» مقالات انگلیسی » Pertussis vaccination during pregnancy in Belgium: Follow-up of infants until 1 month after the fourth infant pertussis vaccination at 15 months of age

Pertussis vaccination during pregnancy in Belgium: Follow-up of infants until 1 month after the fourth infant pertussis vaccination at 15 months of ageشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2016.04.066
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Pertussis vaccination during pregnancy in Belgium: Follow-up of infants until 1 month after the fourth infant pertussis vaccination at 15 months of age

Authors: Kirsten Maertens and Raïssa Nadège Caboré and Kris Huygen and Sandra Vermeiren and Niel Hens and Pierre Van Damme and Elke Leuridan

Journal: Vaccine

Year: 2016

Abstract:

Abstract Vaccination of pregnant women with a pertussis containing vaccine is a recommended strategy in some industrialized countries, to protect young infants from severe disease. One of the effects of the presence of high titers of passively acquired maternal antibodies in young infants is blunting of immune responses to infant vaccination. We present infant immune responses to a fourth pertussis containing vaccine dose at 15 months of age, as a follow-up of previously presented data. In a prospective cohort study, women were either vaccinated with an acellular pertussis vaccine (Boostrix®) during pregnancy (vaccine group) or received no vaccine (control group). All infants were vaccinated with Infanrix Hexa® according to the standard Belgian vaccination schedule (8/12/16 weeks, 15 months). We report results from blood samples collected before and 1 month after the fourth vaccine dose. Immunoglobulin G (IgG) antibodies against pertussis toxin (PT), filamentous hemagglutinin (FHA), pertactin (Prn), tetanus toxoid (TT) and diphtheria toxoid (DT) were measured using commercially available {ELISA} tests. Antibody levels were expressed in International Units per milliliter. Demographic characteristics were similar in the vaccine and control group. Before the fourth vaccine dose, significantly lower antibody titers were measured in the vaccine group compared to the control group for anti-Prn IgG (p = 0.003) and anti-DT IgG (p = 0.023), with a steep decay of antibody titers since post-primary vaccination. One month after the fourth dose, antibody titers were only significantly lower in the vaccine group for anti-PT IgG (p = 0.006). For all antigens, there was a rise in antibody titer after the fourth vaccine dose. The present results indicate still a minor blunting effect 1 month after a fourth vaccine dose for anti-PT antibodies. However, a good humoral immune response on all measured antigens was elicited in both groups of children. The clinical significance of such blunting effect is yet unknown. Clinicaltrials.gov identifier: NCT01698346.

Keywords: Pertussis, Vaccination in pregnancy, Maternal antibodies, Blunting

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: واکسیناسیون سیاه سرفه در دوران بارداری در بلژیک: پیگیری نوزادان تا ۱ ماه پس از چهارم واکسیناسیون سیاه سرفه نوزاد در ۱۵ ماهگی

نویسندگان: Kirsten Maertens and Raïssa Nadège Caboré and Kris Huygen and Sandra Vermeiren and Niel Hens and Pierre Van Damme and Elke Leuridan

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده واکسیناسیون زنان باردار با حاوی واکسن سیاه سرفه یک استراتژی توصیه می شود در برخی از کشورهای صنعتی، برای محافظت از نوزادان جوان از بیماری شدید یکی از اثرات حضور تیتر بالایی از آنتی بادی مادری منفعلانه به دست آورد در شیرخواران است blunting پاسخ ایمنی است واکسیناسیون نوزاد ما در حال حاضر پاسخ های ایمنی نوزاد به سیاه سرفه چهارم حاوی دوز واکسن در ۱۵ ماهگی، به عنوان یک پیگیری داده ها که قبلا ارائه شده در یک مطالعه کوهورت آینده نگر، زنان هم واکسینه با واکسن سیاه سرفه (Boostrix®) در دوران بارداری بودند (گروه واکسن) و یا دریافت هیچ (گروه شاهد) واکسن همه نوزادان با توجه به برنامه استاندارد واکسیناسیون بلژیکی با Infanrix Hexa® واکسینه شدند (۸/۱۲/۱۶ هفته، ۱۵ ماه) ما گزارش نتایج حاصل از نمونه خون قبل از جمع آوری و ۱ ماه پس از واکسن چهارم دوز ایمونوگلوبولین G (IgG) را آنتی بادی بر علیه سم سیاه سرفه (PT)، هماگلوتینین رشته (FHA)، pertactin (PRN)، کزاز توکسوئید (TT) و توکسوئید دیفتری (DT) با استفاده از تجاری در دسترس اندازه گیری شد {ELISA} آزمون سطح آنتی بادی واحد بین المللی در هر میلی لیتر ویژگی های جمعیت شناختی بیان شد در گروه واکسن و کنترل مشابه قبل از دوز واکسن چهارم، تیتر آنتی بادی قابل توجهی پایین تر در گروه واکسن در مقایسه با گروه کنترل برای ضد PRN IgG و (۰۰۰۳ = p) و ضد اندازه گیری شد -DT IgG و (= ۰۰۲۳ ص)، با فروپاشی شیب دار از تیتر آنتی بادی از واکسیناسیون اولیه پس از یک ماه بعد از دوز چهارم، تیتر آنتی بادی فقط در گروه واکسن قابل توجهی پایین تر برای ضد PT IgG و (= ۰۰۰۶ P) برای همه بود آنتی ژن، یک افزایش تیتر آنتی بادی پس از واکسن چهارم وجود دارد دوز نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد هنوز هم جزئی blunting اثر ۱ ماه پس از دوز واکسن چهارم برای آنتی بادی های ضد PTبا این حال، پاسخ ایمنی هومورال خوب در تمام آنتی ژن اندازه گیری در هر دو گروه از کودکان اهمیت بالینی چنین اثر blunting است هنوز ناشناخته شناسه Clinicaltrialsgov استخراج شد: NCT01698346
کلمات کلیدی:   سیاه سرفه، واکسیناسیون در بارداری، آنتی بادی مادری، Blunting

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله