» مقالات انگلیسی » Neonatal Outcomes of Extremely Preterm Infants from Taiwan: Comparison with Canada, Japan, and the {USA}

Neonatal Outcomes of Extremely Preterm Infants from Taiwan: Comparison with Canada, Japan, and the {USA}شناسه مقاله
10.1016/j.pedneo.2014.05.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Neonatal Outcomes of Extremely Preterm Infants from Taiwan: Comparison with Canada, Japan, and the {USA}

Authors: Bai-Horng Su and Wu-Shiun Hsieh and Chyong-Hsin Hsu and Jui-Hsing Chang and Reyin Lien and Chyi-Her Lin

Journal: Pediatrics & Neonatology

Year: 2015

Abstract:

Background This study compared the current trend in survival rates and morbidity for very low birth weight (VLBW) infants in five Medical Training Centers of Prematurity for the Premature Baby Foundation of Taiwan (PBFT), with the outcomes from the USA, National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network (NICHD NRN), the Canadian Neonatal Network (CNN), and the Neonatal Research Network of Japan (NRNJ). Methods The survival rates of {VLBW} infants according to gestational age (GA) and major morbidities were compared between networks (Taiwan, USA, Canada, and Japan). Taiwanese data for {VLBW} infants of {GA} ≤۲۸ weeks between 2007 and 2012 were obtained from the “PBFT Annual Conferences of Premature Care” reports defining survival rate as neonates that survived to the time of discharge. Major morbidities included severe neurological injury (Grade 3 or 4 intraventricular hemorrhage or periventricular leukomalacia), bronchopulmonary dysplasia, severe retinopathy of prematurity, necrotizing enterocolitis, late-onset sepsis, and patent ductus arteriosus. Results The survival rates of {VLBW} infants of {GA} ≤۲۸ weeks from the {PBFT} (Taiwan), {NICHD} {NRN} (USA), {CNN} (Canada), and {NRNJ} (Japan) were 77% (1323/1718), 72% (6859/9575), 82% (2353/2872), and 89% (4489/5069), respectively. The annual survival rates in Taiwan from 2007 to 2012 were 72%, 76%, 76%, 74%, 77%, and 78%, respectively. When {GA} from ≤۲۳ weeks to 28 weeks was assessed in Taiwan, the survival rates of {VLBW} infants according to each week were 22%, 50%, 70%, 80%, 88%, and 92%, respectively. The survival rate, especially at lower GAs, was highest in the {NRNJ} (Japan). The major difference between Taiwan and Japan was attributed to the lower survival rates at lower {GA} (≤۲۶ weeks) in Taiwan. Japan had the lowest rates of major morbidities among the four countries. Conclusion The survival rate of {VLBW} infants has improved over the past 6 years in Taiwan. It is higher than the USA, but lower than Canada and Japan. However, the results from Taiwan are from five Medical Training Centers for the {PBFT} rather than from a population-based study. It is crucial to have a nationwide neonatal research network to develop new practical approaches for {VLBW} infants in Taiwan.

Keywords: extremely preterm infants, neonatal outcomes, survival rate, very low birth weight infants

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نوزادان نتایج بسیار نوزادان نارس از تایوان مقایسه با کانادا، ژاپن، و {} USA

نویسندگان: Bai-Horng Su and Wu-Shiun Hsieh and Chyong-Hsin Hsu and Jui-Hsing Chang and Reyin Lien and Chyi-Her Lin

ژورنال: Pediatrics & Neonatology

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
نتیجه گیری میزان بقای {VLBW} نوزادان در طول ۶ سال گذشته در تایوان بهبود آن را بالاتر از ایالات متحده است، اما کمتر از کانادا و ژاپن با این حال، نتایج از تایوان از پنج پزشکی مراکز آموزشی برای {PBFT} به جای می از یک مطالعه مبتنی بر جمعیت این بسیار مهم است که به یک شبکه تحقیقات نوزادان در سراسر کشور به منظور توسعه روش های عملی جدید برای {VLBW} نوزادان در تایوان
کلمات کلیدی:   نوزادان بسیار نارس، نوزادان، میزان بقاء، بسیار تولد نوزاد کم وزن

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله