» مقالات انگلیسی » Novel Modifications of a Ventricular Assist Device for Infants and Children

Novel Modifications of a Ventricular Assist Device for Infants and Children



شناسه مقاله
10.1016/j.athoracsur.2016.04.043
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Novel Modifications of a Ventricular Assist Device for Infants and Children

Authors: Michael C. Mongé and Bradley T. Kulat and Osama Eltayeb and Shyamasundar Balasubramanya and Anne E. Sarwark and Neale R. Zingle and Steven T. Moss and Michael Alice Moga and Jeffrey G. Gossett and Elfriede Pahl and John M. Costello and Carl L. Backer

Journal: The Annals of Thoracic Surgery

Year: 2016

Abstract:

Background A continuous-flow “adult” ventricular assist device (VAD) was modified to support infants and children waiting for heart transplantation. Methods A centrifugal VAD, designed to flow at 1.5 to 8 L/min, was used as a bridge to transplantation in pediatric patients. In smaller children and infants, a modified recirculation shunt permitted lower flow ranges. In hypoxic patients, an oxygenator was spliced into the circuit. Results From 2010 to 2015, the {VAD} was placed in 13 consecutive patients. Age ranged from 0.9 to 16 years (median, 7 years). Body surface area (BSA) ranged from 0.4 to 2.1 m2 (median, 0.8 m2). Ten patients had a {BSA} less than 1.0 m2. Four patients were receiving extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) before VAD. Three patients had single-ventricle physiology. Five patients had a recirculation shunt and 3 underwent insertion of an oxygenator. Median time on the {VAD} was 20 days (range, 2–۱۴۰ days). In patients with a recirculation shunt, mean patient flow was 1.5 L/min (mean flow/BSA, 2.7 L/min/m2), with mean total {VAD} flow of 3.4 L/min. Twelve patients underwent transplantation, and 1 patient underwent {VAD} explantation. All patients survived and were discharged at a median of 26 days (range, 17–۸۳ days) after transplantation. Three patients experienced major bleeding events. There were 2 cerebrovascular accidents. {VAD} mortality dropped from 33% (3 of 9) during 2007 to 2010 to 0% (0 of 13) between 2011 and 2015 (p = ۰٫۰۵). Wait-list mortality dropped from 10% (5 of 52) to 4% (4 of 91) for these periods (p = ۰٫۲۹). Conclusions The centrifugal {VAD} successfully supported pediatric patients awaiting heart transplantation. The modified recirculation shunt facilitated the successful support of patients in whom optimal flows were substantially lower than those recommended by the manufacturer. The design allows placement of an in-line oxygenator. Compared with pulsatile devices, use of this {VAD} was associated with a trend toward decreased mortality associated with {VAD} use.

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: رمان تغییرات از یک کمکی بطن دستگاه برای نوزادان و کودکان

نویسندگان: Michael C. Mongé and Bradley T. Kulat and Osama Eltayeb and Shyamasundar Balasubramanya and Anne E. Sarwark and Neale R. Zingle and Steven T. Moss and Michael Alice Moga and Jeffrey G. Gossett and Elfriede Pahl and John M. Costello and Carl L. Backer

ژورنال: The Annals of Thoracic Surgery

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
سابقه و هدف A-جریان پیوسته بطنی دستگاه (VAD) کمک به حمایت از نوزادان و کودکان در حال انتظار برای پیوند روش قلب یک VAD گریز از مرکز، طراحی شده برای جریان ۱۵ تا ۸ L / دقیقه، به عنوان یک پل به پیوند در کودکان مورد استفاده قرار گرفت اصلاح شد بیماران در کودکان و نوزادان کوچکتر، شنت چرخش اصلاح شده مجاز محدوده جریان پایین در بیماران هیپوکسیک، که اکسیژناتور به نتایج مدار از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متصل شد، {VAD} در ۱۳ بیمار محدوده سنی ۰۹-۱۶ سال (قرار داده شد متوسط، ۷ سال) سطح بدن (BSA) در بازه زمانی ۰۴-۲۱ M2 (متوسط، ۰۸ M2) ده نفر بود {BSA} کمتر از ۱۰ M2 چهار بیمار دریافت می کردند اکسیژن غشای خارج (ECMO) قبل از VAD سه بیماران مجرد بود فیزیولوژی -ventricle پنج بیمار شنت چرخش و ۳ درج تحت یک زمان ماد اکسیژناتور در {} VAD حال ۲۰ روز (۲-۱۴۰ روز) در بیماران با شنت چرخش بود، به معنای جریان بیمار ۱۵ L / دقیقه بود ( معنی جریان / BSA، ۲۷ L / دقیقه / M2)، با میانگین کل {VAD} جریان ۳۴ L / دقیقه دوازده بیمار تحت پیوند، و ۱ بیمار تحت {VAD} explantation همه بیماران زنده مانده و در میانه ۲۶ روز مرخص شدند (محدوده ۱۷-۸۳ روز) پس از پیوند سه بیمار رویدادهای مهم خونریزی را تجربه بودند ۲ حوادث عروقی مغز وجود دارد {VAD} مرگ و میر از ۳۳ درصد (۳ از ۹) در طول ۲۰۰۷-۲۰۱۰ به ۰٪ (۰ از ۱۳) بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ کاهش یافته است (۰۰۵ = P) صبر لیست مرگ و میر از ۱۰٪ (۵ از ۵۲) تا ۴٪ (۴ از ۹۱) برای این دوره نتیجه گیری (= ۰۲۹ P) کاهش یافته است گریز از مرکز {VAD} کودکان بیمار در انتظار پیوند قلب چرخش با موفقیت تغییر پشتیبانی شنت حمایت موفق بیمارانی که در آنها جریان بهینه قابل ملاحظه ای پایین تر از کسانی که توصیه شده توسط تولید شد تسهیل طراحی اجازه می دهد تا قرار دادن که اکسیژناتور در خطدر مقایسه با دستگاه های ضرباندار استفاده از این {} VAD با گرایش به سمت کاهش مرگ و میر مرتبط با {} استفاده VAD همراه بود
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله