» مقالات انگلیسی » Maternally administered interventions for preterm infants in the NICU: Effects on maternal psychological distress and mother–infant relationship

Maternally administered interventions for preterm infants in the NICU: Effects on maternal psychological distress and mother–infant relationshipشناسه مقاله
10.1016/j.infbeh.2014.08.005
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Maternally administered interventions for preterm infants in the NICU: Effects on maternal psychological distress and mother–infant relationship

Authors: Diane Holditch-Davis and Rosemary C. White-Traut and Janet A. Levy and T. Michael O’Shea and Victoria Geraldo and Richard J. David

Journal: Infant Behavior and Development

Year: 2014

Abstract:

Abstract Although studies have examined the effects of interventions focused on preterm infants, few studies have examined the effects on maternal distress (anxiety, depressive symptoms, post-traumatic stress symptoms, parenting stress) or parenting. This study examined the effects of the auditory–tactile–visual–vestibular (ATVV) intervention and kangaroo care (KC) on maternal distress and the mother–infant relationship compared to an attention control group. 240 mothers from four hospitals were randomly assigned to the three groups. Maternal characteristics in the three groups were similar: 64.1% of {ATVV} mothers, 64.2% of {KC} mothers, and 76.5% of control mothers were African American; maternal age averaged 26.3 years for {ATVV} mothers, 28.1 for {KC} mothers, and 26.6 for control mothers; and years of education averaged 13.6 for {ATVV} and {KC} mothers, and 13.1 for control mothers. Mothers only differed on parity: 68.4% of {ATVV} and 54.7% of {KC} mothers were first-time mothers as compared to 43.6% of control mothers. Their infants had a similar mean gestational ages (27.0 weeks for ATVV, 27.2 for KC, and 27.4 for control) and mean birthweights (993 g for ATVV, 1022 for KC, and 1023 for control). Mothers completed questionnaires during hospitalization, and at 2, 6 and 12 months corrected age on demographic characteristics, depressive symptoms, state anxiety, post-traumatic stress symptoms, parenting stress, worry about child health, and child vulnerability (only at 12 months). At 2 and 6 months, 45-min videotapes of mother–infant interactions were made, and the {HOME} Inventory was scored. Behaviors coded from the videotapes and a {HOME} subscale were combined into five interactive dimensions: maternal positive involvement and developmental stimulation and child social behaviors, developmental maturity, and irritability. Intervention effects were examined using general linear mixed models controlling for parity and recruitment site. The groups did not differ on any maternal distress variable. Kangaroo care mothers showed a more rapid decline in worry than the other mothers. The only interactive dimensions that differed between the groups were child social behaviors and developmental maturity, which were both higher for kangaroo care infants. Change over time in several individual infant behaviors was affected by the interventions. When mothers reported on the interventions they performed, regardless of group assignment, massage (any form including ATVV) was associated with a more rapid decline in depressive symptoms and higher {HOME} scores. Performing either intervention was associated with lower parenting stress. These findings suggest that as short-term interventions, {KC} and {ATVV} have important effects on mothers and their preterm infants, especially in the first half of the first year.

Keywords: Preterm infants, Auditory–tactile–visual–vestibular intervention, Kangaroo care, Infant massage, Mother–infant interactions, Maternal psychological distress

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: مادری مداخلات برای نوزادان نارس تجویز در NICU: اثر بر پریشانی روانی مادر و رابطه مادر و نوزادش

نویسندگان: Diane Holditch-Davis and Rosemary C. White-Traut and Janet A. Levy and T. Michael O’Shea and Victoria Geraldo and Richard J. David

ژورنال: Infant Behavior and Development

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
چکیده اگرچه مطالعات اثرات مداخلات متمرکز بر نوزادان نارس را بررسی کرده اند، مطالعات کمی اثرات آن بر پریشانی مادر (اضطراب، علائم افسردگی، علائم استرس پس از سانحه، پدر و مادر استرس) و یا پدر و مادر را بررسی کرده اند در این مطالعه اثرات شنوایی-لمسی را مورد بررسی قرار و بصری-دهلیزی (ATVV) مداخله و کانگورو مراقبت (KC) در پریشانی مادر و رابطه مادر و نوزاد در مقایسه با گروه کنترل توجه ۲۴۰ مادران از چهار بیمارستان به طور تصادفی به سه گروه ویژگی های مادران در سه گروه مشابه بود انتخاب شدند: ۶۴۱٪ از {} ​​ATVV مادران، ۶۴۲٪ از {} ​​KC مادران، و ۷۶۵٪ از مادران کنترل آفریقایی آمریکایی. سن مادر به طور متوسط ​​۲۶۳ سال برای {ATVV} مادران، ۲۸۱ برای {KC} مادران، و ۲۶۶ برای مادران کنترل؛ ۶۸۴٪ از {ATVV} و ۵۴۷٪ از {KC} مادران مادران برای اولین بار نسبت به ۴۳۶: شد و سال آموزش به طور متوسط ​​۱۳۶ برای {ATVV} و {KC} مادران، و ۱۳۱ برای مادران کنترل مادران تنها در برابری متفاوت درصد مادران کنترل نوزادان آنها مشابه سن حاملگی متوسط ​​(۲۷۰ هفته برای ATVV، ۲۷۲ برای KC و ۲۷۴ برای کنترل) و میانگین وزن (۹۹۳ گرم برای ATVV، ۱۰۲۲ برای KC و ۱۰۲۳ برای کنترل) مادران پرسشنامه در طول زمان بستری بود و در ۲، ۶ و ۱۲ ماه سن اصلاح در مشخصات دموگرافیک، علائم افسردگی، اضطراب حالت، علائم استرس پس از سانحه، پدر و مادر استرس، نگرانی در مورد سلامت فرزند، و آسیب پذیری کودک (فقط با ۱۲ ماه) در ۲ تا ۶ ماه، فیلم ۴۵ دقیقه ای از فعل و انفعالات مادر و نوزاد، ساخته شد و {HOME} پرسشنامه به ثمر رسید رفتارهای از فیلم کدگذاری و یک {HOME} خرده مقیاس به پنج بعد تعاملی همراه شد: دخالت مثبت مادر و تحریک رشد و رفتارهای اجتماعی کودک، رشد و نمو بلوغ و تحریک پذیریاثر مداخله با استفاده از مدل مخلوط خطی عمومی کنترل توازن و سایت استخدام گروهها در هر پریشانی مادر متغیر مادران مراقبت کانگورو نشان داد کاهش سریع تر در نگرانی از دیگر مادران تنها ابعاد تعاملی است که بین گروه تفاوت کودک بود متفاوت است مورد بررسی قرار گرفت رفتارهای اجتماعی و بلوغ رشد و نمو، که برای نوزادان مراقبت کانگورو هر دو بالاتر بود در طول زمان تغییر در چندین رفتار نوزاد فردی به مداخلات تحت تاثیر قرار گرفت که مادران در مداخلات آنها انجام، بدون در نظر گرفتن تخصیص گروه، ماساژ (هر شکل از جمله ATVV) همراه بود با کاهش سریع تر در نشانه های افسردگی و بالاتر {HOME} نمرات انجام هر دو مداخله با استرس والدگری پایین تر در ارتباط این یافته ها نشان می دهد که به عنوان مداخلات کوتاه مدت، {KC} و {ATVV} نقش مهمی در مادران و نوزادان نارس خود، به خصوص در نیمه اول سال اول
کلمات کلیدی:   نوزادان نارس، شنوایی، لامسه و بصری-دهلیزی مداخله، مراقبت کانگورو، ماساژ نوزاد، تعامل مادر و نوزاد، پریشانی روانی مادر

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله