» مقالات انگلیسی » Objawy kliniczne hipogammaglobulinemii u niemowląt i małych dzieci – znaczenie diagnostyczne „۱۰ Objawów Ostrzegawczych Pierwotnego Niedoboru Odporności”

Objawy kliniczne hipogammaglobulinemii u niemowląt i małych dzieci – znaczenie diagnostyczne „۱۰ Objawów Ostrzegawczych Pierwotnego Niedoboru Odporności”شناسه مقاله
10.1016/j.pepo.2014.05.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Objawy kliniczne hipogammaglobulinemii u niemowląt i małych dzieci – znaczenie diagnostyczne „۱۰ Objawów Ostrzegawczych Pierwotnego Niedoboru Odporności”

Authors: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk and Katarzyna Tąpolska and Anna Bręborowicz

Journal: Pediatria Polska

Year: 2014

Abstract:

AbstractIntroduction Symptomatology of primary immunodeficiencies (PIDs) with antibody production defects in children is most frequently associated with infections, but allergic, autoimmune and lymphoproliferative disorders may be a leading manifestation. “۱۰ Warning Signs of Primary Immunodeficiency” have been elaborated as an assistance for physicians helpful in suspicion of a disease. Aim of the study To define the most frequent manifestation of antibody production defects in infants and young children as well as an attempt to correlate of diagnostic recommendations in “۱۰ Warning Signs of Primary Immunodeficiency” with symptoms presented by patients with hypogammaglobulinemia. Materials and methods A retrospective chart review of 50 cases: 34 boys and 16 girls, aged from 3 to 24 months, in whom a diagnosis of hypogammaglobulinemia had been established based on defective production of one or more serum immunoglobulin isotypes. Results Infections of different organ location were noted in all the hypogammaglobulinemic children studied and among them the most prevalent (in 98% of the children) were respiratory tract infections that in 84% of cases required hospitalization. Infections were also located in the gastrointestinal and urinary tract, hip joint and meninges or manifested as sepsis. The next frequent category of clinical symptoms, present in 66% of the children studied, were allergic diseases. A positive family history of {PID} was noted in 20% of cases. Conclusions Awareness of primary immunodeficiency is a task of physicians in ambulatory and hospital health care and concerns both pediatricians as well as other medical specialists. “۱۰ Warning Signs of Primary Immunodeficiency” is a valuable assistance to take measures of diagnosing {PIDs} in children with infections; however, a diverse manifestation of these disorders indicates the necessity of expanding and updating the recommendations for diagnosing PIDs.

Keywords: łowa kluczowepierwotny niedobór odporności, zakażenia, dzieci, objawy ostrzegawcze, Primary immunodeficiency, Infections, Children, Warning signs

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Objawy kliniczne hipogammaglobulinemii U niemowląt من małych dzieci – znaczenie diagnostyczne

نویسندگان: Aleksandra Szczawińska-Popłonyk and Katarzyna Tąpolska and Anna Bręborowicz

ژورنال: Pediatria Polska

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
مقدمه علائم نقص ایمنی اولیه (PID ها) با نقص تولید آنتی بادی در کودکان اغلب با عفونت همراه است، اما اختلالات آلرژیک، خود ایمنی و لنفوپرولیفراتیو ممکن است مظهر پیشرو به عنوان یک کمک برای پزشکان مفید به تفصیل شرح داده شده است در سوء ظن از بیماری هدف از این مطالعه، تعریف مظهر شایع ترین نقص تولید آنتی بادی در نوزادان و کودکان خردسال و همچنین تلاش برای ارتباط از توصیه های تشخیصی در با علائم ارائه شده توسط بیماران با هیپوگاماگلوبولینمی مواد و روش ها بررسی گذشته نگر نمودار ۵۰ مورد: ۳۴ پسر و ۱۶ دختر و قدیمی از ۳ تا ۲۴ ماه، که در آنها تشخیص هیپوگاماگلوبولینمی شده بود تاسیس در تولید معیوب از یک یا چند ایزوتایپ ایمونوگلوبولین سرم بر اساس نتایج: از شماره عفونت محل های مختلف اندام در تمام کودکان hypogammaglobulinemic مورد مطالعه و در میان آنها شایع ترین (در ۹۸ درصد از کودکان) اشاره شدند عفونت دستگاه تنفسی است که در ۸۴٪ موارد عفونت نیاز به بستری شدن در دستگاه گوارش و دستگاه ادراری قرار گرفته بودند، مفصل ران و مننژ یا آشکار به عنوان عفونت دسته مکرر بعدی علائم بالینی، در حال حاضر در ۶۶ درصد از کودکان مورد مطالعه، بیماری های آلرژیک سابقه خانوادگی مثبت از {PID} در ۲۰٪ از موارد ذکر شد نتیجه گیری آگاهی از نقص ایمنی اولیه یک کار پزشکان در سرپایی است و مراقبت های بهداشتی بیمارستان و نگرانی هر دو متخصصان اطفال و همچنین سایر متخصصان پزشکی یک کمک ارزشمند به اقدامات تشخیص {PID ها} در کودکان مبتلا به عفونت است. با این حال، جلوه های متنوع از این اختلالات را نشان می دهد ضرورت گسترش و به روز رسانی توصیه های برای تشخیص PID ها
کلمات کلیدی:   LOWA kluczowepierwotny niedobór odporności، zakażenia، dzieci، ostrzegawcze objawy، نقص ایمنی اولیه، عفونت ها، کودکان، علائم هشدار دهنده

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله