» مقالات انگلیسی » Neonatal Magnesium Levels Between 24 and 48 Hours of Life and Outcomes for Epilepsy and Motor Impairment in Premature Infants

Neonatal Magnesium Levels Between 24 and 48 Hours of Life and Outcomes for Epilepsy and Motor Impairment in Premature Infantsشناسه مقاله
10.1016/j.pediatrneurol.2016.02.012
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Neonatal Magnesium Levels Between 24 and 48 Hours of Life and Outcomes for Epilepsy and Motor Impairment in Premature Infants

Authors: Betsy Ostrander and Tyler Bardsley and Ernest Kent Korgenski and Tom Greene and Joshua L. Bonkowsky

Journal: Pediatric Neurology

Year: 2016

Abstract:

AbstractObjective Elevated rates of epilepsy and motor impairments including cerebral palsy are observed in children who were born prematurely. Maternal antenatal magnesium supplementation has been associated with decreased rates of cerebral palsy in infants born prematurely. Our objective was to determine whether the neonatal serum magnesium level between 24 and 48 hours after birth is associated with better long-term neurodevelopmental outcomes (epilepsy, motor impairment) in premature infants. Methods We performed a retrospective cohort analysis in infants born less than 37-weeks gestation over a ten-year period. Prenatal, perinatal, and postnatal clinical and demographic information was collected. Crude and adjusted odds ratios were estimated under generalized linear models with generalized estimating equations to examine the association of the neonatal serum magnesium level between 24 and 48 hours after birth with the risk of epilepsy and/or motor impairment (spasticity; hypotonia; cerebral palsy). Results The final cohort included 5461 infants born less than 37-weeks gestation from 2002 to 2011. The adjusted relative risk ratio for the combined outcomes of epilepsy and/or motor impairment, controlling for gestational age, current age, maternal magnesium supplementation, maternal steroid administration, five-minute Apgar score, neonatal infection, need for vasopressor use, and birth weight and with serum magnesium level as the main independent variable, was 0.85 (P = ۰٫۲۴). Stratified analyses by gestational age less than 32 or greater than 32 weeks were not significantly associated with adverse neurodevelopmental outcome (risk ratio = ۰٫۷۹ and 1.2, P = ۰٫۱۲ and 0.49, respectively). A multivariate analysis for the risk of motor impairment alone had a risk ratio of 0.94 (P = ۰٫۷۲). Conclusion This study demostrates that the neonatal magnesium level between 24 and 48 hours of life in premature infants is not significantly associated with the risk for developing epilepsy or motor impairment.

Keywords: magnesium, prematurity, neurological, neuroprotection, neonate

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: سطح منیزیم نوزادان بین ۲۴ و ۴۸ ساعت از زندگی و نتایج را برای صرع و موتور اختلال در نوزادان نارس

نویسندگان: Betsy Ostrander and Tyler Bardsley and Ernest Kent Korgenski and Tom Greene and Joshua L. Bonkowsky

ژورنال: Pediatric Neurology

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
نرخ خلاصههدف بالا صرع و اختلالات حرکتی ناشی از فلج مغزی در کودکان که قبل از موعد متولد شده اند مکمل منیزیم قبل از تولد مادر شده است با نرخ کاهش فلج مغزی در نوزادان متولد شده در ارتباط مشاهده زودرس هدف ما برای تعیین اینکه آیا سطح منیزیم سرم در نوزادان بین ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از تولد با نتایج بهتر در دراز مدت عصبی تکاملی (صرع، اختلال حرکتی) در نوزادان نارس همراه روش ما تجزیه و تحلیل گذشته نگر در نوزادان متولد شده کمتر از ۳۷ هفته بارداری در طی یک دوره ده ساله پیش از تولد، پری ناتال، و بعد از تولد انجام اطلاعات بالینی و دموگرافیک خام جمع آوری و نسبت شانس تحت مدل های خطی تعمیم با تعمیم برآورد معادلات به بررسی ارتباط سطح منیزیم سرم در نوزادان بین ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از تولد با خطر ابتلا به صرع و / یا اختلال حرکتی (اسپاسم برآورد شد ؛ هیپوتونی؛ به فلج مغزی) نمایش نتایج: از همگروهی نهایی شامل ۵۴۶۱ نوزاد متولد شده کمتر از ۳۷ هفته بارداری ۲۰۰۲-۲۰۱۱ تنظیم نسبت خطر نسبی برای پیامدهای ترکیب صرع و / یا اختلال حرکتی، کنترل سن بارداری، سن فعلی، مادر مکمل منیزیم از دگزامتازون مادر، پنج دقیقه نمره آپگار، عفونت نوزادان، نیاز به استفاده از وازوپرسورها و وزن هنگام تولد و با سطح منیزیم سرم به عنوان متغیر مستقل اصلی، بود ۰۸۵ (P = 024) طبقه تجزیه و تحلیل توسط سن حاملگی کمتر از ۳۲ یا بیشتر از ۳۲ هفته به طور قابل توجهی با نتیجه سوء عصبی تکاملی (نسبت خطر = ۰۷۹ و ۱۲، ۰۱۲ = P و ۰۴۹، به ترتیب) تجزیه و تحلیل چند متغیره برای خطر ابتلا به اختلال حرکتی همراه نیست به تنهایی نسبت خطر به حال ۰۹۴ (P = 072)نتیجهگیری در این مطالعه demostrates که سطح منیزیم در نوزادان بین ۲۴ و ۴۸ ساعت از زندگی در نوزادان نارس است به طور قابل توجهی با خطر ابتلا به صرع یا موتور اختلال در ارتباط نیست
کلمات کلیدی:   منیزیم، نارس بودن، عصبی، محافظت نورونی، نوزاد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله