» مقالات انگلیسی » Mortalidade com 24 horas de vida de recém‐nascidos pré‐termo de muito baixo peso da Região Nordeste do Brasil

Mortalidade com 24 horas de vida de recém‐nascidos pré‐termo de muito baixo peso da Região Nordeste do Brasilشناسه مقاله
10.1016/j.rpped.2015.08.011
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Mortalidade com 24 horas de vida de recém‐nascidos pré‐termo de muito baixo peso da Região Nordeste do Brasil

Authors: Eveline Campos Monteiro de Castro and Álvaro Jorge Madeiro Leite and Ruth Guinsburg

Journal: Revista Paulista de Pediatria

Year: 2016

Abstract:

ResumoObjetivo Avaliar os fatores associados ao óbito neonatal até ۲۴ horas após o nascimento de recém‐nascidos pré‐termo de muito baixo peso. Métodos Coorte prospectiva dos nascidos vivos com idade gestacional de 230/7‐۳۱۶/۷ semanas, peso ao nascer de 500‐۱٫۴۹۹g sem malformações em 19 maternidades públicas de nove capitais na Região Nordeste do Brasil de julho a dezembro de 2007. Os 19 hospitais foram avaliados com relação aos recursos físicos, equipamentos, recursos humanos e iniciativas de busca de qualidade no atendimento. As características hospitalares, maternas e neonatais, a morbidade neonatal, os procedimentos e as intervenções neonatais foram comparados entre os recém‐nascidos pré‐termo que morreram ou sobreviveram até ۲۴ horas. As variáveis associadas ao óbito até ۲۴ horas após o nascimento foram determinadas por regressão logística. Resultados Dos 627 recém‐nascidos incluídos no estudo, 179 (29%) morreram até ۱۶۸ horas de vida, dos quais 59 (33%) até ۲۴ horas e 97 (54%) até ۴۸ horas. As variáveis associadas ao óbito <24h foram: peso <1.000g (2,94; 1,32‐۶,۵۳), Apgar 5° minuto <7 (7,17; 3,46‐۱۴,۸۸), sexo masculino (2,99; 1,39‐۶,۴۷). A melhor estrutura hospitalar foi fator de proteção para o óbito neonatal precoce (Odds Ratio 0,34; Intervalo de Confiança 95% 0,17‐۰,۷۱). Conclusões A elevada mortalidade neonatal no primeiro dia de vida nas capitais do Nordeste brasileiro associa‐se a variáveis biológicas, como o peso e o sexo do recém‐nascido, assim como à baixa vitalidade ao nascer e à pior infraestrutura do hospital no qual o parto ocorreu. AbstractObjective To evaluate factors associated with neonatal death within 24 hours after birth in very low birth weight preterm newborns. Methods Prospective cohort of live births with gestational age of 230/7‐۳۱۶/۷ weeks, birth weight of 500‐۱۴۹۹g without malformations, in 19 public maternity hospitals in nine capitals in northeastern Brazil from July to December 2007. The 19 hospitals were assessed in relation to physical resources, equipment, human resources and aiming at quality in care initiatives. Hospital, maternal and neonatal characteristics, neonatal morbidity, neonatal procedures and interventions were compared between preterm newborns that died or survived up to 24 hours of life. The variables associated with death within 24 hours after birth were determined by logistic regression. Results Of the 627 newborns enrolled in the study, 179 (29%) died within 168 hours after birth, of which 59 (33%) up to 24 hours and 97 (54%) up to 48 hours after birth. The variables associated with death <24h were: weight <1000g (2.94; 1.32‐۶٫۵۳), ۵th minute Apgar <7 (7.17; 3.46‐۱۴٫۸۸), male gender (2.99; 1.39‐۶٫۴۷). A better hospital structure was a protective factor for early neonatal death (odds ratio: 0.34; 95% confidence interval: 0.17‐۰٫۷۱). Conclusions The high neonatal mortality on the first day of life in capital cities of Northeast Brazil is associated with biological variables such as weight and gender of the newborn, as well as low vitality at birth and a worse infrastructure of the hospital where the birth occurred.

Keywords: ‐chaveRecém‐nascido pré‐termo, Recém‐nascido de muito baixo peso, Mortalidade neonatal, Mortalidade neonatal precoce, Preterm newborn, Very low‐birth weight newborn, Neonatal mortality, Early neonatal mortality

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: کام Mortalidade از ۲۴ Horas د ویدا د recém-nascidos ها Pré-مقاوم در برابر حرارت د muito baixo پسو دا منطقه Badajoz به برزیل

نویسندگان: Eveline Campos Monteiro de Castro and Álvaro Jorge Madeiro Leite and Ruth Guinsburg

ژورنال: Revista Paulista de Pediatria

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
روش کوهورت آینده نگر تولد زنده با سن حاملگی ۲۳۰ / ۷-۳۱۶ / ۷ هفته، وزن هنگام تولد ۵۰۰-۱۴۹۹g بدون ناهنجاری، در ۱۹ زایشگاههای دولتی در نه پایتخت در شمال شرقی برزیل از ژوئیه تا دسامبر ۲۰۰۷ ۱۹ بیمارستان در ارزیابی شد ارتباط با منابع فیزیکی، تجهیزات، منابع انسانی و با هدف کیفیت در طرح های مراقبت از بیمارستان، ویژگی های مادران، نوزادان و عوارض در نوزادان، روش نوزادان و مداخلات بین نوزادان نارس که مرده و یا برای ۲۴ ساعت از زندگی جان سالم به در تا متغیرهای مرتبط با مرگ شد در عرض ۲۴ ساعت پس از تولد توسط رگرسیون لجستیک نمایش نتایج: از ۶۲۷ نوزاد وارد مطالعه شدند مشخص شد، ۱۷۹ (۲۹٪) در ۱۶۸ ساعت پس از تولد فوت، که ۵۹ (۳۳٪) تا ۲۴ ساعت و ۹۷ (۵۴٪) تا تا ۴۸ ساعت پس از تولد متغیرهای مرتبط با مرگ به u0026 lt؛ از ۲۴h بودند از: وزن به u0026 lt؛ ۱۰۰۰G (294؛ ۱۳۲-۶۵۳)، دقیقه ۵ آپگار به u0026 lt؛ ۷ (۷۱۷؛ ۳۴۶-۱۴۸۸)، جنس مذکر (۲۹۹؛ ۱۳۹-۶۴۷) ساختار بیمارستان بهتر یک عامل حفاظتی برای اوایل نوزادی مرگ (نسبت شانس بود: ۰۳۴؛ فاصله اطمینان ۹۵٪: ۰۱۷-۰۷۱) نتیجه گیری مرگ و میر نوزادان بالا در روز اول زندگی در شهرستانها سرمایه از شمال شرقی برزیل با متغیرهای بیولوژیکی مانند وزن و جنسیت از نوزاد، و همچنین نشاط در زمان تولد و نامطلوب همراه زیرساخت های بیمارستان که در آن تولد رخ داده است
کلمات کلیدی:   -chaveRecém-nascido ها Pré-مقاوم در برابر حرارت، Recém-nascido د muito baixo پزو، Mortalidade نوزادان، Mortalidade precoce نوزادان، نوزادان نارس، بسیار وزن کم هنگام تولد نوزاد، مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر زودرس در نوزادان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله