» مقالات انگلیسی » Perfil bioquímico en sangre de cordón en prematuros extremos y crecimiento fetal

Perfil bioquímico en sangre de cordón en prematuros extremos y crecimiento fetalشناسه مقاله
10.1016/j.rchipe.2015.11.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Perfil bioquímico en sangre de cordón en prematuros extremos y crecimiento fetal

Authors: Patricia Mena Nannig and M. Paz Cubillos Celis and Claudia Toro Jara and Carlos Zuñiga Vergara

Journal: Revista Chilena de Pediatría

Year: 2015

Abstract:

ResumenIntroducción Con mayor aporte de proteínas y energía en la primera semana se ha observado hipofosfemia en prematuros extremos. Los menores niveles de fósforo se han presentado en prematuros con antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino. Objetivos Caracterizar los niveles plasmáticos bioquímicos en el cordón de prematuros extremos, nacidos adecuados (AEG) y pequeños para edad gestacional (PEG) y la relación con calcemia y fosfemia en la primera semana de vida. Pacientes y método Estudio clínico realizado en Neonatología del Hospital Doctor Sótero del Río, en los años 2013 y 2014. Se analiza el perfil bioquímico en el cordón y la calcemia y fosfemia en los primeros 7 días de vida, registrados en la ficha clínica según fueran {AEG} o PEG, según las curvas de Alarcón-Pittaluga. Análisis con significación de p < 0,05. Resultados Los niveles de colesterol, transaminasas, albúmina y creatinina fueron similares para los {PEG} y AEG. Los niveles de pH, fósforo, calcio, y fosfatasas alcalinas fueron menores en los PEG. El nitrógeno ureico, el ácido úrico y los triglicéridos fueron mayores en los PEG. Los {PEG} muestran marcada reducción de fosfemia en la primera semana, la calcemia tiende a subir proporcionalmente al descenso de la fosfemia. Conclusiones En prematuros extremos la desnutrición intrauterina se expresa en modificación de los niveles plasmáticos de calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas, nitrógeno ureico, ácido úrico y triglicéridos. Posnatalmente, al recibir aporte nutricional, se manifiesta una disminución de la fosfemia y un aumento de calcemia, concordante con aportes insuficientes de fósforo durante el período. AbstractIntroduction The use of greater amounts of protein and energy during the first week of life is associated with hypophosphataemia in extreme preterm babies. The lowest phosphorus levels are described in intrauterine growth restricted (IUGR) babies. Objectives To describe biochemistry levels in cord blood plasma in extreme premature, adequate and small for gestational age babies (AGA/SGA) and their relationship with plasma calcium and phosphorus levels during the first week of life. Patients and method A descriptive clinical study was performed in the Neonatology Service at Hospital Dr. Sótero del Río during 2013 and 2014. A biochemical analysis of cord blood was performed on 43 premature babies, as well as plasma calcium and phosphorus levels during the first week. The adequacy for gestational age was obtained using Alarcón- Pittaluga growth curves. Statistical significance was P < .05. Results Cholesterol, transaminases, albumin and creatinine levels were similar for both {AGA} and {SGA} babies. Levels of pH, phosphorus, calcium and alkaline phosphatase were significantly lower in {SGA} babies. Urea nitrogen, uric acid and triglycerides levels were higher in SGA. The analysis during the first week showed a strong reduction in phosphorus levels, as well as an increase in calcium levels in proportion to the decrease in phosphorus in the {SGA} sub- group. Conclusions Intrauterine malnutrition in preterm babies is expressed in the modulation of plasma levels of calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, urea nitrogen, uric acid and triglycerides. During post-natal life, when nutritional intake begins, a decrease in phosphorus and an increase in calcium levels appear, consistent with insufficient phosphorus intake during this period.

Keywords: Restricción de crecimiento intrauterino, Hipofosfemia, Nutrición precoz, Hipercalcemia, Prematuro extremo, Intrauterine growth restricted, Hypophosphataemia, Early nutrition, Hypercalcaemia, Extreme preterm

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Perfil bioquímico EN Sangre د کمربند EN prematuros extremos Y crecimiento جنین

نویسندگان: Patricia Mena Nannig and M. Paz Cubillos Celis and Claudia Toro Jara and Carlos Zuñiga Vergara

ژورنال: Revista Chilena de Pediatría

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
پایین ترین سطح فسفر در رشد داخل رحمی محدود توصیف (IUGR) نوزادان اهداف برای توصیف سطح بیوشیمی در پلاسمای خون بند ناف در شدید زودرس، کافی و کوچک را برای بچه سن حاملگی (AGA / SGA) و ارتباط آن با میزان کلسیم و فسفر پلاسما در طول هفته اول بیماران مبتلا به زندگی و روش این مطالعه توصیفی بالینی در سرویس نوزادان در بیمارستان دکتر سوترو دل ریو در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی خون بند ناف در ۴۳ نوزادان نارس، و همچنین کلسیم پلاسما و سطح فسفر در طول انجام شد هفته اول کفایت برای سن حاملگی با استفاده از منحنی های رشد Alarcón- Pittaluga آماری P u0026 LT بود به دست آمد. ۰۵ نتایج کلسترول، ترانس، سطح آلبومین و کراتینین مشابه برای هر دو {AGA} و {SGA} نوزادان سطح از pH، فسفر، کلسیم و آلکالن فسفاتاز {SGA} نوزادان به طور قابل توجهی پایین تر نیتروژن اوره، سطح اسید و تری گلیسیرید اوریک بالاتر بود بود در SGA تجزیه و تحلیل در طول هفته اول نشان داد که کاهش قوی در سطح فسفر، و همچنین افزایش سطح کلسیم نسبت به کاهش فسفر در {} SGA نتیجه گیری گروه فرعی سوء تغذیه داخل رحمی در نوزادان نارس در مدولاسیون بیان سطح پلاسما از کلسیم، فسفر، آلکالن فسفاتاز، نیتروژن اوره، اسید اوریک و تری گلیسیرید در طول زندگی پس از زایمان، هنگامی که مصرف تغذیه آغاز می شود، کاهش فسفر و افزایش سطح کلسیم ظاهر می شود، مطابق با مصرف فسفر کافی در این دوره
کلمات کلیدی:   Restricción د crecimiento intrauterino، Hipofosfemia، Nutrición precoz، Hipercalcemia، Prematuro Extremo در، رشد داخل رحمی محدود شده است، Hypophosphataemia، تغذیه زودرس، هایپرکلسمی، زودرس شدید

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله