaccines



شناسه مقاله
10.1016/j.ijid.2013.02.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Pneumococcal acute otitis media in infants and children in central Romania, 2009–۲۰۱۱: microbiological characteristics and potential coverage by pneumococcal conjugate vaccines

Authors: O. Falup-Pecurariu and E. Leibovitz and A. Mercas and L. Bleotu and C. Zavarache and N. Porat and R. Dagan and D. Greenberg

Journal: International Journal of Infectious Diseases

Year: 2013

Abstract:

SummaryObjective To assess the epidemiological and microbiological characteristics of pneumococcal acute otitis media (AOM) in children in Brasov, Central Romania, before the introduction of pneumococcal conjugate vaccine (PCV) into the routine national immunization program. Methods All {AOM} patients aged <5 years who underwent tympanocentesis or presented with purulent otorrhea of ≤۲۴ h duration during 2009–۲۰۱۱ were enrolled. Results Two hundred and twelve consecutive {AOM} patients had a middle ear fluid (MEF) culture performed; 99 (46.6%) episodes occurred in patients <12 months of age. One hundred and eleven (52.4%) episodes were culture-positive. Tympanocentesis was performed in 142 patients and spontaneous otorrhea cultures in 70 patients. Overall, 114 pathogens were recovered: Streptococcus pneumoniae was the most common isolate (81 isolates, 70.3% of all culture-positive episodes), followed by non-typeable Haemophilus influenzae (26, 20.7%), Streptococcus pyogenes (5, 4.5%), and Moraxella catarrhalis (2, 1.8%). Antibiotic susceptibility and serotyping were performed for 48 (59.3%) S. pneumoniae isolates: 45 (93.8%) were non-susceptible to penicillin (minimal inhibitory concentration (MIC) ≥۲٫۰ μg/ml in 24, 53.3%) and 37 (77.1%) isolates had ceftriaxone {MIC} values ≥۰٫۵ μg/ml (16 with {MIC} >2.0 μg/ml). S. pneumoniae non-susceptibility rates to trimethoprim–sulfamethoxazole, erythromycin, and clindamycin were 75.0%, 58.3%, and 35.4%, respectively. All isolates were susceptible to chloramphenicol. Multidrug resistance was found in 33 (68.7%) isolates. The most common S. pneumoniae serotypes were 19F (14, 29.2%), 6B (8, 16.7%), 23F (8, 16.7%), and 14 (6, 12.5%). Serotype 19A was found in three (6.2%) patients and 6A in two (4.1%). Non-PCV13 serotypes represented six (12.6%) of all serotypes (four of them non-susceptible to penicillin). Thirty-six (75.0%) isolates were potentially covered by PCV7, 37 (77.0%) by PCV10, and 42 (87.5%) by PCV13. Conclusions (1) S. pneumoniae was the most prevalent pathogen, with frequent antibiotic resistance and multi-resistance patterns; (2) most pneumococcal {AOM} and multidrug-resistant episodes could be prevented by PCVs.

Keywords: Acute otitis media, Streptococcus pneumoniae, Antibiotic resistance, Children

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پنوموکوک اوتیت میانی حاد در نوزادان و کودکان در مرکز رومانی، ۲۰۰۹-۲۰۱۱: ویژگی های میکروبیولوژیکی و پوشش بالقوه واکسن دوگانه پنوموکوک

نویسندگان: O. Falup-Pecurariu and E. Leibovitz and A. Mercas and L. Bleotu and C. Zavarache and N. Porat and R. Dagan and D. Greenberg

ژورنال: International Journal of Infectious Diseases

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
۰٪) جدا شده به طور بالقوه توسط PCV7، ۳۷ (۷۷۰٪) توسط PCV10، و ۴۲ (۸۷۵ درصد) به نتیجه گیری PCV13 تحت پوشش قرار گرفتند (۱) S پنومونیه پاتوژن شایع ترین بود، با الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و چند مقاومت مکرر؛ (۲) قسمت پنوموکوکی ترین {AOM} و مقاوم در برابر چند دارو را می توان با PCVs مانع
کلمات کلیدی:   رسانه عفونت گوش، استرپتوکوک پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله