» مقالات انگلیسی » Measuring the dynamic longitudinal cortex development in infants by reconstruction of temporally consistent cortical surfaces

Measuring the dynamic longitudinal cortex development in infants by reconstruction of temporally consistent cortical surfacesشناسه مقاله
10.1016/j.neuroimage.2013.12.038
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Measuring the dynamic longitudinal cortex development in infants by reconstruction of temporally consistent cortical surfaces

Authors: Gang Li and Jingxin Nie and Li Wang and Feng Shi and John H. Gilmore and Weili Lin and Dinggang Shen

Journal: NeuroImage

Year: 2014

Abstract:

Abstract Quantitative measurement of the dynamic longitudinal cortex development during early postnatal stages is of great importance to understand the early cortical structural and functional development. Conventional methods usually reconstruct the cortical surfaces of longitudinal images from the same subject independently, which often generate longitudinally-inconsistent cortical surfaces and thus lead to inaccurate measurement of cortical changes, especially for vertex-wise mapping of cortical development. This paper aims to address this problem by presenting a method to reconstruct temporally-consistent cortical surfaces from longitudinal infant brain {MR} images, for accurate and consistent measurement of the dynamic cortex development in infants. Specifically, the longitudinal development of the inner cortical surface is first modeled by a deformable growth sheet with elasto-plasticity property to establish longitudinally smooth correspondences of the inner cortical surfaces. Then, the modeled longitudinal inner cortical surfaces are jointly deformed to locate both inner and outer cortical surfaces with a spatial–temporal deformable surface method. The method has been applied to 13 healthy infants, each with 6 serial {MR} scans acquired at 2 weeks, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months and 18 months of age. Experimental results showed that our method with the incorporated longitudinal constraints can reconstruct the longitudinally-dynamic cortical surfaces from serial infant {MR} images more consistently and accurately than the previously published methods. By using our method, for the first time, we can characterize the vertex-wise longitudinal cortical thickness development trajectory at multiple time points in the first 18 months of life. Specifically, we found the highly age-related and regionally-heterogeneous developmental trajectories of the cortical thickness during this period, with the cortical thickness increased most from 3 to 6 months (16.2%) and least from 9 to 12 months (less than 0.1%). Specifically, the central sulcus only underwent significant increase of cortical thickness from 6 to 9 months and the occipital cortex underwent significant increase from 0 to 9 months, while the frontal, temporal and parietal cortices grew continuously in this first 18 months of life. The adult-like spatial patterns of cortical thickness were generally present at 18 months of age. These results provided detailed insights into the dynamic trajectory of the cortical thickness development in infants.

Keywords: Infant, Longitudinal development, Cortical surface reconstruction, Cortical thickness, Cortical folding

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: اندازه گیری توسعه قشر طولی پویا در نوزادان بازسازی سطوح قشری موقت سازگار

نویسندگان: Gang Li and Jingxin Nie and Li Wang and Feng Shi and John H. Gilmore and Weili Lin and Dinggang Shen

ژورنال: NeuroImage

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده اندازه گیری کمی از توسعه قشر طولی پویا در طول مراحل اولیه پس از تولد است از اهمیت زیادی به درک روش های اولیه قشر ساختاری و عملکردی توسعه مرسوم معمولا بازسازی سطوح قشری از تصاویر طولی از همان موضوع به طور مستقل، که اغلب سطوح قشری طولی-متناقض تولید و در نتیجه به اندازه گیری نادرست از تغییرات قشر منجر شود، به ویژه برای نقشه برداری راس عاقلانه توسعه قشر این مقاله با هدف رسیدگی به این مشکل با ارائه یک روش برای بازسازی سطوح قشری زمانمند سازگار از مغز نوزاد طولی {محمدرضا} تصاویر، برای دقیق و مداوم اندازه گیری توسعه قشر پویا در نوزادان به طور خاص، توسعه طولی از سطح قشر درونی برای اولین بار توسط یک ورق رشد دگردیس با اموال الاستو-پذیری مدل به ایجاد مکاتبات طولی صاف از سطوح قشر درونی سپس، مدل طولی سطوح قشر درونی هستند به طور مشترک تغییر شکل برای قرار هر دو سطح قشر درونی و بیرونی با یک روش سطح دگردیس فضایی تمپورال روش شده است به ۱۳ نوزاد سالم استفاده شود، هر کدام با ۶ سریال {محمدرضا} اسکن در ۲ هفته، ۳ ماه، ۶ ماه، ۹ ماه به دست آورد، ۱۲ ماه و ۱۸ ماه از نتایج تجربی سن نشان داد که روش ما با محدودیت طولی گنجانیده می توانید سطوح قشری طولی پویا از نوزاد سریال {محمدرضا} تصاویر بیشتر به طور مداوم و با دقت نسبت به روش قبلا منتشر شده با استفاده از روش ما، برای اولین بازسازی زمان، ما می توانید طولی مسیر توسعه ضخامت قشر مغز راس عاقلانه در زمان های متعدد در ۱۸ ماه اول زندگی مشخصبه طور خاص، ما مسیر توسعه بسیار وابسته به سن و منطقه ای ناهمگن از ضخامت قشر مغز در طول این مدت پیدا شده است، با ضخامت قشر مغز بیشتر از ۳ تا ۶ ماه (۱۶۲٪) و حداقل از ۹ تا ۱۲ ماه (کمتر از ۰۱ درصد افزایش یافته است ) به طور خاص، شیار مرکزی تنها افزایش قابل توجهی از ضخامت قشر مغز از ۶ تا ۹ ماه قرار گرفتند و قشر پس سری تحت افزایش قابل توجهی از ۰ تا ۹ ماه، در حالی که قشر پیشانی، زمانی و جداری به طور مداوم در این ۱۸ ماه اول زندگی بزرگسالان رشد مانند الگوهای فضایی ضخامت قشر مغز به طور کلی در سن ۱۸ ماه این نتایج بینش دقیق به مسیر پویا از توسعه ضخامت قشر مغز در نوزادان ارائه حاضر بودند
کلمات کلیدی:   نوزاد، توسعه طولی، بازسازی سطح قشر، ضخامت قشر مغز، تاشو قشر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله