» مقالات انگلیسی » Monitorage électronique fœtal et son association avec la mortalité néonatale et infantile dans une base de données nationale : une analyse de sensibilité

Monitorage électronique fœtal et son association avec la mortalité néonatale et infantile dans une base de données nationale : une analyse de sensibilitéشناسه مقاله
10.1016/j.jgyn.2014.07.003
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Monitorage électronique fœtal et son association avec la mortalité néonatale et infantile dans une base de données nationale : une analyse de sensibilité

Authors: D. Philopoulos

Journal: Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction

Year: 2015

Abstract:

SummaryObjective Sensitivity analysis of the association between electronic fetal monitoring and neonatal and infant mortality previously reported from a United States database. Materials and methods Retrospective cohort study of 11,916,806 live births linked to neonatal and infant deaths during the years 1997–۲۰۰۲ from the United States Centers for Disease Control’s National Center of Health Statistics (NCHS) linked birth and infant death data. Restrictions were performed to exclude deliveries occurring outside of a hospital, precipitous labors, breech deliveries, eleven risk factors of pregnancy, multiple gestations, deliveries before 24 and after 44 weeks, implausible birthweights, repeat cesarean sections, and congenital anomalies. An additional analysis explored the effect of further restrictions to term births, birth weight ≥ ۲۵۰۰ g, absence of maternal fever (> 38 °C), and absence of labor induction or augmentation. For each year, adjusted relative risks (RR) were estimated with log binomial regression. A six-year pooled association was estimated by the generic inverse variance method using a random effects model. Results For the six-year period, there was a significant reduction in risk in the group with electronic fetal monitoring for early neonatal mortality (RR = 0.54, 95 % CI: 0.52–۰٫۵۷), late neonatal mortality (RR = 0.84, 95 % CI: 0.78–۰٫۹۰), post-neonatal mortality (RR = 0.86, 95 % CI: 0.83–۰٫۹۰), and infant mortality from all causes (RR = 0.75, 95 % CI: 0.73–۰٫۷۷), from perinatal causes (RR = 0.60, 95 % CI: 0.57–۰٫۶۳), and from hypoxia (RR = 0.67, 95 % CI: 0.54–۰٫۸۴). In the additional analysis, which only examined the outcome of infant mortality from all causes, there was also a significant reduction in risk (RR = 0.91, 95 % CI: 0.85–۰٫۹۷). Conclusion Using the {NCHS} linked birth and infant death data over a 6-year period, electronic fetal monitoring was associated with decreased neonatal and infant mortality as has been previously reported. These results were robust to two levels of restriction applied on potential confounding variables.

Keywords: ésMonitorage électronique fœtal, Mortalité néonatale, Mortalité infantile, Electronic fetal monitoring, Neonatal mortality, Infant mortality

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: Monitorage ELECTRONIQUE fœtal و همکاران ارتباط پسر AVEC لا mortalité néonatale و همکاران در dans کودکانه پایه UNE د données ملی: UNE تحلیل د sensibilité

نویسندگان: D. Philopoulos

ژورنال: Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction

سال: ۲۰۱۵

چکیده:
تجزیه و تحلیل SummaryObjective حساسیت ارتباط نظارت جنین الکترونیکی و مرگ و میر نوزادان و نوزاد قبلا از ایالات متحده پایگاه داده مواد و روش ها کوهورت گذشته نگر ۱۱،۹۱۶،۸۰۶ تولد زنده مربوط به مرگ و میر نوزادان و نوزاد در طول سال ۱۹۹۷-۲۰۰۲ از مراکز ایالات متحده برای گزارش مرکز کنترل بیماری ملی آمار بهداشت (NCHS) تولد ارتباط دارد و نوزاد محدودیت داده مرگ به حذف تحویل در خارج از بیمارستان، کارگر بی مهابا، تحویل بریچ، یازده عوامل خطر بارداری، حاملگی های متعدد، تحویل اتفاق می افتد قبل ۲۴ و بعد از ۴۴ هفته انجام شد ، وزن غیر قابل قبول، تکرار سزارین، و ناهنجاریهای مادرزادی تجزیه و تحلیل اضافی بررسی اثر محدودیت بیشتر به تولد مدت، وزن هنگام تولد ≥ ۲۵۰۰ گرم، عدم وجود تب مادر (u0026 gt؛ به ۳۸ درجه سانتی گراد) است، و عدم القاء زایمان و یا تقویت برای هر سال، خطر نسبی تعدیل (RR) با ورود به سیستم رگرسیون دو جمله ای ارتباط مخلوط شش ساله با استفاده از روش واریانس معکوس عمومی با استفاده از یک اثر تصادفی مدل نتایج برای دوره شش ساله تخمین زده می شد برآورد شد بود، کاهش قابل توجهی در معرض خطر در آن وجود دارد این گروه با نظارت الکترونیکی جنین برای مرگ و میر نوزادان زودرس (RR = 054، ۹۵٪ CI: 052-057)، مرگ و میر نوزادان در اواخر (RR = 084، ۹۵٪ CI: 078-090)، پس از نوزادی مرگ و میر (RR = 086، ۹۵٪ CI: 083-090)، و مرگ و میر نوزادان از همه علل (RR = 075، ۹۵٪ CI: 073-077)، از علل پری ناتال (RR = 060، ۹۵٪ CI: 057-063)، و از هیپوکسی ( RR = 067، ۹۵٪ CI: 054-084) در تجزیه و تحلیل های اضافی، که تنها نتیجه مرگ و میر نوزادان از همه علل بررسی قرار گرفت، همچنین کاهش قابل توجهی در خطر وجود دارد (RR = 091، ۹۵٪ CI: 085-097)نتیجه گیری با استفاده از {} ​​NCHS تولد ارتباط دارد و داده های مرگ و میر نوزادان در طی یک دوره ۶ ساله، نظارت الکترونیکی جنین با کاهش مرگ و میر نوزادان و نوزاد همراه بود به عنوان قبلا گزارش شده است این نتایج قوی به دو سطح محدودیت اعمال شده بر روی متغیرهای مخدوش کننده
کلمات کلیدی:   ésMonitorage ELECTRONIQUE fœtal، Mortalité néonatale، Mortalité کودکانه، نظارت الکترونیکی جنین، مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر کودکان

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله