» مقالات انگلیسی » Maternal–fetal–infant dynamics of the C3-epimer of 25-hydroxyvitamin D

Maternal–fetal–infant dynamics of the C3-epimer of 25-hydroxyvitamin Dشناسه مقاله
10.1016/j.clinbiochem.2014.01.015
دریافت مقاله

انگلیسی

Title: Maternal–fetal–infant dynamics of the C3-epimer of 25-hydroxyvitamin D

Authors: Dana Bailey and Nandita Perumal and Mehrdad Yazdanpanah and Abdullah Al Mahmud and Abdullah H. Baqui and Khosrow Adeli and Daniel E. Roth

Journal: Clinical Biochemistry

Year: 2014

Abstract:

AbstractBackground Poor vitamin D status (i.e. low serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D)) has been associated with adverse clinical outcomes during pregnancy and childhood. However, the interpretation of serum 25(OH)D levels may be complicated by the presence of the C3-epimer of 25(OH)D. We aimed to quantify C3-epi-25(OH)D3 in pregnant women and fetuses, to explore the relationship of the C3-epimer between maternal and cord samples, and to establish whether infant C3-epimer abundance is explained by prenatal formation. Methods In a sub-study of a randomized trial of prenatal vitamin D3, 25(OH)D3 and C3-epi-25(OH)D3 were quantified by LC–MS/MS in 71 sets of mother–fetus–infant serum samples, including maternal delivery specimens, cord blood, and infant specimens acquired at 3–۲۸ weeks of age. Results Without supplementation, median concentrations of C3-epi-25(OH)D3 were higher in infants (6.80 nmol/L) than mothers (0.45 nmol/L) and cord blood (0 nmol/L). However, there was substantial variation such that C3-epi-25(OH)D3 accounted for up to 11% (maternal), 14% (cord), and 25% (infant) of the total 25(OH)D3. Supplemental vitamin {D3} significantly increased maternal–fetal C3-epi-25(OH)D3, and was a preferential source of C3-epi-25(OH)D3 compared to basal vitamin D, possibly due to C3-epi-cholecalciferol in the supplement. Multivariate regression did not suggest transplacental transfer of C3-epi-25(OH)D3, but rather indicated its generation within the fetal–placental unit from maternally-derived 25(OH)D3. Neither maternal nor fetal C3-epi-25(OH)D3 is accounted for the relatively high concentrations of infant C3-epi-25(OH)D3, suggesting rapid postnatal generation. Conclusions C3-epi-25(OH)D3 is present in some pregnant women and fetuses, but does not appear to be efficiently transferred transplacentally. High C3-epimer concentrations in infancy are probably due to postnatal formation rather than fetal stores.

Keywords: C3-epi-25-hydroxyvitamin D, 25-Hydroxyvitamin D, Maternal, Cord, LC–MS/MS

ترجمه فارسی
این متن به صورت خودکار و توسط موتور مترجم ترجمه شده است. برای سفارش ترجمه دقیق به قسمت 'سفارش ترجمه' مراجعه کنید

عنوان: پویایی مادر و جنین و نوزاد از C3-epimer از ۲۵ هیدروکسی ویتامین D

نویسندگان: Dana Bailey and Nandita Perumal and Mehrdad Yazdanpanah and Abdullah Al Mahmud and Abdullah H. Baqui and Khosrow Adeli and Daniel E. Roth

ژورنال: Clinical Biochemistry

سال: ۲۰۱۴

چکیده:
سابقه وضعیت ویتامین ضعیف D (یعنی کم سرم ۲۵ هیدروکسی ویتامین D (25 (OH) D)) با عوارض جانبی بالینی در دوران بارداری و دوران کودکی در ارتباط بوده است با این حال، تفسیر سرم ۲۵ (OH) D سرم ممکن است با حضور پیچیده از C3-epimer 25 (OH) D ما مطالعه به سنجش C3-EPI-25 (OH) D3 در زنان باردار و جنین، به بررسی رابطه از C3-epimer بین نمونه مادر و بند ناف، و برای ایجاد آیا نوزاد فراوانی C3-epimer است با استفاده از روش تشکیل دوران بارداری در یک زیر مطالعه یک کارآزمایی تصادفی از ویتامین های دوران بارداری D3، ۲۵ (OH) D3 و C3-EPI-25 (OH) D3 توسط صورت گرفت LC-MS / MS در ۷۱ مجموعه توضیح داد نمونه سرم مادر جنین و نوزاد، از جمله نمونه مادر تحویل، خون بند ناف، و نمونه نوزاد ۳-۲۸ هفته از نتایج سن به دست آورد بدون مکمل، غلظت متوسط ​​C3-EPI-25 (OH) D3 در نوزادان بالاتر بود (۶۸۰ nmol / لیتر) از مادران (۰۴۵ nmol / لیتر) و خون بند ناف (۰ nmol / لیتر) با این حال، وجود دارد تنوع قابل توجهی را به طوری که C3-EPI-25 (OH) D3 تا ۱۱٪ (مادر)، ۱۴٪ را به خود اختصاص (بند ناف) و ۲۵٪ (نوزاد) از کل ۲۵ (OH) D3 ویتامین مکمل {D3} به طور قابل توجهی افزایش یافته است مادر و جنین C3-EPI-25 (OH) D3، و یک منبع ترجیحی C3-EPI-25 ( OH) D3 در مقایسه با پایه ویتامین D، احتمالا به علت C3-EPI-کوله کلسیفرول در مکمل رگرسیون چند متغیره را انتقال transplacental از C3-EPI-25 (OH) D3 نشان می دهد نیست، بلکه نسل آن در داخل واحد جنین و جفت از نشان مادر مشتق شده از ۲۵ (OH) D3 نه مادر و نه جنین C3-EPI-25 (OH) D3 برای غلظت نسبتا بالایی از نوزاد خود اختصاص C3-EPI-25 (OH) D3، نشان می دهد سریع نتیجه گیری نسل بعد از تولد C3-EPI-25 (OH) D3 در برخی زنان باردار و جنین است، اما به نظر نمی رسد به طور موثر transplacentally منتقلغلظت های بالا C3-epimer در مراحل ابتدایی هستند شاید منجر به تشکیل پس از زایمان به جای فروشگاه های جنین
کلمات کلیدی:   C3-EPI-25 هیدروکسی ویتامین D، ۲۵ هیدروکسی ویتامین D، مادر، بند ناف، LC-MS / MS

سفارش ترجمه

سفارش ترجمه

توانایی ترجمه

توانایی ترجمه

  • فیلد های زیر را به عنوان نمونه کار ترجمه کنید. دقت کنید که کیفیت ترجمه در انتخاب شما به عنوان مترجم این مقاله موثر است.


دریافت مقاله