» مقالات انگلیسی » Parenting stress in families with very low birth weight preterm infants in early infancy

Parenting stress in families with very low birth weight preterm infants in early infancyشناسه مقاله
10.1016/j.ridd.2014.02.015
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Parenting stress in families with very low birth weight preterm infants in early infancy

Authors: Tsu-Hsin Howe and Ching-Fan Sheu and Tien-Ni Wang and Yung-Wen Hsu

Journal: Research in Developmental Disabilities

Year: 2014

Abstract:

Abstract Taking care of a premature infant adds an extra burden to already stressed parents. Previous studies have shown that parental stress occurs during the initial hospitalization. However, there is little information on parental stress over time, and the few existing results are conflicting. In addition, many studies have focused on maternal stress but there is little information about a father’s long-term adaptation to stress. The purpose of this study was to examine the degree and type of parenting stress in the families of very low birth weight (VLBW) preterm infants over the first two years of life. We compared parenting stress in families with preterm infants with control families, while also comparing the stress in mothers to that in fathers. Furthermore, we explored the relationship between parenting stress in the preterm group with identified factors that included the infant’s age, medical complications, and parents’ perceived feeding issues after they had been discharged from the hospital. This was an exploratory study with a cross sectional design. Participants included a total of 505 mothers from Tainan, Taiwan; 297 with preterm children (239 mothers, 58 fathers) and 208 with full-term children (181 mothers, 27 fathers). Assessments including the Parenting Stress Index, Neonatal Medical Index and Behavior-based Feeding Questionnaire were used to measure parental distress, infants’ medical complications and parents’ perceived feeding issues, respectively. Results of the study, though not statistically significant, indicated the presence of increased parenting stress in parents of preterm infants as compared to parents of full-term infants. 13.1% of mothers with preterm infants demonstrated total stress levels that warranted clinical intervention. We also found that mothers of preterm infants presented different parenting stress patterns than fathers of preterm infants. Fathers of preterm infants tended to have overall higher stress scores than mothers. On the other hand, mothers of preterm infants tended to report more health related difficulties, more depression, higher social isolation and role restriction, and less support from their spouses, than reported by fathers. Moreover, as time went on, parents with preterm infants continued to experience greater parenting stress than those with full-term infants. Understanding the experiences of parents with preterm children is important for health care providers while interviewing parents for information regarding their children and designing intervention programs to improve children’s outcomes.

Keywords: Prematurity, Risk factor, Parent distress

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پدر و مادر استرس در خانواده با وزن تولد نوزادان بسیار کم زودرس در اوایل شیرخواری

نویسندگان: Tsu-Hsin Howe and Ching-Fan Sheu and Tien-Ni Wang and Yung-Wen Hsu

ژورنال: Research in Developmental Disabilities

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده مراقبت از نوزاد نارس می افزاید: یک بار اضافی به در حال حاضر پدر و مادر تاکید مطالعات قبلی نشان داده اند که استرس والدین در طول بستری اولیه رخ می دهد با این حال، اطلاعات کمی در استرس والدین در طول زمان وجود دارد، و چند نتایج موجود متضاد علاوه بر این، بسیاری از مطالعات بر استرس مادران متمرکز است اما اطلاعات کمی در مورد سازگاری طولانی مدت پدر به استرس هدف از این مطالعه وجود دارد به بررسی میزان و نوع استرس در خانواده های وزن بسیار کم هنگام تولد (VLBW) نوزادان نارس بیش از برای اولین بار دو سال از زندگی ما در مقایسه فرزند استرس در خانواده ها با نوزادان نارس با خانواده کنترل، در حالی که همچنین مقایسه استرس در مادران که در پدران علاوه بر این، ما به بررسی رابطه بین استرس والدگری در گروه زودرس با عوامل شناخته شده که شامل سن نوزاد ، عوارض پزشکی، و پدر و مادر درک تغذیه مسائل پس از آنها از بیمارستان این یک مطالعه اکتشافی با یک صلیب شرکت کنندگان طراحی مقطعی در مجموع شامل ۵۰۵ مادر از Tainan، تایوان مرخص شده بود. ۲۹۷ با کودکان نارس (۲۳۹ مادران، ۵۸ پدر) و ۲۰۸ با کودکان ترم (۱۸۱ مادران، ۲۷ پدر) ارزیابی از جمله استرس فرزند اول، شاخص پزشکی نوزادان و تغذیه پرسشنامه رفتار مبتنی بر برای اندازه گیری اضطراب والدین مورد استفاده قرار گرفت، نوزادان عوارض پزشکی و مسائل تغذیه درک پدر و مادر، به ترتیب نتایج این مطالعه، هر چند از نظر آماری معنی دار نبود، نشان دهنده وجود افزایش استرس پدر و مادر در پدر و مادر از نوزاد نارس در مقایسه با پدر و مادر نوزادان فول ترم-۱۳۱٪ از مادران نوزادان نارس نشان کل سطح استرس که مداخله بالینی ضروریما همچنین دریافتیم که مادران نوزادان نارس الگوهای استرس والدگری متفاوت از پدران نوزادان نارس پدران نوزادان نارس ارائه تمایل دارند نمره استرس کلی بالاتر از مادران از سوی دیگر، مادران نوزادان نارس تمایل به گزارش مشکلات مرتبط با سلامت بیشتر، افسردگی بیشتر ، انزوا بالاتر اجتماعی و محدودیت نقش، و پشتیبانی کمتر از همسران خود، نسبت به پدران گزارش علاوه بر این، با گذشت زمان، پدر و مادر با نوزاد نارس ادامه به تجربه استرس والدگری بیشتر از کسانی که با نوزادان ترم درک تجارب پدر و مادر با زودرس کودکان برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی مهم است در حالی که مصاحبه پدر و مادر برای اطلاعات مربوط به فرزندان خود و طراحی مداخلات آموزشی برای بهبود نتایج کودکان
کلمات کلیدی:   نوزاد نارس، عامل خطر، ناراحتی پدر و مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله