» مقالات انگلیسی » Neurodevelopmental implications of the general anesthesia in neonate and infants

Neurodevelopmental implications of the general anesthesia in neonate and infantsشناسه مقاله
10.1016/j.expneurol.2015.03.028
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Neurodevelopmental implications of the general anesthesia in neonate and infants

Authors: Jin Hwan Lee and James Zhang and Ling Wei and Shan Ping Yu

Journal: Experimental Neurology

Year: 2015

Abstract:

Abstract Each year, about six million children, including 1.5 million infants, in the United States undergo surgery with general anesthesia, often requiring repeated exposures. However, a crucial question remains of whether neonatal anesthetics are safe for the developing central nervous system (CNS). General anesthesia encompasses the administration of agents that induce analgesic, sedative, and muscle relaxant effects. Although the mechanisms of action of general anesthetics are still not completely understood, recent data have suggested that anesthetics primarily modulate two major neurotransmitter receptor groups, either by inhibiting N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, or conversely by activating γ-aminobutyric acid (GABA) receptors. Both of these mechanisms result in the same effect of inhibiting excitatory activity of neurons. In developing brains, which are more sensitive to disruptions in activity-dependent plasticity, this transient inhibition may have longterm neurodevelopmental consequences. Accumulating reports from preclinical studies show that anesthetics in neonates cause cellular toxicity including apoptosis and neurodegeneration in the developing brain. Importantly, animal and clinical studies indicate that exposure to general anesthetics may affect {CNS} development, resulting in long-lasting cognitive and behavioral deficiencies, such as learning and memory deficits, as well as abnormalities in social memory and social activity. While the casual relationship between cellular toxicity and neurological impairments is still not clear, recent reports in animal experiments showed that anesthetics in neonates can affect neurogenesis, which could be a possible mechanism underlying the chronic effect of anesthetics. Understanding the cellular and molecular mechanisms of anesthetic effects will help to define the scope of the problem in humans and may lead to preventive and therapeutic strategies. Therefore, in this review, we summarize the current evidence on neonatal anesthetic effects in the developmental {CNS} and discuss how factors influencing these processes can be translated into new therapeutic strategies.

Keywords: Anesthesia, Neonate, Neuroprotection, Cytotoxicity, Cognitive impairment, Neurogenesis

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پیامدهای عصبی تکاملی از بیهوشی عمومی در نوزادان و شیرخواران

نویسندگان: Jin Hwan Lee and James Zhang and Ling Wei and Shan Ping Yu

ژورنال: Experimental Neurology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
چکیده هر سال، حدود شش میلیون کودک، از جمله ۱۵ میلیون نوزادان، در ایالات متحده تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی، اغلب نیاز به مواجهه مکرر با این حال، یک سوال بسیار مهم از این که آیا بیهوشی نوزادان برای سیستم عصبی مرکزی در حال توسعه امن هستند (CNS) عمومی باقی مانده است بیهوشی شامل دولت از عوامل که موجب درد، آرام بخش، و اثرات شل کننده عضلانی اگر چه مکانیسم های عمل بیهوشی کلی هنوز به طور کامل درک نشده است، داده های اخیر نشان داده اند که بیهوشی در درجه اول و بم دو گروه عمده گیرنده انتقال دهنده عصبی، یا با مهار N- متیل -D-آسپارتات (NMDA) گیرنده، و یا برعکس با فعال اسید γ آمینوبوتیریک (GABA) گیرنده هر دو از این مکانیزم در همان اثر مهار فعالیت تحریکی از سلول های عصبی در حال توسعه مغز، که حساسیت بیشتری نسبت به اختلال در می شود فعالیت های وابسته به انعطاف پذیری، این مهار گذرا ممکن است عواقب عصبی تکاملی دراز مدت جمع آوری گزارش از مطالعات بالینی نشان می دهد که بیهوشی در نوزادان باعث سمیت سلولی از جمله آپوپتوز و نورونها در مغز در حال توسعه مهم، حیوانات و مطالعات بالینی نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض داروهای بیهوشی عمومی ممکن است {CNS} توسعه تاثیر می گذارد، در نتیجه کمبود طولانی مدت شناختی و رفتاری، مانند یادگیری و حافظه کسری، و همچنین اختلال در حافظه اجتماعی و فعالیت های اجتماعی در حالی که رابطه گاه به گاه بین سمیت سلولی و اختلالات عصبی است که هنوز هم مشخص نیست، گزارش های اخیر در حیوانات آزمایشگاهی نشان داد که داروهای بیهوشی در نوزادان، نوروژنز تاثیر می گذارد، که می تواند یک مکانیسم ممکن اساسی اثر مزمن بیهوشیدرک مکانیسم های سلولی و مولکولی اثرات بیهوشی کمک خواهد کرد به تعریف دامنه مشکل در انسان و ممکن است به استراتژی های پیشگیری و درمان بنابراین منجر شود، در این بررسی، ما شواهد موجود در اثرات بیهوشی نوزادان در رشد و نمو {CNS} خلاصه و بحث در مورد چگونگی عوامل موثر بر این فرآیندها را می توان به استراتژی های درمانی جدید ترجمه
کلمات کلیدی:   بیهوشی، نوزاد، محافظت نورونی، سمیت سلولی، اختلال شناختی، نوروژنز

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله