» مقالات انگلیسی » Paths of cognitive and language development in healthy preterm infants

Paths of cognitive and language development in healthy preterm infantsشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2016.07.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Paths of cognitive and language development in healthy preterm infants

Authors: Chiara Ionio and Elisa Riboni and Emanuela Confalonieri and Chiara Dallatomasina and Eleonora Mascheroni and Andrea Bonanomi and Maria Grazia Natali Sora and Monica Falautano and Antonella Poloniato and Graziano Barera and Giancarlo Comi

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2016

Abstract:

AbstractObjective Despite the presence of many studies on difficulties related to premature birth, findings on developmental outcomes are heterogeneous. This could be explained from a biological and environmental point of view, but also from a methodological one. The aims of this study were as follows: assess cognitive and linguistic performance using the BSID-III in a population of healthy preterm infants at 24 and 36 months (corrected age); analyze whether the correction for prematurity should be applied, decide when to stop using corrected age and evaluate possible improvements between 24 and 36 months. Methods Developmental outcome was assessed at 24 and 36 months (corrected age) with the BSID-III in 75 healthy preterm (GA = 32.5 ± ۱٫۹۷; {BW} = 1631.55 ± ۴۵۳٫۹۲) and 69 term-born children (GA = 39.77 ± ۱٫۰۰; {BW} = 3298.95 ± ۴۵۷٫۲۷). Results Preterm infants had significantly lower scores than those of term infants in Cognitive (COG) and Language (LANG REC, {LANG} EC) scales of the BSID-III at both 24 and 36 months, considering both corrected (CA) and chronological (UCA) age. At 24 months, significant differences between corrected and chronological scores were found for each BSID-III scale, while at 36 months, significant differences between corrected and chronological scores were found for {LANG} scales. Only the scores in the {COG} scale were statistically different between 24 and 36 months (F = 4.894, P = 0.009, η۲ = ۰٫۰۷۵). Considering only the preterm sample at 24 months, the differences between {CA} and {UCA} scores in the {COG} scale were significantly correlated to {GA} (p = 0.000) and days in hospital (p = 0.002;), while differences between {CA} and {UCA} scores in the {LANG} {ESP} scale were significantly correlated to {GA} (p = 0.010), days in hospital (p = 0.001), and birth weight (p = 0.007). At 36 months, no significant correlations were found. Conclusions Preterm birth is followed by poorer cognitive and language outcomes during infancy than full-term birth. Age correction of prematurity is useful if the child is under 2 years of age; however, our findings raise concerns about the need for age correction, considering that at later ages, healthy preterm children have a higher rate of developmental delay compared with term infants. With regard to cognitive development, preterm children seem to recover from their initial disadvantage; however, with regard to linguistic development, data confirm that preterm infants are at risk for language difficulties.

Keywords: Prematurity, Cognitive development, Language development, Corrected age, Chronological age, Age correction for prematurity

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: راههای توسعه شناختی و زبان در نوزادان نارس سالم

نویسندگان: Chiara Ionio and Elisa Riboni and Emanuela Confalonieri and Chiara Dallatomasina and Eleonora Mascheroni and Andrea Bonanomi and Maria Grazia Natali Sora and Monica Falautano and Antonella Poloniato and Graziano Barera and Giancarlo Comi

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
خلاصههدف با وجود حضور بسیاری از مطالعات در مشکلات مربوط به تولد نوزاد نارس، یافته ها و نتایج توسعه ناهمگون و این ممکن است از نقطه نظر بیولوژیکی و زیست محیطی توضیح داد، بلکه از یک روش هدف از این پژوهش عبارتند از عبارتند از: ارزیابی شناختی و عملکرد زبانی با استفاده از BSID-III در یک جمعیت نوزادان نارس سالم در ۲۴ و ۳۶ ماه (سن تصحیح شده). تجزیه و تحلیل اینکه آیا اصلاح نارس استفاده می شود، تصمیم می گیرید که برای متوقف کردن با استفاده از سن تصحیح و ارزیابی بهبود ممکن است بین ۲۴ و ۳۶ ماه روش نتیجه رشد در ۲۴ مورد بررسی قرار گرفت و ۳۶ ماه (سن تصحیح شده) با BSID-III در ۷۵ نارس سالم ( GA = 197 ± ۳۲۵؛ {BW} = 163155 ± ۴۵۳۹۲) و ۶۹ کودک مدت متولد (GA = 3977 ± ۱۰۰؛ {BW} = 329895 45727 ±) نمایش نتایج: از نوزادان نارس نمرات قابل توجهی پایین تر از کسانی که از نوزادان ترم در شناختی بود ( COG) و زبان (زبان REC، {لنگ} EC) مقیاس از BSID-III در هر دو ۲۴ و ۳۶ ماه در دو اصلاح شده (CA) و زمانی UCA) سن (بعد از ۲۴ ماه، بین نمرات اصلاح شده و زمانی اختلاف معنیدار بود پیدا شده برای هر مقیاس BSID-III، در حالی که در ۳۶ ماه، تفاوت معنی داری بین نمرات اصلاح شده و زمانی برای {لنگ} ترازو فقط نمرات در {COG} مقیاس پیدا شد بین ۲۴ و ۳۶ ماه (F = 4894، P آماری متفاوت بود = ۰۰۰۹، η۲ = ۰۰۷۵) با توجه به تنها نمونه نارس در ۲۴ ماه، تفاوت بین {CA} و {UCA} نمرات در {COG} مقیاس به {GA} همبستگی معنادار بود (= ۰۰۰۰ p) و روز در بیمارستان ( ۰۰۰۲ = P؛)، در حالی که تفاوت بین {CA} و {UCA} نمرات در {لنگ} مقیاس {ESP} به {GA} 0010 (P =) همبستگی داشتند، روز در بیمارستان (= ۰۰۰۱ P)، و تولد وزن (= ۰۰۰۷ P) در ۳۶ ماه رابطه ای پیدا شدنتیجه گیری زودرس تولد است نتایج شناختی و زبان فقیر در دوره شیرخوارگی از ترم تصحیح تولد سن نارس دنبال مفید است اگر کودک زیر ۲ سال است. با این حال، یافته های ما نگرانی در مورد نیاز به اصلاح سن، توجه به این که در سنین بعدی، کودکان نارس سالم به نرخ بالاتر از تاخیر در رشد در مقایسه با نوزادان ترم با توجه به رشد شناختی، کودکان نارس به نظر می رسد برای بهبود یافتن از نقطه ضعف های اولیه خود را. با این حال، با توجه به پیشرفت در زبان، داده تایید می کنند که نوزادان نارس در معرض خطر مشکلات زبان هستند
کلمات کلیدی:   نوزاد نارس، رشد شناختی، رشد زبان، اصلاح سن، سن تقویمی، سن تصحیح برای نارسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله