» مقالات انگلیسی » National, regional, and global sex ratios of infant, child, and under-5 mortality and identification of countries with outlying ratios: a systematic assessment

National, regional, and global sex ratios of infant, child, and under-5 mortality and identification of countries with outlying ratios: a systematic assessmentشناسه مقاله
10.1016/S2214-109X(14)70280-3
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: National, regional, and global sex ratios of infant, child, and under-5 mortality and identification of countries with outlying ratios: a systematic assessment

Authors: Leontine Alkema and Fengqing Chao and Danzhen You and Jon Pedersen and Cheryl C Sawyer

Journal: The Lancet Global Health

Year: 2014

Abstract:

SummaryBackground Under natural circumstances, the sex ratio of male to female mortality up to the age of 5 years is greater than one but sex discrimination can change sex ratios. The estimation of mortality by sex and identification of countries with outlying levels is challenging because of issues with data availability and quality, and because sex ratios might vary naturally based on differences in mortality levels and associated cause of death distributions. Methods For this systematic analysis, we estimated country-specific mortality sex ratios for infants, children aged 1–۴ years, and children under the age of 5 years (under 5s) for all countries from 1990 (or the earliest year of data collection) to 2012 using a Bayesian hierarchical time series model, accounting for various data quality issues and assessing the uncertainty in sex ratios. We simultaneously estimated the global relation between sex ratios and mortality levels and constructed estimates of expected and excess female mortality rates to identify countries with outlying sex ratios. Findings Global sex ratios in 2012 were 1·۱۳ (۹۰% uncertainty interval 1·۱۲–۱·۱۵) for infants, 0·۹۵ (۰·۹۳–۰·۹۷) for children aged 1–۵ years, and 1·۰۸ (۱·۰۷–۱·۰۹) for under 5s, an increase since 1990 of 0·۰۱ (−۰·۰۱ to 0·۰۲) for infants, 0·۰۴ (۰·۰۲ to 0·۰۶) for children aged 1–۴ years, and 0·۰۲ (۰·۰۱ to 0·۰۴) for under 5s. Levels and trends varied across regions and countries. Sex ratios were lowest in southern Asia for 1990 and 2012 for all age groups. Highest sex ratios were seen in developed regions and the Caucasus and central Asia region. Decreasing mortality was associated with increasing sex ratios, except at very low infant mortality, where sex ratios decreased with total mortality. For 2012, we identified 15 countries with outlying under-5 sex ratios, of which ten countries had female mortality higher than expected (Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Egypt, India, Iran, Jordan, Nepal, and Pakistan). Although excess female mortality has decreased since 1990 for the vast majority of countries with outlying sex ratios, the ratios of estimated to expected female mortality did not change substantially for most countries, and worsened for India. Interpretation Important differences exist between boys and girls with respect to survival up to the age of 5 years. Survival chances tend to improve more rapidly for girls compared with boys as total mortality decreases, with a reversal of this trend at very low infant mortality. For many countries, sex ratios follow this pattern but important exceptions exist. An explanation needs to be sought for selected countries with outlying sex ratios and action should be undertaken if sex discrimination is present. Funding The National University of Singapore and the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Keywords:

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: نسبت جنسی ملی، منطقه ای و جهانی از نوزادان، کودکان، و کمتر از ۵ مرگ و میر و شناسایی کشورها با نسبت دور افتاده: یک ارزیابی سیستماتیک

نویسندگان: Leontine Alkema and Fengqing Chao and Danzhen You and Jon Pedersen and Cheryl C Sawyer

ژورنال: The Lancet Global Health

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه تحت شرایط طبیعی، نسبت جنسی به مرگ و میر زنان تا سن ۵ سال بیشتر از یک اما تبعیض جنسی است می توانید نسبت جنسی توسط جنس و شناسایی کشورهایی با سطوح دور افتاده تغییر برآورد مرگ و میر به دلیل مسائل با به چالش کشیدن است در دسترس بودن داده ها و کیفیت، و از آنجا که نسبت جنسی ممکن است متفاوت باشد به طور طبیعی در تفاوت ها در سطح مرگ و میر بر اساس و در ارتباط علت توزیع مرگ روش برای این تجزیه و تحلیل سیستماتیک، ما مقدار نسبت خاص کشور مرگ و میر رابطه جنسی برای نوزادان، کودکان در سن ۱-۴ سال، و کودکان زیر سن ۵ سال (تحت ۵S) برای همه کشورها از سال ۱۹۹۰ (یا اولین سال جمع آوری داده) به ۲۰۱۲ با استفاده از یک سلسله مراتبی مدل هم بیزی، حسابداری برای مسائل مختلف کیفیت داده ها و ارزیابی عدم قطعیت در نسبت جنسی ما به طور همزمان برآورد رابطه بین جهانی نسبت جنسی و سطح مرگ و میر و برآورد ساخته شده از نرخ مرگ و میر زنان انتظار می رود و بیش از حد به شناسایی کشورها با نسبت جنسی دور افتاده یافته نسبت جنسی جهانی در سال ۲۰۱۲ ۱ · ۱۳ (۹۰٪ فاصله عدم قطعیت ۱ · ۱۲/۰۱ · ۱۵) برای نوزادان، ۰ · ۹۵ (۰ · ۹۳-۰ · ۹۷) برای کودکان ۱-۵ سال و ۱ · ۰۸ (۱ · ۷/۱ · ۰۹) برای تحت ۵S، افزایش از سال ۱۹۹۰ ۰ · ۰۱ (-۰ · ۰۱-۰ · ۰۲) برای نوزادان، ۰ · ۰۴ (۰ · ۰۲-۰ · ۰۶) برای کودکان در سن ۱-۴ سال و ۰ · ۰۲ (۰ · ۰۱-۰ · ۰۴) برای تحت ۵S سطح و روند متفاوت در سراسر مناطق و کشورها نسبت جنسی کمترین در جنوب آسیا برای سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۲ برای همه گروههای سنی بیشترین نسبت جنسی در مناطق توسعه یافته دیده می شد و قفقاز و منطقه آسیای مرکزی کاهش مرگ و میر با افزایش نسبت جنسی، به جز در مرگ و میر نوزادان بسیار کم همراه بود، که در آن نسبت جنسی با مرگ و میر کل کاهشبرای سال ۲۰۱۲، ما ۱۵ کشور با نسبت دور افتاده کمتر از ۵ جنس، که ده کشور در حال مرگ و میر زنان بالاتر از حد انتظار (افغانستان، بحرین، بنگلادش، چین، مصر، هند، ایران، اردن، نپال و پاکستان) اگر چه بیش از حد زنان شناسایی مرگ و میر از سال ۱۹۹۰ برای اکثریت قریب به اتفاق کشورها با نسبت جنسی دور افتاده کاهش، نسبت تخمین زده مرگ و میر زنان انتظار می رود که برای اکثر کشورها تغییر قابل ملاحظه ای، و برای هند تفسیر تفاوت مهم بدتر بین پسران و دختران وجود با توجه به بقا تا سن ۵ سال که شانس بقا تمایل به بهبود سرعت بیشتری برای دختران در مقایسه با پسران عنوان کل کاهش مرگ و میر، با واژگونی این روند در مرگ و میر نوزادان بسیار پایین برای بسیاری از کشورها، نسبت جنسی از این الگو پیروی اما استثنا مهم وجود دارد توضیح نیاز به برای کشورهای منتخب با نسبت جنسی دور افتاده و اقدام به دنبال باید صورت بگیرد اگر تبعیض جنسی در حال حاضر تامین مالی دانشگاه ملی سنگاپور و صندوق کودکان سازمان ملل متحد است (UNICEF)
کلمات کلیدی:

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله