» مقالات انگلیسی » Most Infants with Dilating Vesicoureteral Reflux can be Treated Nonoperatively

Most Infants with Dilating Vesicoureteral Reflux can be Treated Nonoperativelyشناسه مقاله
10.1016/j.juro.2013.08.078
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Most Infants with Dilating Vesicoureteral Reflux can be Treated Nonoperatively

Authors: Aaron D. Martin and Muhammad W. Iqbal and Bruce M. Sprague and Mireya Diaz and H. Gil Rushton and Craig A. Peters and Massoud Majd and Hans G. Pohl

Journal: The Journal of Urology

Year: 2014

Abstract:

Purpose Dilating vesicoureteral reflux provokes concern for physicians and parents that often leads to corrective surgery in young children. Since there are limited data describing the natural history of dilating vesicoureteral reflux in infants, we identified factors predictive of resolution/improvement in infants initially treated nonoperatively. Materials and Methods We reviewed the medical records of 90 infants 6 months old or younger from 2004 to 2010 who were referred for prenatal hydronephrosis or initial febrile urinary tract infection and found to have dilating vesicoureteral reflux (grade 3 or greater). Variables of interest included presentation, dimercapto-succinic acid results, sex, breakthrough febrile urinary tract infections, reflux grade and bilateral reflux. Cox regression analysis was performed to determine predictors of spontaneous resolution and/or improvement to reflux grade less than 3 as well as predictors of surgical intervention. Results Included in final analysis were 80 infants (113 renal units). Of the patients 51 (64%) experienced spontaneous resolution/improvement with a mean followup of 29 months before resolution, discharge home and/or end of followup. Only 20 patients (25%) underwent surgery. Cox regression analysis revealed that a normal initial dimercapto-succinic acid scan, initial reflux grade less than 5 and absent breakthrough febrile urinary tract infections were predictive of reflux resolution/improvement (p <0.05). Dimercapto-succinic acid scan abnormalities, prenatal hydronephrosis and breakthrough febrile urinary tract infections were significant predictors of surgery (p <0.05). Conclusions Dilating vesicoureteral reflux in infancy often resolves/improves spontaneously. Therefore, surgery should be directed toward patients unlikely to experience resolution, ie those with an abnormal initial dimercapto-succinic acid scan, grade 5 vesicoureteral reflux and breakthrough febrile urinary tract infections.

Keywords: urinary bladder, ureter, vesico-ureteral reflux, urinary tract infections, infant

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اکثر شیرخواران مبتلا به گشاد مثانه به حالب رفلکس می توان Nonoperatively درمان

نویسندگان: Aaron D. Martin and Muhammad W. Iqbal and Bruce M. Sprague and Mireya Diaz and H. Gil Rushton and Craig A. Peters and Massoud Majd and Hans G. Pohl

ژورنال: The Journal of Urology

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
هدف گشاد ریفلاکس مثانه به حالب باعث نگرانی برای پزشکان و پدر و مادر که اغلب به عمل جراحی اصلاحی منجر در کودکان از آنجا که داده های محدود توصیف تاریخ طبیعی گشاد ریفلاکس مثانه به حالب در نوزادان وجود دارد، ما عوامل پیش بینی کننده وضوح / بهبود در نوزادان در ابتدا nonoperatively درمان مواد شناسایی و روش ما در سوابق پزشکی ۹۰ نوزاد ۶ ماهه و یا جوان تر ۲۰۰۴-۲۰۱۰ که برای هیدرونفروز قبل از تولد و یا عفونت اولیه دستگاه ادراری تب دار اشاره کرد و یافت شده بودند، بررسی به گشاد ریفلاکس مثانه به حالب (درجه ۳ یا بیشتر) متغیرهای مورد نظر شامل ارائه، dimercapto نتایج اسید -succinic، جنس، عفونت دستیابی به موفقیت های دستگاه ادراری تب دار، درجه ریفلاکس و ریفلاکس دو طرفه تجزیه و تحلیل رگرسیون کاکس برای تعیین پیش بینی کننده های دفع خود به خود و / یا بهبود انجام شد به ریفلاکس درجه کمتر از ۳ و همچنین به عنوان پیش بینی مداخله جراحی نتایج نهایی از جمله در تجزیه و تحلیل ۸۰ نوزاد (۱۱۳ واحد کلیوی) از بیماران ۵۱ (۶۴٪) تجربه خود به خودی وضوح / بهبود با میانگین پیگیری ۲۹ ماه قبل از رزولوشن بودند، تخلیه خانه و / یا پایان پیگیری فقط ۲۰ نفر (۲۵٪) تحت عمل جراحی کاکس تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که dimercapto-سوکسینیک اسید اسکن اولیه، درجه ریفلاکس اولیه طبیعی کمتر از ۵ و عفونت وجود ندارد دستیابی به موفقیت تب ادراری پیش بینی وضوح ریفلاکس / بهبود (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۵) بودند اسید Dimercapto-سوکسینیک اختلالات اسکن، هیدرونفروز دوران بارداری و دستیابی به موفقیت عفونت های دستگاه ادراری تب دار پیش بینی قابل توجهی از عمل جراحی (P u0026 lt؛ بدون ۰۰۵) نتیجهگیری گشاد ریفلاکس مثانه به حالب در مراحل ابتدایی اغلب برطرف / خود به خود بهبود می بخشدبنابراین، جراحی باید نسبت به بیماران بعید به تجربه قطعنامه، یعنی کسانی که با اسکن اولیه اسید dimercapto-سوکسینیک غیر طبیعی، درجه ۵ ریفلاکس مثانه به حالب و دستیابی به موفقیت عفونت دستگاه ادراری تب دار به کارگردانی
کلمات کلیدی:   مثانه، حالب، رفلاکس vesico حالب، عفونت های دستگاه ادراری، نوزاد

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله