» مقالات انگلیسی » Perinatal common mental disorders among women and the social and emotional development of their infants in rural Vietnam

Perinatal common mental disorders among women and the social and emotional development of their infants in rural Vietnamشناسه مقاله
10.1016/j.jad.2013.12.034
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Perinatal common mental disorders among women and the social and emotional development of their infants in rural Vietnam

Authors: Thach Duc Tran and Beverley-Ann Biggs and Tuan Tran and Julie Anne Simpson and Meena Cabral de Mello and Sarah Hanieh and Trang Thu Nguyen and Terence Dwyer and Jane Fisher

Journal: Journal of Affective Disorders

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground Little is known about the effect of common mental disorders (CMD) among women in the perinatal period on infant development in low-income countries. The aim of this study was to examine the effect of exposures to maternal symptoms of ante- and post-natal {CMD} on infant social–emotional development in a low-income setting. Methods A prospective community-based investigation in which a cohort of pregnant women was recruited in rural northern Vietnam and followed until 6 months postpartum. Psychosocial and biological data were collected in four assessment waves. The outcome was 6-month old infants’ scores on the Bayley Scales of Infant and Toddler Development Social–Emotional Questionnaire. Direct and indirect effects of maternal {CMD} on the outcome were tested simultaneously with path analysis. Results Complete data were available for 378 mother–infant dyads. There were no direct effects of ante- or post-natal {CMD} on infant Social–Emotional scores. However, there was an indirect pathway (path coefficient −۱٫۱۱, ۹۵% {CI} −۱٫۷۹ to −۰٫۴۲) in which antenatal {CMD} were associated with increased likelihood of postnatal CMD, which were associated with reduced parenting self-efficacy and less affectionate and warm parenting practices, which were associated with lower infant social–emotional scores. Parenting self-efficacy and practices also mediated the adverse effects of a woman being young or of high parity or experiencing poverty, intimate partner violence, a poor relationship with her own mother, non-economic life adversity and insufficient breastmilk, on infant social–emotional development. Limitations We acknowledge some limitations including (1) a moderate rate of attrition, (2) the use of a screening test for perinatal CMD, (3) the Bayley scales are not yet validated for use in Vietnam and (4) possible response bias in which maternal perceptions of their infants were influenced by their mood. Conclusions These data indicate that women’s antenatal and postnatal mental health is a crucial but currently inadequately understood determinant of the social and emotional development of infants in low-income settings.

Keywords: Common mental disorders, Perinatal, Developing countries

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اختلالات پری ناتال مشترک روان زنان و توسعه اجتماعی و عاطفی نوزادان آنها در مناطق روستایی ویتنام

نویسندگان: Thach Duc Tran and Beverley-Ann Biggs and Tuan Tran and Julie Anne Simpson and Meena Cabral de Mello and Sarah Hanieh and Trang Thu Nguyen and Terence Dwyer and Jane Fisher

ژورنال: Journal of Affective Disorders

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه کمی در مورد اثر اختلالات روانی شایع (CMD) در میان زنان در زمان زایمان در تکامل نوزاد در کشورهای کم درآمد شناخته شده هدف از این مطالعه بررسی اثر مواجهه با علائم مادر از ante- و پس از زایمان بود {CMD} بر توسعه اجتماعی-عاطفی نوزاد در کم درآمد روش تنظیم یک تحقیق مبتنی بر جامعه آینده نگر که در آن یک گروه از زنان باردار در مناطق روستایی شمال ویتنام استخدام شد و به دنبال تا ۶ ماه داده روانی و بیولوژیکی پس از زایمان در چهار ارزیابی جمع آوری شد امواج نتیجه بود نمرات ۶ ماه نوزاد را بر روی فلس بیلی از نوزاد و کودک نو پا توسعه اجتماعی-عاطفی پرسشنامه مستقیم و اثرات غیر مستقیم مادر {CMD} در نتیجه به طور همزمان با تحلیل مسیر نتایج مورد آزمایش قرار گرفتند اطلاعات کامل برای ۳۷۸ مادر در دسترس بود زوج -infant هیچ اثرات مستقیم ante- یا پس از زایمان {CMD} در نمرات اجتماعی-عاطفی نوزاد وجود دارد با این حال، یک مسیر غیر مستقیم (ضریب مسیر -۱۱۱، ۹۵٪ CI {} -179 به -۰۴۲) که در آن وجود دارد قبل از تولد {CMD} با افزایش احتمال پس از زایمان CMD، که با کاهش پدر و مادر خود کارآمدی و شیوه های کمتر مهربان و پدر و مادر گرم همراه بود، که با نمرات پایین تر نوزاد عاطفی اجتماعی پدر و مادر خود کارآمدی و شیوه های ارتباط داشتند نیز واسطه جانبی همراه شد اثرات یک زن جوان و یا برابری بالا و یا تجربه فقر، خشونت، ارتباط ضعیف با مادر خود را، سختی زندگی غیر اقتصادی و شیر مادر ناکافی، بر توسعه اجتماعی-عاطفی نوزادمحدودیت ها ما اذعان برخی از محدودیت از جمله (۱) نرخ متوسط ​​فرسایشی، (۲) استفاده از یک تست غربالگری برای پری ناتال CMD، (۳) مقیاس بیلی هنوز برای استفاده در ویتنام و (۴) تعصب پاسخ ممکن در اعتبار نیست که درک مادر از نوزاد خود را با نتیجه گیری خلق و خوی خود را تحت تاثیر قرار شد این داده ها نشان می دهد که سلامت روان قبل از تولد و بعد از تولد زنان یک عامل تعیین کننده مهم اما در حال حاضر کافی درک از توسعه اجتماعی و عاطفی از نوزادان در تنظیمات کم درآمد است
کلمات کلیدی:   اختلالات روانی مشترک، پری ناتال، کشورهای در حال توسعه

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله