» مقالات انگلیسی » Oxytocin increases {VTA} activation to infant and sexual stimuli in nulliparous and postpartum women

Oxytocin increases {VTA} activation to infant and sexual stimuli in nulliparous and postpartum womenشناسه مقاله
10.1016/j.yhbeh.2014.12.009
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Oxytocin increases {VTA} activation to infant and sexual stimuli in nulliparous and postpartum women

Authors: Rebecca Gregory and Hu Cheng and Heather A. Rupp and Dale R. Sengelaub and Julia R. Heiman

Journal: Hormones and Behavior

Year: 2015

Abstract:

Abstract After giving birth, women typically experience decreased sexual desire and increased responsiveness to infant stimuli. These postpartum changes may be viewed as a trade-off in reproductive interests, which could be due to alterations in brain activity including areas associated with reward. The goal of this study was to describe the roles of oxytocin and parity on reward area activation in response to reproductive stimuli, specifically infant and sexual images. Because they have been shown to be associated with reward, the ventral tegmental area (VTA) and nucleus accumbens (NAc) were targeted as areas of expected alterations in activity. Oxytocin was chosen as a potential mediator of reproductive trade-offs because of its relationship to both mother–infant interactions, including breastfeeding and bonding, and sexual responses. We predicted that postpartum women would show higher reward area activation to infant stimuli and nulliparous women would show higher activation to sexual stimuli and that oxytocin would increase activation to infant stimuli in nulliparous women. To test this, we measured {VTA} and {NAc} activation using fMRI in response to infant photos, sexual photos, and neutral photos in 29 postpartum and 30 nulliparous women. Participants completed the Sexual Inhibition (SIS) and Sexual Excitation (SES) Scales and the Brief Index of Sexual Function for Women (BISF-W), which includes a sexual desire dimension, and received either oxytocin or placebo nasal spray before viewing crying and smiling infant and sexual images in an fMRI scanner. For both groups of women, intranasal oxytocin administration increased {VTA} activation to both crying infant and sexual images but not to smiling infant images. We found that postpartum women showed lower SES, higher SIS, and lower sexual desire compared to nulliparous women. Across parity groups, {SES} scores were correlated with {VTA} activation and subjective arousal ratings to sexual images. In postpartum women, sexual desire was positively correlated with {VTA} activation to sexual images and with SES. Our findings show that postpartum decreases in sexual desire may in part be mediated by {VTA} activation, and oxytocin increased activation of the {VTA} but not {NAc} in response to sexual and infant stimuli. Oxytocin may contribute to the altered reproductive priorities in postpartum women by increasing {VTA} activation to salient infant stimuli.

Keywords: Postpartum, Oxytocin, Ventral tegmental area, Nucleus accumbens, Reward, Sexual and infant stimuli

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: افزایش اکسی توسین {VTA} فعال سازی به نوزاد و تحریک جنسی در زنان نخست زا و پس از زایمان

نویسندگان: Rebecca Gregory and Hu Cheng and Heather A. Rupp and Dale R. Sengelaub and Julia R. Heiman

ژورنال: Hormones and Behavior

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده پس از زایمان، زنان معمولا تجربه کاهش میل جنسی و افزایش پاسخگویی به نوزاد محرک این تغییرات پس از زایمان ممکن است به عنوان یک تجارت کردن در منافع باروری مشاهده شده، که می تواند با توجه به تغییرات در فعالیت مغز از جمله مناطق مرتبط با پاداش هدف از این مطالعه برای توصیف نقش اکسی توسین و برابری در فعال سازی منطقه پاداش در پاسخ به محرک تولید مثل، به طور خاص نوزاد و تصاویر جنسی از آنجا که آنها نشان داده شده است با پاداش همراه است، منطقه تگمنتوم شکمی (VTA) و نوکلئوس اکومبنس (NAC) بودند هدف قرار به عنوان مناطق تغییرات انتظار می رود در فعالیت اکسی توسین به عنوان یک میانجی بالقوه باروری تجارت آف به دلیل ارتباط آن با هر دو تعامل مادر و نوزاد، از جمله تغذیه با شیر مادر و پیوند انتخاب شد، و پاسخ های جنسی ما پیش بینی کرد که زنان پس از زایمان می فعال منطقه پاداش بالاتر نشان می دهد به محرک های نوزاد و زنان نخست زا می فعال سازی بالاتر تحریک جنسی، نشان می دهد و که اکسی توسین می فعال سازی به محرک های کودک افزایش می یابد در زنان نخست زا برای آزمایش این، ما اندازه گیری {VTA} و {هسته اکومبنس} فعال سازی با استفاده از fMRI در پاسخ به عکس نوزاد، عکس جنسی، و عکس های خنثی در ۲۹ پس از زایمان و ۳۰ زن شرکت کنندگان نخست زا تکمیل بازداری جنسی (SIS) و تحریک جنسی (SES) فلس و شاخص مختصری از عملکرد جنسی برای زنان (BISF-W)، که شامل یک بعد میل جنسی، و یا دریافت اکسی توسین یا دارونما اسپری بینی قبل از مشاهده گریه و لبخند نوزاد و تصاویر جنسی در اسکنر fMRI را برای هر دو گروه از زنان، داخل بینی دولت اوکسی توسین افزایش {VTA} فعال سازی به هر دو تصاویر نوزاد و جنسی گریه اما نه به تصاویر نوزاد خندان ما دریافتیم که زنان پس از زایمان نشان داد کمتر SES، SIS بالاتر، و میل جنسی پایین تر نسبت به زنان نخست زادر گروه های برابری، {SES} نمرات با {VTA} فعال سازی و تحریک ذهنی رأی به تصاویر جنسی در زنان پس از زایمان ارتباط داشتند، میل جنسی با {VTA} فعال سازی به تصاویر جنسی و با SES همبستگی مثبت داشت یافته های ما نشان می دهد که پس از زایمان در جنسی را کاهش می دهد تمایل ممکن است به توسط {VTA} فعال سازی با واسطه، و اکسی توسین افزایش فعال سازی {VTA} اما نه {هسته اکومبنس} در پاسخ به جنسی و نوزاد محرک اکسی توسین ممکن است به اولویت باروری تغییر در زنان پس از زایمان با افزایش {VTA} فعال سازی کمک به محرک های نوزاد برجسته
کلمات کلیدی:   پس از زایمان، اکسی توسین، منطقه تگمنتوم شکمی، هسته اکومبنس، پاداش، محرک جنسی و نوزاد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله