» مقالات انگلیسی » Methodological issues in assessing plasma 25-hydroxyvitamin D concentration in newborn infants

Methodological issues in assessing plasma 25-hydroxyvitamin D concentration in newborn infantsشناسه مقاله
10.1016/j.bone.2014.01.012
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Methodological issues in assessing plasma 25-hydroxyvitamin D concentration in newborn infants

Authors: Sina Gallo and Kathryn Comeau and Sherry Agellon and Catherine Vanstone and Atul Sharma and Glenville Jones and Mary L’Abbé and Ali Khamessan and Hope Weiler and Celia Rodd

Journal: Bone

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground Although no gold standard exists, liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) is a precise and accurate method for the analysis of plasma 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D). Immunoassays are more readily available and require small volume sampling, ideal for infant testing. The objective was to compare two commercially available immunoassays for measuring circulating 25(OH)D concentration in infant plasma against LC–MS/MS. Methods Capillary blood samples from 103 infants were analyzed for plasma 25(OH)D using an enzyme immunoassay (EIA, Octeia, {IDS} Ltd.) and radioimmunoassay (RIA, DiaSorin). Plasma 25(OH)D3, C-3 epimer of 25(OH)D3 (3-epi-25(OH)D3) and 24,25-dihydroxyvitamin D (24,25(OH)2D3) were measured on the same samples using LC–MS/MS. To establish whether plasma 24,25(OH)2D3 or 3-epi-25(OH)D3 interferes with these immunoassay results, the zero 25(OH)D calibrator from each assay kit was spiked with increasing amounts of 24,25(OH)2D3 or 3-epi-25(OH)D3. Results Classifying infants below the common vitamin D status targets of 50 nmol/L and 75 nmol/L respectively, 58% and 99% fell below using the RIA, 19% and 56% with the {EIA} and 31% and 76% with LC–MS/MS. Compared to LC–MS/MS, both immunoassays showed poor Bland–Altman limits of agreement for 25(OH)D concentrations (RIA: limits of agreement − ۲۷ to + 13%; EIA: − ۱۲ to + 41%), and mountain plots (folded cumulative distribution) depicted significant skew and bias. Spiked 24,25(OH)2D3 concentrations, but not 3-epi-25(OH)D3, appeared as > 100% of known values on the {EIA} but not on the {RIA} thus, suggesting that the {EIA} may cross-react with 24,25(OH)2D3 to a greater extent than 3-epi-25(OH)D3. Conclusion Two common immunoassays resulted in very different classifications of vitamin D status possibly related to the interference of other vitamin D metabolites. Based on these data, LC–MS/MS assessment of vitamin D status is recommended in young infants (4–۶ weeks of age).

Keywords: 25-Hydroxyvitamin D, Enzyme immunoassay, Radioimmunoassay, Liquid chromatography tandem mass spectrometry, Infants, Gold standard

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مسائل روش شناختی در ارزیابی پلاسما ۲۵-هیدروکسی غلظت D در نوزادان تازه متولد

نویسندگان: Sina Gallo and Kathryn Comeau and Sherry Agellon and Catherine Vanstone and Atul Sharma and Glenville Jones and Mary L’Abbé and Ali Khamessan and Hope Weiler and Celia Rodd

ژورنال: Bone

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه اگرچه هیچ استاندارد طلا وجود دارد، طیف سنجی جرمی مایع پشت سر هم کروماتوگرافی (LC-MS / MS) یک روش دقیق و صحیح برای تجزیه و تحلیل پلاسما ۲۵ هیدروکسی ویتامین D (25 (OH) D) ایمونواسی بیشتر به راحتی در دسترس و نیاز به حجم کوچک است نمونه برداری، ایده آل برای نوزادان تست هدف برای مقایسه دو ایمونواسی تجاری در دسترس برای اندازه گیری گردش ۲۵ (OH) غلظت D در پلاسمای نوزاد در برابر نمونه خون LC-MS / MS روش مویرگی بود از ۱۰۳ نوزاد پلاسما ۲۵ (OH) D با استفاده از تجزیه و تحلیل شد از روش ایمونواسی آنزیمی (EIA، Octeia، {IDS} با مسئولیت محدود) و رادیوایمونواسی (RIA، DiaSorin) پلاسما ۲۵ (OH) D3، C-3 epimer از ۲۵ (OH) D3 (3-EPI-25 (OH) D3) و ۲۴ ، ۲۵-ویتامین D (24،۲۵ (OH) 2D3) در همان نمونه ها با استفاده از LC-MS / MS ایجاد آیا پلاسما ۲۴،۲۵ (OH) 2D3 یا ۳ EPI-25 (OH) D3 تداخل با این اندازه گیری شد نتایج روش ایمونواسی، صفر ۲۵ (OH) D کالیبراتور از هر کیت سنجش با افزایش مقدار ۲۴،۲۵ (OH) 2D3 یا ۳ EPI-25 (OH) D3 نتایج طبقه بندی نوزادان زیر مشترک ویتامین اهداف وضعیت D 50 مشخصی بود nmol / لیتر و ۷۵ nmol / l بود، ۵۸٪ و ۹۹٪ زیر با استفاده از RIA، ۱۹٪ و ۵۶٪ با {EIA} و ۳۱٪ و ۷۶٪ با LC-MS / MS در مقایسه با LC-MS / MS کاهش یافت ، هر دو ایمونواسی محدودیت فقیر و آلتمن از شرایط برای ۲۵ (OH) D غلظت (RIA نشان داد: حدود توافق – ۲۷ به ۱۳ درصد؛ EIA: – 12 تا + ۴۱٪)، و توطئه کوه (توزیع تجمعی خورده) به تصویر کشیده چوله قابل توجه و تعصب با کف میخ دار ۲۴،۲۵ غلظت (OH) 2D3، اما نه ۳-EPI-25 (OH) D3، به عنوان به u0026 gt ظاهر شد. ۱۰۰٪ از ارزش شناخته شده در {} EIA اما نه در {} RIA بنابراین، نشان می دهد که {EIA} ممکن است واکنش متقاطع با ۲۴،۲۵ (OH) 2D3 به میزان بیشتر از ۳-EPI-25 (OH) D3 نتیجه گیری دو ایمونواسی مشترک در طبقه بندی بسیار متفاوت از وضعیت ویتامین D احتمالا مربوط به دخالت سایر متابولیت های ویتامین Dبر اساس این داده ها، ارزیابی LC-MS / MS از وضعیت ویتامین D در نوزادان توصیه می شود (۴-۶ هفتگی)
کلمات کلیدی:   D، آنزیم ایمونواسی، رادیوایمونواسی، مایع طیف سنجی جرمی پشت سر هم کروماتوگرافی، نوزادان، استاندارد طلا ۲۵-هیدروکسی

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله