» مقالات انگلیسی » Obstetrical and Neonatal Outcomes Among Women Infected With Hepatitis C and Their Infants

Obstetrical and Neonatal Outcomes Among Women Infected With Hepatitis C and Their Infantsشناسه مقاله
10.1016/S1701-2163(15)30480-1
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Obstetrical and Neonatal Outcomes Among Women Infected With Hepatitis C and Their Infants

Authors: Deborah Money and Isabelle Boucoiran and Emily Wagner and Simon Dobson and Aaron Kennedy and Zoe Lohn and Mel Krajden and Eric M. Yoshida

Journal: Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada

Year: 2014

Abstract:

AbstractObjectives (1) To describe obstetrical and neonatal outcomes among a cohort of hepatitis C virus (HCV) infected women, comparing {HCV} {RNA} positive to {HCV} {RNA} negative women; (2) to characterize virologic and hepatic parameters associated with {HCV} infection during pregnancy; and (3) to describe the rate of {HCV} vertical transmission. Methods We prospectively enrolled 145 HCV-positive pregnant women across British Columbia between 2000 and 2003. Participating women were monitored during pregnancy and their infants were followed to assess them for {HCV} infection. Maternal {HCV} {RNA} was assessed close to delivery. Results Seventy percent of women reported injection drug use as their primary risk factor for {HCV} acquisition. Observed rates of intrauterine fetal death, preterm delivery, small for gestational age, and low birth weight infants were 3.4%, 17.9%, 11.3%, and 12.5%, respectively, without a significant association with maternal {HCV} {RNA} status. The rate of cholestasis was 5.6% in the {HCV} RNA-positive group (6/108) and 2.8% in the {HCV} RNA-negative group (1/37) (P = 0.496). Serum alanine aminotransferase levels decreased significantly through pregnancy, and were significantly higher in {HCV} RNA-positive women than in {HCV} RNA-negative women after controlling for cholestasis, co-infections, and alcohol consumption. Among the {HCV} RNA-positive women, the median FIB-4 score was 0.67 (IQR 0.56 to 0.76) in the first trimester, 0.74 (IQR 0.52 to 1.18) in the second trimester, and 0.89 (IQR 0.52 to 1.09) in the third trimester (P = 0.02). The median {HCV} viral load at delivery was 424 561 IU/mL. The vertical transmission rate was 4.7% in {HCV} RNA-positive women, with no cases in {HCV} RNA-negative women. Conclusion Because of the high rates of poor obstetrical outcomes found in this prospective cohort, population-level screening for {HCV} in pregnancy should be considered.

Keywords: Hepatitis C, pregnancy, HCV-RNA, preterm delivery, small for gestational age, Competing interests: None declared

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نتایج مامایی و نوزادان در میان زنان مبتلا به هپاتیت C و نوزادان آنها

نویسندگان: Deborah Money and Isabelle Boucoiran and Emily Wagner and Simon Dobson and Aaron Kennedy and Zoe Lohn and Mel Krajden and Eric M. Yoshida

ژورنال: Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
AbstractObjectives (1) برای توصیف نتایج زایمان و نوزادان در میان یک گروه از ویروس هپاتیت C (HCV) زنان آلوده، مقایسه {HCV RNA} {} {مثبت به HCV RNA} {} زنان منفی؛ (۲) برای توصیف ویروسی و پارامترهای کبدی مرتبط با {} HCV عفونت در دوران بارداری، و (۳) به توصیف میزان {HCV} روش انتقال عمودی ما آینده نگر ۱۴۵ نفر از زنان باردار HCV مثبت سراسر بریتیش کلمبیا بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ ثبت نام شرکت زنان در دوران بارداری تحت نظر قرار گرفتند و شیرخواران خود را به آنها ارزیابی برای {HCV} عفونت پیگیری شدند مادر {HCV} {RNA} نزدیک به تحویل مورد بررسی قرار گرفت نتایج: از شماره هفتاد درصد از زنان گزارش تزریق این مواد به عنوان عامل خطر اصلی خود برای {HCV} نرخ خرید مشاهده مرگ داخل رحمی جنین، زایمان زودرس، کوچک برای سن حاملگی و وزن کم هنگام تولد نوزادان ۳۴٪، ۱۷۹٪، ۱۱۳٪ و ۱۲۵٪ بود، بدون رابطه معنی داری با مادر {HCV RNA} {} وضعیت نرخ کلستاز در {} HCV RNA گروه مثبت ۵۶٪ بود (۶/۱۰۸ ) و ۲۸٪ در {} HCV RNA گروه منفی (۱/۳۷) (P = 0496) سطح آلانین آمینوترانسفراز سرم از طریق بارداری کاهش می یابد، و در {} HCV RNA مثبت زنان در {} HCV RNA به طور قابل توجهی بالاتر بود زنان منفی پس از کنترل کلستاز، شرکت عفونت، و مصرف الکل در میان {} HCV RNA زنان مثبت، میانه FIB-4 نمره ۰۶۷ (IQR 056-076) در سه ماهه اول، ۰۷۴ (IQR 052-118 بود ) در سه ماهه دوم و ۰۸۹ (IQR 052-109) در سه ماهه سوم (۰۰۲ = P) میانه {HCV} بار ویروسی در تحویل ۴۲۴ ۵۶۱ از IU / ml بود. میزان انتقال عمودی در {HCV} RNA 47٪ زنان مثبت، بدون موارد در {} HCV RNA منفی زناننتیجه گیری از آنجا که از نرخ بالای نتایج زایمان ضعیف موجود در این کوهورت آینده نگر، غربالگری در سطح جامعه برای {HCV} در دوران بارداری باید در نظر گرفته شود
کلمات کلیدی:   هپاتیت C، بارداری، HCV-RNA، زایمان زودرس کوچک برای سن حاملگی، رقابت منافع: بیان نشده است

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله