» مقالات انگلیسی » Milk from different species: Relationship between protein fractions and inflammatory response in infants affected by generalized epilepsy

Milk from different species: Relationship between protein fractions and inflammatory response in infants affected by generalized epilepsyشناسه مقاله
10.3168/jds.2015-10704
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Milk from different species: Relationship between protein fractions and inflammatory response in infants affected by generalized epilepsy

Authors: M. Albenzio and A. Santillo and M.G. Ciliberti and L. Figliola and M. Caroprese and R. Marino and A.N. Polito

Journal: Journal of Dairy Science

Year: 2016

Abstract:

Abstract The present study was undertaken to evaluate the effect of protein fractions from bovine, caprine, and ovine milk on production of cytokines and reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) by cultured peripheral blood mononuclear cells (PMBC) from infants with generalized epilepsy. Bovine, caprine, and ovine bulk milks were pasteurized and analyzed for chemical composition. Then, {PBMC} were isolated from 10 patients with generalized epilepsy (5 males; mean age 33.6 ± ۵٫۴ mo). Production of tumor necrosis factor-α (TNF-α), IL-10, IL-6, and IL-1β was studied in cultured {PBMC} (from infants with epilepsy and controls) stimulated by bovine, caprine, and ovine milk and casein and whey protein fractions, and levels of {ROS} and {RNS} were measured in the culture supernatant. The ability of {PBMC} to secrete cytokines in response to milk and protein fraction stimulation may predict the secretion of soluble factor TNF-α in the bloodstream of challenged patients. Bovine, caprine, and ovine bulk milks induced low-level production of IL-10 by cultured {PBMC} in at least 50% of cases; the same behavior was observed in both casein and whey protein fractions for all species studied. Bovine and ovine milk and their casein fractions induced production of lower levels of IL-1β in 80% of patients, whereas caprine milk and its casein fraction induced the highest levels in 80% of patients. The amount of IL-6 detected after stimulation of {PBMC} by milk and its fractions for all species was lower than that of other proinflammatory cytokines. In the bovine, total free radicals were higher in bulk milk and lower in the casein fraction, whereas the whey protein fraction showed an intermediate level; in caprine, ROS/RNS levels were not different among milk fractions, whereas ovine had higher levels for bulk milk and casein than the whey protein fraction. Lower levels of ROS/RNS detected in {PBMC} cultured with caprine milk fraction could be responsible for the lower levels of TNF-α cytokine in the corresponding fraction. Cytokines might be useful biomarkers to discriminate the effects of foods on the inflammatory response; dietary strategies could help in alleviating the negative effects of epilepsy in infants.

Keywords: milk source, cytokine, infant, peripheral blood mononuclear cells, reactive oxygen species

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: شیر از گونه های مختلف: رابطه فراکسیون پروتئین و پاسخ التهابی در نوزادان مبتلا به صرع

نویسندگان: M. Albenzio and A. Santillo and M.G. Ciliberti and L. Figliola and M. Caroprese and R. Marino and A.N. Polito

ژورنال: Journal of Dairy Science

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر فراکسیون پروتئین از گاو، بز و شیر گوسفند در تولید سیتوکین ها و گونه های اکسیژن فعال (ROS) و گونه های نیتروژن واکنش (RNS) توسط سلول های کشت محیطی تک هسته ای خون (PMBC) از نوزادان انجام شد با صرع گاو، بز، و شیر فله پشم پاستوریزه و ترکیب شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل پس از آن بود، {PBMC} از ۱۰ بیمار مبتلا به صرع ژنرالیزه جدا شد (۵ مرد، سن متوسط ​​۳۳۶ ± ۵۴ ماه) تولید فاکتور نکروز دهنده تومور-α ( TNF-α)، IL-10، IL-6 و IL-1β در کشت {PBMC} (از نوزادان مبتلا به صرع و کنترل) تحریک شده توسط گاو، بز و شیر گوسفند و کازئین و کسری پروتئین آب پنیر، و سطح مورد بررسی قرار گرفت از {ROS} و {RNS} در فرهنگ اندازه گیری شد رویی توانایی {PBMC} به ترشح سیتوکین در پاسخ به شیر و تحریک بخش پروتئین ممکن است ترشح محلول عامل TNF-α در جریان خون از بیماران به چالش کشیده گاو، بز پیش بینی ، و شیر فله پشم ناشی از تولید سطح پایین IL-10 توسط کشت {PBMC} در حداقل ۵۰٪ موارد؛ همان رفتار در هر دو کازئین و پروتئین وی کسر پروتئین برای همه گونه مورد مطالعه گاو و شیر گوسفند و کسری کازئین خود تولید ناشی از سطوح پایین تر از IL-1β در ۸۰٪ از بیماران مشاهده شد، در حالی که شیر بز و کسر کازئین خود را به بالاترین سطح ناشی از در ۸۰٪ از بیماران مقدار IL-6 بعد از تحریک {PBMC} توسط شیر و کسری آن را برای همه گونه شناسایی کمتر از دیگر سیتوکین های پیش التهابی در گاو است، در کل رادیکال های آزاد در در شیر فله بالا و پایین بخش کازئین، در حالی که بخش پروتئین آب پنیر نشان داد در سطح متوسط. در بز، سطح ROS / RNS بودند در میان فراکسیون شیر های مختلف نیست، در حالی گوسفند سطوح بالاتر برای شیر فله و کازئین از کسر پروتئین آب پنیر به حالسطوح پایین تر از ROS / RNS شناسایی شده در {} PBMC با کسر شیر بز کشت می تواند مسئول سطوح پایین تر از سیتوکین TNF-α در سایتوکاین کسری ممکن است نشانگرهای زیستی مفید برای تبعیض قائل اثرات غذاها بر پاسخ التهابی؛ استراتژی رژیم غذایی می تواند در کاهش اثرات منفی صرع در نوزادان کمک کند
کلمات کلیدی:   منبع شیر، سیتوکین، نوزاد، سلولهای تک هسته ای خون محیطی، گونه های اکسیژن فعال

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله