» مقالات انگلیسی » Nonylphenol in pregnant women and their matching fetuses: Placental transfer and potential risks of infants

Nonylphenol in pregnant women and their matching fetuses: Placental transfer and potential risks of infantsشناسه مقاله
10.1016/j.envres.2014.07.004
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Nonylphenol in pregnant women and their matching fetuses: Placental transfer and potential risks of infants

Authors: Yu-Fang Huang and Pei-Wei Wang and Li-Wei Huang and Winnie Yang and Ching-Jung Yu and Shang-Han Yang and Hsin-Hao Chiu and Mei-Lien Chen

Journal: Environmental Research

Year: 2014

Abstract:

Abstract As the predominant environmental biodegradation product of nonylphenol (NP) ethoxylates and with proven estrogenic effects, {NP} is formed during the alkylation process of phenols. The purposes of this study were (1) to examine maternal and prenatal exposure to {NP} in Taiwan, (2) to determine the level of placental protection against {NP} exposure as well as the level of {NP} in breast milk, and (3) to assess the potential risk for breastfed newborns exposed to {NP} through the milk. Thirty pairs of maternal and fetal blood samples, placenta, and breast milk during the 1st and the 3rd months of lactation were collected. External {NP} exposures of these specimens were then analyzed by using high-performance liquid chromatography coupling with fluorescence detection. Next, the socio-demographics, lifestyle, delivery method, dietary and work history were collected using a questionnaire. In addition, the daily intake of {NP} from consuming breast milk in the 1st and 3rd months for newborns was studied through deterministic and probabilistic risk assessment methods. The geometric means and geometric standard deviation of {NP} levels in maternal blood, fetal cord blood, placenta, and breast milk in the 1st and 3rd months were 14.6 (1.7) ng/ml, 18.8 (1.8) ng/ml, 19.8 (1.9) ng/g, 23.5 (3.2) ng/ml, and 57.3 (1.4) ng/ml, respectively. The probabilistic percentiles (50th, 75th, and 95th) of daily intake {NP} in breast milk were 4.33, 7.79, and 18.39 μg/kg-bw/day in the 1st month, respectively, and were 8.11, 10.78, 16.08 μg/kg-bw/day in the 3rd month, respectively. The probabilistic distributions (5th, 25th, and 50th) of risk for infants aged 1 month old were 0.27, 0.64, and 1.15, respectively, and that for infants aged 3 month old were 0.31, 0.46, and 0.62, respectively. Through repeated exposure from the dietary intake of expectant mothers, fetuses could encounter a high {NP} exposure level due to transplacental absorption, partitioning between the maternal and fetal compartments. Daily {NP} intake via breast milk in three month-old babies exceeded the tolerable daily intake (TDI) of 5 µg/kg bw/day indicated a potential risk for Taiwan infants.

Keywords: Nonylphenol, Mother, Foetus, Placenta, Breast milk, Risk

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Nonylphenol در زنان باردار و جنین خود را مطابق: انتقال جفت و خطرات بالقوه نوزادان

نویسندگان: Yu-Fang Huang and Pei-Wei Wang and Li-Wei Huang and Winnie Yang and Ching-Jung Yu and Shang-Han Yang and Hsin-Hao Chiu and Mei-Lien Chen

ژورنال: Environmental Research

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
انتزاعی به عنوان غالب کالا و تجزیه بیولوژیکی از محیط زیست از nonylphenol (NP) اتوکسیلات و با اثرات استروژنی اثبات شده است، {NP} است در طول فرآیند الکیلاسیون فنول هدف از این مطالعه (۱) بررسی قرار گرفتن در معرض مادر و قبل از تولد به {NP} در تشکیل تایوان، (۲) برای تعیین سطح حفاظت جفت در برابر {NP} قرار گرفتن در معرض و همچنین سطح {NP} در شیر مادر، و (۳) به منظور ارزیابی خطر بالقوه برای نوزادان شیر مادر تغذیه از طریق شیر به {NP} در معرض سی جفت از مادر و نمونه خون جنین، جفت، و شیر مادر در طول ۱ و ماه ۳ شیردهی جمع آوری شد خارجی {NP} قرار گرفتن در معرض از این نمونه سپس با استفاده از عملکرد بالا جفت کروماتوگرافی مایع با تشخیص فلورسانس مورد بررسی قرار گرفت در مرحله بعد، اجتماعی و جمعیت شناسی، سبک زندگی، روش زایمان، سابقه رژیم غذایی و کار با استفاده از پرسشنامه علاوه بر جمع آوری شد، مصرف روزانه {NP} از مصرف شیر مادر در ۱ و ماه ۳ برای نوزادان از طریق روش های ارزیابی ریسک قطعی و احتمالی مطالعه شد. میانگین هندسی و هندسی انحراف استاندارد {NP} سطح در خون مادر، خون بند ناف جنین، جفت، و شیر مادر در ۱ و ماه ۳ ۱۴۶ (۱۷) از ng / ml، ۱۸۸ (۱۸) از ng / ml، ۱۹۸ بود (۱۹ ) نانوگرم / گرم، ۲۳۵ (۳۲) از ng / ml و ۵۷۳ (۱۴) از ng / ml، به ترتیب صدک احتمالاتی (۵۰، ۷۵، و ۹۵) از مصرف روزانه {NP} در شیر مادر بودند ۴۳۳، ۷۷۹، و ۱۸۳۹ میکروگرم / کیلوگرم-BW / روز در ماه ۱، به ترتیب، و ۸۱۱، ۱۰۷۸، ۱۶۰۸ میکروگرم / کیلوگرم-BW / روز در ماه ۳، به ترتیب از توزیعهای احتمالاتی (۵، ۲۵، و ۵۰) خطر برای نوزادان با سن بودند ۱ ماه ۰۲۷، ۰۶۴، و ۱۱۵، به ترتیب، و برای نوزادان با سن ۳ ماه سن داشتند ۰۳۱، ۰۴۶، و ۰۶۲، به ترتیباز طریق قرار گرفتن در معرض مکرر از مصرف رژیم غذایی مادران باردار، جنین می تواند یک {NP} سطح قرار گرفتن در معرض بالا با توجه به جذب transplacental، پارتیشن بندی بین مادر و خزانه جنین روزانه {NP} مصرف از طریق شیر مادر در نوزادان سه ماهه روبرو می شوند بیش از تحمل مصرف روزانه (TDI) از ۵ میکروگرم / کیلوگرم وزن بدن / روز نشان داد خطر بالقوه برای نوزادان تایوان
کلمات کلیدی:   Nonylphenol، مادر، جنین، جفت، شیر مادر، خطر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله