» مقالات انگلیسی » Pertussis in infants under one year old: Risk markers and vaccination status—A case-control study

Pertussis in infants under one year old: Risk markers and vaccination status—A case-control studyشناسه مقاله
10.1016/j.vaccine.2015.02.050
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Pertussis in infants under one year old: Risk markers and vaccination status—A case-control study

Authors: Chen Stein Zamir and Dana Bardugo Dahan and Hanna Shoob

Journal: Vaccine

Year: 2015

Abstract:

AbstractBackground Pertussis is a contagious bacterial disease causing substantial health burden. Pertussis-related morbidity and mortality are highest in young infants. We investigated risk markers for pertussis and vaccination status in infants. Methods Reported pertussis cases under one year old during 1998–۲۰۱۱ in the Jerusalem district were matched to controls by birthdate and residence. Data sources included epidemiological investigations, health records and vaccination records (number and dates of DTPDTaP doses scheduled at 2, 4, 6 months). Vaccine effectiveness was calculated by number of vaccine doses stratified by age group. Timeliness of vaccine doses was also evaluated. Results The study population included 1268 infants under 1 year: 317 pertussis cases and 951 age-matched controls (mean age 3.95 ± ۳, median 2.9 months). Low birthweight (<2500 g, 12.3% in cases vs. 6.3% in controls) and high birth order (4th and above) were found to be independent risk markers. Male gender and low socio-economic status were more frequent among cases. Some 40% of the cases (127/317) were hospitalized, most of them (111/127, 87.4%) were under 4 months (mean age 2.42 ± ۲٫۰۵, median 1.8 months). The distribution of the number of pertussis vaccine doses 0, 1, 2 and 3 differed considerably being 42.2%, 32.7%, 15.6%, 9.5% vs. 13.7%, 41.9%, 22.9%, 21.5% among cases and controls (≥۲ m), respectively. The overall vaccine effectiveness found was 72.9%, 76.1% and 84.4%, for the 1st, 2nd and 3rd doses of a pertussis vaccine. The infant’s age at the first dose of pertussis vaccine was recorded with follow-up until age 18 months. Delay was more common among cases with a lower proportion vaccinated—۷۸٫۹% at 18 months vs. 99% in controls. Conclusions Specific risk markers for pertussis in young infants were identified. Reported pertussis cases over age 2 months were significantly more likely to be unvaccinated and have delayed vaccinations. The vaccine effectiveness increased with the number of vaccine doses.

Keywords: Pertussis, Vaccination, Epidemiology, Case-control, Infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: سیاه سرفه در کودکان زیر یک سال: نشانگر خطر و وضعیت واکسیناسیون مطالعه مورد-شاهدی

نویسندگان: Chen Stein Zamir and Dana Bardugo Dahan and Hanna Shoob

ژورنال: Vaccine

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
سابقه سیاه سرفه یک بیماری باکتریایی مسری است که باعث فشار سلامت قابل توجهی مربوط به سیاه سرفه مرگ و میر در نوزادان بالاترین جوان ما نشانگر خطر سیاه سرفه و وضعیت واکسیناسیون در شیرخواران موارد سیاه سرفه گزارش زیر یک سال در طول ۱۹۹۸-۲۰۱۱ در منطقه بیت المقدس مورد مطالعه بودند با تاریخ تولد و محل اقامت منابع داده ها به کنترل (شاهد) شامل تحقیقات اپیدمیولوژیک، پرونده سلامت و سوابق واکسیناسیون (تعداد و تاریخ دوز DTPDTaP برنامه ریزی شده در ۲، ۴، ۶ ماه) اثر واکسن توسط تعدادی از دوز واکسن طبقه بندی شده توسط گروه سنی به موقع بودن واکسن محاسبه شد دوز همچنین نتایج بررسی شد جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۲۶۸ کودکان زیر ۱ سال: ۳۱۷ موارد سیاه سرفه و ۹۵۱ شاهد همسان شده (متوسط ​​سن ۳ ± ۳۹۵، میانه ۲۹ ماه) وزن کم (به u0026 lt؛ ۲۵۰۰ گرم، ۱۲۳٪ در موارد مقابل ۶۳٪ در گروه شاهد) و رتبه تولد بالا (۴ و بالاتر) مشخص شده است که نشانگر خطر مستقل جنس مرد و وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین بود مکرر در میان موارد حدود ۴۰٪ از موارد (۱۲۷/۳۱۷) بستری شده بودند، بسیاری از آنها ( ۱۱۱/۱۲۷، ۸۷۴٪) کمتر از ۴ ماه (متوسط ​​سن ۲۰۵ ± ۲۴۲ بود، میانه ۱۸ ماه) توزیع تعداد دوزهای واکسن سیاه سرفه ۰، ۱، ۲ و ۳ اختلاف قابل ملاحظه بودن ۴۲۲٪، ۳۲۷٪، ۱۵۶٪، ۹۵٪ در مقابل ۱۳۷٪، ۴۱۹٪، ۲۲۹٪، ۲۱۵٪ در میان گروه مورد و شاهد (≥۲ متر)، به ترتیب اثربخشی کلی واکسن پیدا شده است ۷۲۹ درصد بود، ۷۶۱٪ و ۸۴۴٪، برای ۱، دوز ۲ و ۳ از واکسن سیاه سرفه سن نوزاد در اولین دوز واکسن سیاه سرفه با پیگیری تا سن ۱۸ ماه تاخیر ثبت شد در میان موارد با نسبت کمتر واکسینه-۷۸۹٪ در ۱۸ ماه در مقابل ۹۹٪ در گروه شاهد نتیجه گیری شایع تر بود از عوامل خطر خاص برای سیاه سرفه در شیرخواران مشخص شدموارد سیاه سرفه گزارش شده در طول سن ۲ ماه به طور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد به واکسینه نشده بودند و واکسیناسیون به تاخیر انداخته است اثربخشی واکسن با تعداد دوزهای واکسن افزایش
کلمات کلیدی:   سیاه سرفه، واکسیناسیون، اپیدمیولوژی، مورد شاهدی، نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله