» مقالات انگلیسی » Perfluorinated carboxylic acids in human breast milk from Spain and estimation of infant’s daily intake

Perfluorinated carboxylic acids in human breast milk from Spain and estimation of infant’s daily intakeشناسه مقاله
10.1016/j.scitotenv.2015.11.059
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Perfluorinated carboxylic acids in human breast milk from Spain and estimation of infant’s daily intake

Authors: Miguel Motas Guzmàn and Chiara Clementini and Maria Dolores Pérez-Cárceles and Sandra Jiménez Rejón and Aurora Cascone and Tania Martellini and Cristiana Guerranti and Alessandra Cincinelli

Journal: Science of The Total Environment

Year: 2016

Abstract:

Abstract Human milk samples were collected from 67 mothers in 2014 at a Primary Care Centre in Murcia (Spain) and analyzed for perfluorinated carboxylic acids (PFCAs). Concentrations measured for perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorononanoic acid (PFNA), perfluorodecanoic acid (PFDA), perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) and perfluorododecanoic acid (PFDoDA) ranged from < {LOQ} (< 10 ng/L) to 397 ng/L with a mean concentration of 66 ± ۶۸ ng/L and a median of 29 ng/L. The presence of these compounds was revealed in 50 samples out of 67 analyzed. Influence of number of pregnancies and food habits on {PFCAs} concentrations was also investigated. Statistically significant differences in {PFCA} levels were found when the women were divided into maternal age classes and into the categories primiparae and multiparae. A greater transfer of {PFC} during breastfeeding by primiparous was evidenced and thus a higher exposure to these contaminants for the first child. Moreover, it was possible to hypothesize that the content of {PFCs} is in general correlated to the eating habits of donors and, in particular, with the fish consumption. Finally, {PFOA} daily intakes and risk index (RI) were estimated for the first six months of life and we found that ingestion rates of {PFOA} did not exceed the tolerable daily intake (TDI) recommended by the European Food Safety Authority (EFSA).

Keywords: Human milk, PFCAs, PFOA, Spain, Daily intake, GC–MS

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اسیدهای کربوکسیلیک Perfluorinated در شیر انسان از اسپانیا و برآورد مصرف روزانه نوزاد

نویسندگان: Miguel Motas Guzmàn and Chiara Clementini and Maria Dolores Pérez-Cárceles and Sandra Jiménez Rejón and Aurora Cascone and Tania Martellini and Cristiana Guerranti and Alessandra Cincinelli

ژورنال: Science of The Total Environment

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده نمونه های شیر بشر از ۶۷ مادران در سال ۲۰۱۴ در یک مرکز مراقبت های اولیه در Murcia (اسپانیا) جمع آوری و برای اسیدهای کربوکسیلیک perfluorinated (PFCAs) استفاده شد. غلظت اندازه گیری شده برای پرفلوئورواکتانوئیک اسید (PFOA)، پرفلرونونانوئیک اسید (PFNA)، perfluorodecanoic اسید (PFDA)، اسید perfluoroundecanoic (PFUnDA) و اسید perfluorododecanoic (PFDoDA) در دامنه به u0026 lt؛ {LOQ} (به u0026 lt؛ از ۱۰ ng / L) به ۳۹۷ از ng / L با غلظت متوسط ​​۶۸ ± ۶۶ نانوگرم / L و میانه ۲۹ نانوگرم / L. حضور این ترکیبات در ۵۰ نمونه از ۶۷ مورد تجزیه و تحلیل نازل شده است. تاثیر تعداد حاملگی و عادات غذایی در {} PFCAs غلظت نیز مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت آماری معنی داری در {} PFCA سطح زمانی که زنان به طبقات سن مادر و به دسته های primiparae و multiparae تقسیم شده بودند. انتقال بیشتر از {} ​​PFC در طول شیردهی توسط نخست زا قرار گرفتن در معرض بالاتر به این آلاینده برای فرزند اول مشهود بود و در نتیجه. علاوه بر این، آن را به فرض که این محتوای {PFCs شده} به طور کلی در رابطه با عادات غذا خوردن از اهدا کنندگان و، به ویژه، با مصرف ماهی ممکن بود. در نهایت، {PFOA} دریافت روزانه و شاخص خطر (RI) در شش ماه اول زندگی برآورد شد و ما متوجه شدیم که نرخ مصرف {PFOA} آیا مصرف روزانه قابل تحمل (TDI) توصیه می شود توسط سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا فراتر رود ( EFSA).
کلمات کلیدی:   شیر انسان، PFCAs، PFOA، اسپانیا، مصرف روزانه، GC-MS

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله