» مقالات انگلیسی » Neonatal physiological correlates of near-term brain development on {MRI} and {DTI} in very-low-birth-weight preterm infants

Neonatal physiological correlates of near-term brain development on {MRI} and {DTI} in very-low-birth-weight preterm infantsشناسه مقاله
10.1016/j.nicl.2014.05.013
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Neonatal physiological correlates of near-term brain development on {MRI} and {DTI} in very-low-birth-weight preterm infants

Authors: Jessica Rose and Rachel Vassar and Katelyn Cahill-Rowley and Ximena Stecher Guzman and Susan R. Hintz and David K. Stevenson and Naama Barnea-Goraly

Journal: NeuroImage: Clinical

Year: 2014

Abstract:

Abstract Structural brain abnormalities identified at near-term age have been recognized as potential predictors of neurodevelopment in children born preterm. The aim of this study was to examine the relationship between neonatal physiological risk factors and early brain structure in very-low-birth-weight (VLBW) preterm infants using structural {MRI} and diffusion tensor imaging (DTI) at near-term age. Structural brain MRI, diffusion-weighted scans, and neonatal physiological risk factors were analyzed in a cross-sectional sample of 102 {VLBW} preterm infants (BW ≤ ۱۵۰۰ g, gestational age (GA) ≤ ۳۲ weeks), who were admitted to the Lucile Packard Children’s Hospital, Stanford {NICU} and recruited to participate prior to routine near-term brain {MRI} conducted at 36.6 ± ۱٫۸ weeks postmenstrual age (PMA) from 2010 to 2011; 66/102 also underwent a diffusion-weighted scan. Brain abnormalities were assessed qualitatively on structural MRI, and white matter (WM) microstructure was analyzed quantitatively on {DTI} in six subcortical regions defined by DiffeoMap neonatal brain atlas. Specific regions of interest included the genu and splenium of the corpus callosum, anterior and posterior limbs of the internal capsule, the thalamus, and the globus pallidus. Regional fractional anisotropy (FA) and mean diffusivity (MD) were calculated using {DTI} data and examined in relation to neonatal physiological risk factors including gestational age (GA), bronchopulmonary dysplasia (BPD), necrotizing enterocolitis (NEC), retinopathy of prematurity (ROP), and sepsis, as well as serum levels of C-reactive protein (CRP), glucose, albumin, and total bilirubin. Brain abnormalities were observed on structural {MRI} in 38/102 infants including 35% of females and 40% of males. Infants with brain abnormalities observed on {MRI} had higher incidence of {BPD} (42% vs. 25%) and sepsis (21% vs. 6%) and higher mean and peak serum {CRP} levels, respectively, (0.64 vs. 0.34 mg/dL, p = .۰۰۸; ۱٫۵۷ vs. 0.67 mg/dL, p= .۰۰۶) compared to those without. The number of signal abnormalities observed on structural {MRI} correlated to mean and peak {CRP} (rho = .۳۱۶, p = .۰۰۲; rho = .۳۱۸, p= .۰۰۲). The number of signal abnormalities observed on {MRI} correlated with thalamus {MD} (left: r= .۳۸۲, p= .۰۰۲; right: r= .۴۰۰, p= .۰۰۱), controlling for PMA-at-scan. Thalamus {WM} microstructure demonstrated the strongest associations with neonatal risk factors. Higher thalamus {MD} on the left and right, respectively, was associated with lower {GA} (r = −.۳۲۲, p = .۰۰۹; r= −.۳۸۱, p= .۰۰۲), lower mean albumin (r = −.۲۷۶, p= .۰۲۹; r= −.۳۸۵, p= .۰۰۲), and lower mean bilirubin (r = −.۲۹۳, p= .۰۲۰; r= −.۳۳۷ p= .۰۰۷). Results suggest that at near-term age, thalamus {WM} microstructure may be particularly vulnerable to certain neonatal risk factors. Interactions between albumin, bilirubin, phototherapy, and brain development warrant further investigation. Identification of physiological risk factors associated with selective vulnerability of certain brain regions at near-term age may clarify the etiology of neurodevelopmental impairment and inform neuroprotective treatment for {VLBW} preterm infants.

Keywords: MRI, Diffusion tensor imaging, White matter microstructure, Brain development, Risk factors, Preterm infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: ارتباط فیزیولوژیکی نوزاد رشد مغز در کوتاه مدت در {MRI} و {DTI} در نوزادان نارس بسیار کم وزن تولد

نویسندگان: Jessica Rose and Rachel Vassar and Katelyn Cahill-Rowley and Ximena Stecher Guzman and Susan R. Hintz and David K. Stevenson and Naama Barnea-Goraly

ژورنال: NeuroImage: Clinical

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
۶٪) و میانگین و بالاتر اوج سرم {CRP}، به ترتیب، (۰۶۴ در مقابل ۰۳۴ میلی گرم / دسی لیتر، P = 008؛ ۱۵۷ در مقابل ۰۶۷ میلی گرم / دسی لیتر، = ۰۰۶ P) نسبت به کسانی که بدون تعداد اختلالات سیگنال مشاهده شده در ساختاری {MRI} ارتباط به معنی و اوج {CRP} (RHO = 316، P = 002؛ رو = ۳۱۸، P = 002) تعداد اختلالات سیگنال مشاهده شده در {MRI} ارتباط با تالاموس {MD} (سمت چپ: R = 382، ۰۰۲ = P؛ راست: R = 400، ص ۰۰۱ =)، کنترل PMA-در-اسکن تالاموس {WM} ساختار قوی انجمن با عوامل خطر نوزادان تالاموس عالی {MD} در سمت چپ و راست، نشان به ترتیب، با همراه بود پایین {GA} (R = -322، P = 009؛ R = -381، P = 002)، پایین تر معنی آلبومین (R = -276، P = 029؛ R = -385، P = 002)، و پایین به معنای بیلی روبین (R = -293، P = 020؛ R = -337 P = 007) نتایج نشان می دهد که سن در کوتاه مدت، تالاموس {WM} ساختار ممکن است به خصوص به عوامل خطر نوزادان خاص اثر متقابل آلبومین، بیلی روبین آسیب پذیر ، فتوتراپی، و مغز حکم توسعه بیشتر شناسایی بررسی عوامل خطر فیزیولوژیکی مرتبط با آسیب پذیری های انتخابی از نواحی خاصی از مغز در سن کوتاه مدت ممکن است علت اختلال عصبی تکاملی مشخصات و اطلاع درمان عصبی برای {VLBW} نوزادان نارس
کلمات کلیدی:   MRI، تصویربرداری کشیدگی عضله، سفید ساختار ماده، رشد مغز، عوامل خطر، نوزادان نارس

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله