» مقالات انگلیسی » Mercury (Hg) exposure and its effects on Saudi breastfed infant’s neurodevelopment

Mercury (Hg) exposure and its effects on Saudi breastfed infant’s neurodevelopmentشناسه مقاله
10.1016/j.ijheh.2015.10.002
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Mercury (Hg) exposure and its effects on Saudi breastfed infant’s neurodevelopment

Authors: Iman Al-Saleh and Michael Nester and Mai Abduljabbar and Reem Al-Rouqi and Chafica Eltabache and Tahreer Al-Rajudi and Rola Elkhatib

Journal: International Journal of Hygiene and Environmental Health

Year: 2016

Abstract:

Abstract This cross-sectional study analyzed mercury (Hg) levels in healthy Saudi mothers and their infants (age 3–۱۲ months) and examined the influence of Hg on the infants’ neurodevelopment using screening tools, such as the Denver Developmental Screening Test {II} (DDST-II) and Parents’ Evaluation of Developmental Status (PEDS). A total of 944 mothers and their 944 infants were recruited from 57 Primary Health Care Centers (PHCCs) in Riyadh. The total Hg (THg) levels were measured in the mothers’ and infants’ urine (UTHg-M and UTHg-I) and hair (HTHg-M and HTHg-I) samples and in the breast milk and mothers’ blood. Methylmercury (MeHg) levels were determined in hair samples from the mothers (MeHg-M) and infants (MeHg-I). Only 40.1% of the infants were breast-fed when enrolled, and 59.9% had stopped breastfeeding. Only 1.8% of the mothers and 0.3% of the infants had MeHg levels above the Environmental Proection Agency (EPA) reference dose (1 μg/g), with low medians of 0.132 and 0.091 μg/g dw, respectively, but the MeHg levels were significantly associated with infant DDST-II performance. The levels of corrected UTHg-M for creatinine (Cr), HTHg-M, HTHg-I, and HMeHg-M, however, displayed an association with infant {PEDS} performance. The medians and percentage of the tested population that exceeded the recommended limits for Hg in urine and hair set by the World Health Organization (5 μg/g Cr) and {EPA} (1 μg/g) were 0.695 μg/g Cr and 3% UTHg, 0.118 μg/g dw and 4.1% HTHg-M, 0.101 μg/g dw and 2.8% HTHg-I, and 0.132 μg/g dw and 1.8% HMeHg-M. Our study provides evidence of an association between some Hg measures and delays in infant neurodevelopment, despite their low levels and regardless of the infant’s breastfeeding status. The results are of potential concern, because delayed psychomotor or mental performance in infants could be an indicator of later neurocognitive development in children, which may persist into adulthood, as shown in other studies. The absence of local standardization of the DDST-II and {PEDS} screening tools might raise some questions, although the DDST-II has been used in local institutions for a number of years. The development of effective standardized developmental screening tools is necessary to ensure that all children at risk of neurodevelopmental problems early in life are identified so that they can receive appropriate and timely intervention.

Keywords: Mercury, Mothers, Infants, Neurodevelopment, Breastfeeding

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: جیوه (Hg) قرار گرفتن در معرض و اثرات آن بر تکامل عصبی عربستان نوزاد شیرخوار را

نویسندگان: Iman Al-Saleh and Michael Nester and Mai Abduljabbar and Reem Al-Rouqi and Chafica Eltabache and Tahreer Al-Rajudi and Rola Elkhatib

ژورنال: International Journal of Hygiene and Environmental Health

سال: ۲۰۱۶

چکیده:
چکیده: در این مطالعه مقطعی تجزیه و تحلیل جیوه (Hg) سطح در مادران عربستان سالم و نوزادان آنها (سن ۳-۱۲ ماه) و تاثیر جیوه بر رشد عصبی با استفاده از ابزار غربالگری نوزادان را مورد بررسی قرار، مانند تست غربالگری تکاملی دنور {II } (DDST-II) و ارزیابی والدین از وضعیت رشد (PEDS) در مجموع ۹۴۴ مادر و ۹۴۴ نوزاد خود را از ۵۷ اولیه به مراکز بهداشتی (PHCCs) در ریاض مجموع سطح جیوه (THG) در مادران اندازه گیری شد انتخاب شدند و نوزادان ادرار (UTHg-M و UTHg-I) و مو (HTHg-M و HTHg-I) نمونه ها و در شیر مادر و سطوح (MEHG) متیل خون مادران در مو از مادران مشخص شد (متیل جیوه -M) و شیرخواران (متیل جیوه-I) فقط ۴۰۱ درصد نوزادان شیر مادر تغذیه شده بودند که ثبت نام کردند و ۵۹۹٪ تغذیه با شیر مادر تنها ۱۸ درصد از مادران و ۰۳ درصد نوزادان را متوقف کرده بود سطح متیل جیوه بالا آژانس Proection محیط زیست بود ( EPA) دوز مرجع (۱ میکروگرم / گرم)، با میانه پایین ۰۱۳۲ و ۰۰۹۱ میکروگرم / G DW، به ترتیب، اما سطح متیل جیوه به طور قابل توجهی با عملکرد نوزاد DDST-II همراه بود سطوح اصلاح UTHg-M برای کراتینین (CR) ، HTHg-M، HTHg-I، و HMeHg-M، با این حال، نمایش داده ارتباط با نوزاد {PEDS} عملکرد مادها و درصد جمعیت مورد آزمایش قرار که حدود توصیه شده برای جیوه در ادرار و مو تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی بیش از (۵ میکروگرم / گرم Cr) و {EPA} (1 میکروگرم / گرم) بود ۰۶۹۵ میکروگرم / گرم Cr و ۳٪ UTHg، ۰۱۱۸ میکروگرم / G DW و ۴۱٪ HTHg-M، ۰۱۰۱ میکروگرم / G DW و ۲۸٪ HTHg- من و ۰۱۳۲ میکروگرم / G DW و ۱۸ درصد HMeHg-M تحقیق ما شواهد از ارتباط بین برخی از اقدامات جیوه و تاخیر در تکامل عصبی نوزاد فراهم می کند، با وجود سطح پایین و بدون توجه به وضعیت تغذیه با شیر مادر نوزادنتایج حاصل از نگرانی بالقوه هستند، چرا که با تاخیر روانی و یا عملکرد ذهنی در نوزادان می تواند یک شاخص توسعه عصبی بعد از آن در کودکان، که ممکن است به بزرگسالی باقی بماند، همانطور که در مطالعات دیگر نشان داده عدم وجود استاندارد های محلی از DDST-II و {PEDS } ابزارهای غربالگری ممکن است برخی از سوالات بالا می برد، اگر چه DDST-II شده است در نهادهای محلی برای چندین سال توسعه ابزارهای موثر غربالگری تکاملی استاندارد برای اطمینان حاصل شود که تمام کودکان در معرض خطر مشکلات عصبی در اوایل زندگی مشخص می شوند بنابراین لازم است مورد استفاده قرار گیرد که آنها می توانند مداخله مناسب و به موقع دریافت
کلمات کلیدی:   عطارد، مادران، نوزادان، عصبی، تغذیه با شیر مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله