» مقالات انگلیسی » Outcomes of Infants Weighing Three Kilograms or Less Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation After Cardiac Surgery

Outcomes of Infants Weighing Three Kilograms or Less Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation After Cardiac Surgeryشناسه مقاله
10.1016/j.athoracsur.2012.06.041
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Outcomes of Infants Weighing Three Kilograms or Less Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation After Cardiac Surgery

Authors: Priya Bhat and Jennifer C. Hirsch and Sarah Gelehrter and Elaine Cooley and Janet Donohue and Karen King and Robert J. Gajarski

Journal: The Annals of Thoracic Surgery

Year: 2013

Abstract:

Background Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is the most common form of cardiac support for postcardiotomy cardiac failure in children. While its benefits have been thoroughly explored in infants weighing more than 3kg, similar analyses are lacking in lower weight neonates. This single-center study investigated outcomes and risks for poor survival among infants weighing 3 kg or less. Methods A retrospective review of infants 3 kg or less who required postcardiotomy {ECMO} support was performed (January 1, 1999 to December 31, 2010). Primary outcome was 30-day survival after decannulation. Factors analyzed for association with poor outcome included demographics, cardiac anatomy, bypass and circulatory arrest times, total {ECMO} support time, postoperative lactate, inotrope use, and need for renal replacement therapy. Results During the study period, 64 patients weighing 3 kg or less required postcardiotomy ECMO. Median gestational age and age at {ECMO} initiation were 38 weeks (interquartile range, 36 to 39) and 7 days (interquartile range, 4 to 9), respectively, with median {ECMO} support time of 164 hours (interquartile range, 95 to 231). Overall 30-day survival after decannulation was 33%. Factors associated with poor outcome were longer duration of support (231 hours or more, 12% survival, versus less than 231 hours, 40% survival; p = 0.05) and renal replacement therapy (n = 36, survival 17% versus 54%; p = 0.002). Multivariable regression analysis identified renal replacement therapy as the only independent factor associated with poor survival (odds ratio 4.3, 95% confidence interval: 1.3 to 14.9, p = 0.02). Conclusions For infants weighing 3 kg or less, 30-day survival after decannulation after cardiac {ECMO} is poor. Factors associated with poor prognosis were need for renal replacement therapy and longer duration of {ECMO} support. These findings may provide a useful guide for medical decision making among this unique, high-risk patient group.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نتایج نوزادان با وزن سه کیلوگرم یا کمتر نیاز به غشای اکسیژن پس از جراحی قلب

نویسندگان: Priya Bhat and Jennifer C. Hirsch and Sarah Gelehrter and Elaine Cooley and Janet Donohue and Karen King and Robert J. Gajarski

ژورنال: The Annals of Thoracic Surgery

سال: ۲۰۱۳

چکیده:
پس زمینه غشاء های Extracorporeal اکسیژن (ECMO) رایج ترین شکل از حمایت قلبی شکست postcardiotomy قلبی در کودکان است در حالی که منافع آن به طور کامل در نوزادان با وزن بیش از ۳KG بررسی شده است، تجزیه و تحلیل مشابه در نوزادان با وزن کمتر فاقد این مطالعه تک مرکز نتایج بررسی و خطرات برای بقا ضعیف در میان نوزادان با وزن ۳ کیلوگرم و یا روش کمتر از یک بررسی گذشته نگر از نوزادان ۳ کیلوگرم یا کمتر که مورد نیاز postcardiotomy {ECMO} پشتیبانی انجام شد (۱۹۹۹ ژانویه ۱ تا ۳۱ دسامبر، ۲۰۱۰) نتیجه اولیه بقا ۳۰ روز پس از عوامل decannulation برای ارتباط با نتایج ضعیف تجزیه و تحلیل شامل جمعیت، آناتومی قلب، بای پس و زمان بازداشت گردش خون، کل {ECMO} زمان پشتیبانی، لاکتات بعد از عمل، استفاده از inotrope، و نیاز به درمان جایگزینی کلیه نتایج در طول مدت مطالعه، ۶۴ بیمار با وزن ۳ کیلوگرم یا سن کمتر مورد نیاز ECMO postcardiotomy ماد حاملگی و سن {ECMO} شروع ۳۸ هفته (دامنه بین چارکی، ۳۶ تا ۳۹) و ۷ روز دامنه بین چارکی (۴ تا ۹) بود، با زمان متوسط ​​{ECMO} حمایت از ۱۶۴ ساعت دامنه بین چارکی (۹۵-۲۳۱) به طور کلی بقای ۳۰-روز پس از decannulation 33٪ عوامل مرتبط با نتایج ضعیف طول مدت پشتیبانی (۲۳۱ ساعت یا بیشتر، ۱۲٪ بقا، در مقابل کمتر از ۲۳۱ ساعت، ۴۰٪ بقا بود. = ۰۰۵ p) و درمان جایگزینی کلیه (۳۶ نفر، بقا ۱۷٪ در مقابل ۵۴٪، P = 0002) تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره شناسایی درمان جایگزینی کلیه به عنوان تنها عامل مستقل در ارتباط با بقا ضعیف (نسبت شانس ۴۳، فاصله اطمینان ۹۵٪: ۱۳-۱۴۹، P = 002) نتیجه گیری برای نوزادان با وزن ۳ کیلوگرم یا کمتر، بقا ۳۰ روز پس از decannulation پس قلبی {ECMO} است عوامل ضعیف مرتبط با پیش آگهی ضعیف برای درمان جایگزینی کلیه و مدت زمان {ECMO} پشتیبانی نیاز شداین یافته ها ممکن است یک راهنمای مفید برای تصمیم گیری های پزشکی در میان این گروه بیمار در معرض خطر منحصر به فرد ارائه
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله