» مقالات انگلیسی » Physicochemical properties of different thickeners used in infant foods and their relationship with mineral availability during in vitro digestion process

Physicochemical properties of different thickeners used in infant foods and their relationship with mineral availability during in vitro digestion processشناسه مقاله
10.1016/j.foodres.2015.11.006
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Physicochemical properties of different thickeners used in infant foods and their relationship with mineral availability during in vitro digestion process

Authors: Carlos Alberto González-Bermúdez and Alejandra Castro and Daysi Perez-Rea and Carmen Frontela-Saseta and Carmen Martínez-Graciá and Lars Nilsson

Journal: Food Research International

Year: 2015

Abstract:

Abstract Locust bean gum (LBG) and modified starches are commonly used as thickeners in food products for infants. However, there is no consensus on their possible effects on infant nutrition, especially on mineral availability. The aim of the present work was to characterize the effect of LBG, cross-linked, hydroxypropylated maize starch (Mhdp) and pre-gelatinized rice starch (gRS) on Ca, Fe and Zn availability during a gastric and intestinal in vitro digestion assay in relation to their physicochemical properties in solution (apparent viscosity, solubility, molar mass (M) and conformational properties) through the simulated digestion process. {LBG} gave the highest decrease in Ca and Fe gastric (17.96% and 17.6% respectively) and intestinal (19.5% and 13.5%) solubility with respect to the reference without thickeners. Ca (11.1% ± ۱٫۱), Fe (2.77% ± ۰٫۳) and Zn (7.78% ± ۰٫۶) dialyzability was also lower than for the reference (23.4% ± ۲٫۹; ۱۹٫۶۵% ± ۳٫۵۳ and 27.74% ± ۳٫۳ respectively). {LBG} solubility remained stable during gastric digestion, decreasing significantly from a range of 65–۶۹% to 61.1% after intestinal digestion. {LBG} viscosity remained stable during the digestion process, being these findings attributable to its resistance to enzymes. On the other hand, the addition to Mhdp or gRS slightly affected Ca and Fe solubility or Ca dialyzability, decreasing after gastric digestion and then increasing after intestinal digestion with respect to the reference. These results correlated to the changes in their viscosity enhancing properties, which increased during gastric digestion and decreased after intestinal digestion, being attributable to their digestion by pancreatic enzymes. Gastric digestion resulted in an increase in M for the modified starches (more pronounced for gRS). The increase in mineral solubility and dialyzability after intestinal digestion with respect to the gastric stage was explained by the degradation of starches by intestinal enzymes, which resulted in a decrease in apparent shear viscosity (from 1.2 to 1 Pa s, measured in a shear rate range 0.00–۵۰ s−۱) and an increase in solubility (from 3 to 6% to approximately 70%) after intestinal digestion. In conclusion, {LBG} could be more effective than Mhdp and gRS as thickener, providing higher viscosity and resistance to digestive process. However, its negative effect on mineral solubility and dialyzability should be taken into account. On the contrary, Mhdp and gRS showed to be degraded after intestinal digestion.

Keywords: Thickeners, In vitro digestion, Mineral availability, Solubility, Viscosity, Molecular properties

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: خواص فیزیکوشیمیایی پرپشت کننده مختلف استفاده می شود در غذاهای کودک و ارتباط آنها با در دسترس بودن مواد معدنی در طول در شرایط آزمایشگاهی فرایند هضم

نویسندگان: Carlos Alberto González-Bermúdez and Alejandra Castro and Daysi Perez-Rea and Carmen Frontela-Saseta and Carmen Martínez-Graciá and Lars Nilsson

ژورنال: Food Research International

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده ملخ لوبیا آدامس (LBG) و نشاسته اصلاح شده معمولا به عنوان قوام دهنده در محصولات غذایی برای نوزادان با این حال استفاده می شود، هیچ اجماعی در مورد اثرات احتمالی آنها بر تغذیه نوزاد وجود دارد، به خصوص در دسترس بودن مواد معدنی هدف از مطالعه حاضر، برای توصیف اثر بود LBG، کراس لینک، نشاسته ذرت hydroxypropylated (Mhdp) و قبل از ژلاتینه نشاسته برنج (GRS) بر کلسیم، آهن و روی در دسترس بودن در طول یک معده و روده ای در روش هضم آزمایشگاهی در رابطه با خواص فیزیکوشیمیایی خود را در راه حل (ویسکوزیته ظاهری، حلالیت ، جرم مولی (M) و خواص ساختاری) از طریق فرایند هضم شبیه سازی {LBG} بالاترین کاهش Ca و Fe معده (۱۷۹۶٪ و ۱۷۶٪ بود) و روده (۱۹۵٪ و ۱۳۵٪) محلول با توجه به مرجع داد بدون پرپشت کننده کلسیم (۱۱۱ ± ۱۱ درصد)، آهن (۲۷۷ ± ۰۳٪) و روی (۷۷۸٪ ± ۰۶) dialyzability نیز پایین تر از برای مرجع (± ۲۹ ۲۳۴٪؛ ± ۳۳ به ترتیب ۱۹۶۵٪ ± ۳۵۳ و ۲۷۷۴٪) {LBG} حلالیت پایدار در طول هضم معده در طول فرایند هضم باقی مانده است، به طور قابل توجهی کاهش از طیف وسیعی از ۶۵-۶۹٪ به ۶۱۱٪ پس از هضم روده {LBG} ویسکوزیته ثابت باقی ماند، که این یافته ها مربوط به مقاومت آن در برابر آنزیم از سوی دیگر ، علاوه بر این به Mhdp یا GRS کمی تحت تاثیر قرار Ca و Fe حلالیت یا dialyzability کلسیم، کاهش پس از هضم معده و پس از آن افزایش پس از هضم روده با توجه به مرجع این نتایج در ارتباط به تغییر در خواص ویسکوزیته افزایش خود را، که در طول هضم معده افزایش یافته و پس از هضم در روده کاهش یافته است، مربوط به هضم خود را که توسط آنزیم های پانکراس هضم معده منجر به افزایش در M برای نشاسته اصلاح شده (برجسته تر برای GRS)افزایش حلالیت مواد معدنی و dialyzability پس از هضم روده با توجه به مرحله معده به تخریب نشاسته توسط آنزیم های روده ای است که منجر به کاهش در ویسکوزیته برشی آشکار (از ۱۲ تا ۱ پا بازدید کنندگان توضیح داده شد، اندازه گیری در محدوده نرخ برش ۰۰۰-۵۰ S-1) و افزایش حلالیت (از ۳ تا ۶٪ به حدود ۷۰٪) پس از هضم روده در نتیجه، {} LBG می تواند موثر تر از Mhdp و GRS به عنوان قوام دهنده، ارائه ویسکوزیته بالاتر و مقاومت در برابر گوارش روند با این حال، تأثیر منفی آن بر حلالیت مواد معدنی و dialyzability باید به حساب در مقابل گرفته شده است، Mhdp و GRS نشان داد پس از هضم در روده به تخریب شود
کلمات کلیدی:   پرپشت کننده، در شرایط آزمایشگاهی هضم غذا، در دسترس بودن مواد معدنی، حلالیت، ویسکوزیته، خواص مولکولی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله